Vize rozvoje obce Tetín

Vize rozvoje 21.

26. 7. 2017 OF 2/2017 Regiony

Ke konci roku 2016 vznikla vize rozvoje obce Tetín. Tato vize rozvoje je vytvořena jako nový druh strategie, který nabízí výhody urbanistické studie, strategického plánování, turistické koncepce a dalších nenáročných architektonických studií, které se týkají konkrétních lokalit v obci a jejího okolí.

Ovocné stromy na hradištských terasách
Ovocné stromy na hradištských terasách

Vlastní webové stránky vize

Vize rozvoje obce Tetín řeší komplexně celou obec v podobě konkrétních návrhů. Tyto návrhy jsou vodítkem a doporučením pro vedení obce, kam by mohla v budoucnu směřovat svůj vývoj a aktivity. Nejedná se o návrhy, které se musí v navržené podobě realizovat. Jde o soubor nápadů ukazujících možné řešení, které se dá rozvíjet a vylepšovat. Stejně tak, jako se nově ukazují možnosti a konkretizují požadavky, tak se vize v čase mění. Nad nápady a návrhy by se měla vést diskuze a vedení obce může podnětné nápady dále zapracovávat v dalších navazujících projektových fázích.

 Tetín, pohled do krajiny Českého krasu
Tetín, pohled do krajiny Českého krasu
Jedinečná poloha v krajině – řeka, lesy, skály
Jedinečná poloha v krajině – řeka, lesy, skály

Vedení obce chce navázat na Vizi rozvoje konkrétními projekty (úpravy náměstí, muzea, vyhlídek atd.), které souvisí s významným výročím 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín. Výročí proběhne v roce 2021.

Střed města, úpravy teras
Střed města, úpravy teras

Tetín je místem, kde se po dlouhá léta střetávají světy pohanské a křesťanské a vzájemně splývají. Hradiště dává tušit o kněžnách, věštkyních a obětech, jejichž důkazem jsou hojné zbytky na hradišti. Magickou sílu Tetínu dodává jedinečná poloha nad řekou, na skalách, v blízkosti lesů, jeskyň a lomů. Informace o dějinách a událostech jsme získávali nejenom z archivů, knih a dochovaných fotografií, ale také od místních lidí zabývající se archeologií, historií a kronikářstvím. Proběhlo mnoho schůzek a procházek celého území Tetína a všechny zajímavé a důležité místa a poznatky byly do vize zapracovány. Hledání citlivého řešení pro lokalitu bylo podpořeno prvotní anketou s obyvateli Tetína, která byla měla veliký ohlas. Sešlo se mnoho zajímavých odpovědí a na za základě výsledků ankety následně byli lidé s podnětnými nápady kontaktováni. Místní znalost byla v případě Tetína i jiných obcí velice důležitá.

Letecký pohled na město
Letecký pohled na město

Předními potenciály vize rozvoje Tetína, které jsou dále konkretizovány v jednotlivých nápadech je obnova kulturní krajiny v sídle zejména v navržených úprava zeleně (květnaté louky, původní druhy stromů), voda na Tetíně a její zapojení do vzhledu veřejných prostranství, historie spojena s archeologií Slovanského hradiště na Tetíně a Tetínského hradu a pověstmi o kněžně Ludmile, předslovanské místo vrchol hory Damil, lomy jako krajina vytvořená a metamorfovaná v posledních několika stoletích až dodnes.

Konceptem řešení krajiny je návrat na původní kulturní krajinu s ovocnými sady, loukami a pastvinami. Takto řešená místa jsou především Tetínské terasy, prostředí rokle s vodopádem pod hradem a okolí centrální křižovatky. Místo kompletně prošel a řešení navrhl Geobotanik-specialista, který byl také do zpracovávání vize přizván. Jeho návrhy byly také do vize zapracovány např. v podobě rekultivace a možnosti využití tetínských lomů. Některé zůstávají ponechány přírodě a přispívají ke zvýšení biodiverzity krajiny (Bílý lom), některé se mohou využívat v budoucnu jako rekreační areál s možností vybudování muzea (Kruhový lom).

Vodopád, navrhovaná úprava
Vodopád, navrhovaná úprava

Dominantou kruhového lomu je vysoká věž úpravny kameniva, ze které vede schodiště k propustku pod trati. Některé budovy návrh zachovává s možností nalezení dalšího využití např. k využití pro expozici vápencových lomů, industriální technologie, zajímavé rozhledny s kavárnou. Dále pak praktikování nových adrenalinových sportů a dalších aktivit spojených s rekreací u vodní plochy. Navržené řešení vychází z konzultací vedených souběžně s obcí a majiteli lomu, kteří s novým uspořádáním souhlasí.

Návrh řešení Modrého lomu upřednostňuje postupné odstraňování náletů na stěnách lomu a využití prostoru pro crossové aktivity. Příjezd do lomu umožňuje dobrý přístup z nové cyklistické trasy z Tetína do Koněprus i do Berouna a nabídne tak rozšíření aktivit.

Mateřská školka
Mateřská školka

Jeden z nejdůležitějších požadavků Tetína je poskytnout kvalitní ubytování a stravování, který jsme poznali tzv. „na vlastní kůži“, protože jsme během zpracovávání vize na Tetíně pobývali několik týdnů. Ve vizi jsme proto navrhli vznik možnosti ubytování a stravování v rekonstrukcí kulturního domu.

Z terénního průzkumu vzešlo, že kapacita mateřské školky je plná a do budoucna je potřeba najít řešení její navýšení. K budově mateřské školky navrhujeme doplnit přízemní dostavbu do dvora. Tato nová třída a jídelna jsou přímo propojeny se zahradou a tak můžou děti v letních dnech trávit většinu času právě tam.

Hřbitov, návrh
Hřbitov, návrh

Z průzkumu v terénu také vzešel nutný požadavek úpravy hřbitova v podobě obnovy stávající budovy, posílení vazeb na okolní krajinu, rozšíření o rozptylovou či vsypovou loučku, případně o urnovou stěnu v krytém zápraží. Na rozdíl od starého hřbitova, obklopeného zdí a korunami stromů, se rozptylová loučka otevírá skrz výhledy k řece, i na samotný Tetín. Její hranice jsou volně definované krajinářskými prvky – stromy, lavičkami, stélami a valy.

Fotbalové hřiště by mělo doznat dvou hlavních změn, které vzešly z požadavků jednotlivých sportovních oraganizací. V první řadě jde o zastavení živelného rozvoje areálu a jeho další racionalizaci. Ve druhé řadě o obnovu zázemí fotbalového hřiště. Místo bouraných starých kabin navrhujeme pro zázemí hřiště novou budovu, v níž bude také občerstvení. Povrch budovy tvoří souvislý obklad z opáleného dřeva, který je bezúdržbový a odolný proti rytí i sprejerství.

Fotbalové hřiště, návrh
Fotbalové hřiště, návrh

Stará a nepoužíván trafika prochází rekonstrukcí a přeměnou na infokiosek s wifi spotem. Uvnitř je umístěna interaktivní tabule, na které si lidé budou moci najít historii Tetína, mapy i chystané společenské akce. Poskytne souhrnné informace o průvodcovských službách ke kostelům, jeskyním a krajině. Kiosek se tak stává důležitým bodem v obci Tetín, který doplňuje funkci muzea v jeho absenčním čase.

Součástí návrhů je i vedení turistických cest, vyhlídkové trasy s navrženým podobami vyhlídek. Nově je zavedena i železniční zastávka Tetín. Navrhujeme dvě železniční zastávky s možností přístřešku a úschovy kol. Místo využijí hlavně kolem projíždějící cyklisti, kteří se zde zastaví a mohou navštívit Tetínský vodopád. Železniční zastávka bude tzv. Branou do Tetína a bude navazovat na nově obnovovanou cestu z Tetína k řece Berounce údolím kolem vodopádu. Navrženými úpravami chceme podpořit tento potenciál jednoho z nejhezčích míst na Tetíně. Je to romantická krajina uvnitř obce. V celém spodním úseku je navržena úprava cesty, která se momentálně střetává s tokem potoka, řečiště potoka je zpevněno a doplněno ve větší svažitosti kaskádkami a protierozními přehrádkami.

Jako podklad pro připravovaný územní plán obce je vymezena hranice zastavitelnosti a definuje tak maximální možné rozšíření obce. Rozšiřování obce Tetín není potřebné a vhodné, vzhledem k případně následujícím zásahům do přilehlé krajiny.

Architekti City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017 (právě čtete)
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017