Archiv článků (rubrika Veřejné zakázky)

Bylo nalezeno 277 záznamů.

1. Zrušení povinnosti veřejného zadavatele vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření či změně smlouvy v případě koncesí

Dne 16. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 16. 7. 2023 ruší povinnost veřejného zadavatele vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření či změně smlouvy v případě koncesí.
24. 11. 2023 MF ČR Veřejné zakázky

3. Jak zavést změny vyplývající z novely zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe?

Dne 16. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ), která nabyla účinnosti dne 16. 7. 2023. Jak správně nastavit limity zadávacích řízení například u běžně nakupovaných potravin? Kdy už je třeba využít tzv. Dynamický nákupní systém? A jak nastavit nové procesy do praxe?
1. 11. 2023 PECOSTA Veřejné zakázky

4. Nové informační povinnosti zadavatele podle novely ZZVZ

Dlouho očekávaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“), nabyla účinnosti dne 16. 7. 2023 (zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se prakticky o první přímou novelu ZZVZ, která tak zohledňuje praktické zkušenosti zadavatelů, dodavatelů, připomínky Evropské komise a rovněž také podněty a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), získané po dobu platnosti a účinnosti ZZVZ.
31. 10. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

5. Vzniknou vzorové dokumenty pro smluvní dokumentaci s využitím BIM

Zadání veřejné stavební zakázky využívající metodu BIM je pro mnoho investorů z řad veřejné správy poměrně obtížným úkolem. Smlouva totiž musí mít trochu jiné náležitosti, než byli doposud zvyklí. Usnadnit situaci jim mohou vzorové dokumenty, které připravuje k vydání Česká agentura pro standardizaci. Na jejich přípravě spolupracuje s advokátní kanceláří Havel & Partners a Odbornou radou pro BIM (czBIM).
18. 10. 2023 ČAS Veřejné zakázky

6. Elektronická aukce ve veřejných zakázkách

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), umožňuje zadavatelům využití speciálního procesu získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterým je elektronická aukce. Tento postup je primárně upraven v § 120 a § 121 ZZVZ, kdy samotná definice elektronické aukce je uvedena v § 28 odst. 1 písm. m) ZZVZ.
10. 10. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

7. Liberecký kraj se stal Inovátorem roku 2022

Cenu Inovátor 2022 získal Liberecký kraj v oblasti veřejných zakázek v České republice. Obdržel ji za budování vztahů s dodavateli metodou Meet the buyer, aktivní působení v regionu a zadávání odpovědných, zelených a inovativních veřejných zakázek.
10. 10. 2023 Liberecký kraj Veřejné zakázky

11. Vybrané novinky v zadávání veřejných zakázek

Dne 16. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace provedená formou zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 16. 7. 2023. Novela převážně upravuje transpozici evropské směrnice, resp. odstraňuje nedostatky dosavadní transpozice, a zpřesňuje znění dle dosavadní praxe a judikatury. V tomto článku bychom se rádi zaměřili na některé vybrané novinky.
2. 8. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

12. Legitimní očekávání při využití § 46 ZZVZ

Jakkoliv je obecně postup dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), fakultativní, může se z něj za určitých okolností stát povinnost zadavatele.
13. 7. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

13. Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek vejde v účinnost už 16. 7. 2023

Po téměř rok trvajícím legislativním procesu byla ve Sbírce zákonů vyhlášena tzv. technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Novela zákona je primárně odpovědí na identifikované nedostatky v současném právním rámci a na požadavky stanovené Evropskou unií, které plynuly z nedokonalé transpozice unijních zadávacích směrnic. Novela nepřináší výrazné koncepční změny procesu zadávání veřejných zakázek.
12. 7. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

14. Veřejná zakázka a finanční zajištění

V metodice Ministerstva financí se odpovídá na otázku, zda je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční prostředky?
7. 7. 2023 Obec a finance Veřejné zakázky

15. Zakázka může být skryta i v kupní smlouvě, pokuta pro Moravskou Třebovou dosahuje 400 000 korun

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna v rámci řízení o rozkladu uložil městu Moravské Třebové pokutu ve výši 400 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Město v tomto specifickém případě zadalo veřejnou zakázku mimo zadávací řízení, přičemž úplatu poskytlo formou slevy z kupní smlouvy.
21. 6. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

16. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek nabyla platnosti

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 pod číslem 166 vyhlášena novela zákona o zadávání veřejných zakázek z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Odbornou veřejností dlouho očekáváná technická revizi zákona z roku 2016 tak nabyde účinnosti 30 dní po jejím vyhlášení, tedy 16. července 2023. Zadávací řízení zahájená po 16. červenci už budou řídit novou právní úpravou.
19. 6. 2023 MMR ČR Veřejné zakázky

18. Poslanci schválili novelu zakázkového zákona, zefektivní nákup IT služeb státem, omezí byrokracii a prostor pro korupci

Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v původním znění. Díky ní bude možné za přesně daných podmínek chápat stát jako jednoho zadavatele, čímž dojde k omezení plýtvání s veřejnými penězi. Novela také omezí byrokracii, zjednoduší zadávání veřejných tendrů a zabrání firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech. Její přijetí uvádí zakázkový zákon do souladu s unijním právem, stát se díky tomu vyhne mnohamilionovým sankcím. Novela teď ze Sněmovny zamíří k podpisu prezidentovi.
31. 5. 2023 MMR ČR Veřejné zakázky

19. Otevírání nabídek po připravované novele zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebyl od svého přijetí a nabytí účinnosti prakticky ani jednou přímo novelizován. Došlo pouze k přijetí řady nepřímých novel, týkajících se zpravidla upřesnění pojmů či institutů, se kterými zákon pracuje. Z významnějších novel lze uvést například úpravu definice a určování skutečných majitelů, případně reflexi přijatých mezinárodních sankcí, které na uzavírání smluv podle zákona také částečně dopadají.
25. 5. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

21. Některá omezení aplikace zásad odpovědného zadávaní

Zásady odpovědného zadávání (dále jen „ZOVZ“) byly do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, začleněny novelou zákona č. 543/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. Od toho okamžiku uběhla relativně dlouhá doba, ve které měli zadavatelé možnost se s uvedenými zásadami sžít, zohlednit je a aplikovat. Tento článek pojednává o některých omezeních aplikace zásad odpovědného zadávání tak jak byly identifikovány rozhodovací činností Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, soudů a praxí zadavatelů.
11. 5. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

22. Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., v zadávacím řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Dodávka motorové nafty – 2. vyhlášení“ a správní řízení zastavil. V rozhodnutí je nově řešena problematika související s celkovou odhadovanou hodnotou u rámcových dohod, Úřad proto hlavní závěry obsažené v rozhodnutí shrnuje v této tiskové zprávě.
10. 5. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

23. Jak na zadání veřejné zakázky na dodávky energií

Bezprecedentní situaci nyní čelí obce, které zasáhla energetická krize a musí řešit nové dodávky energií. Využít při tom mohou různé způsoby nákupu elektřiny, musí se ale držet postupu, který plyne ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro snazší zadávání veřejných zakázek pro tyto účely nyní připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu praktický návod, jak by měli zadavatelé při zasmluvňování energií pro rok 2023 postupovat.
13. 4. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

25. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek se posunula do Senátu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 24. 3. 2023 novelu zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“). Legislativní proces nyní bude pokračovat v Senátu. Projednávaná novela je v pořadí již desátou změnou ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní.
6. 4. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

26. Kdy lze zahájit nové zadávací řízení po zrušení zadávacího řízení, v němž není žádný účastník?

Tématem je otázka, kdy lze nejdříve zahájit nové zadávací řízení s obdobným předmětem poté, co bylo původní zadávací řízení zrušeno již v úvodní fázi, tedy předtím, než dodavatelům vznikla účast v zadávacím řízení. Tedy například u otevřeného řízení dříve, než byly podány nabídky, popř. u užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním před podáním žádostí o účast.
6. 4. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

29. Má dodavatel nárok na náhradu škody při neoprávněném vyloučení ze zadávacího řízení?

Nejvyšší soud v minulém roce vydal zajímavý rozsudek v oblasti náhrady škody, který se týká práva veřejného zadávání, resp. oblasti veřejných zakázek. Jak bude podrobně popsáno dále, houževnatá obrana dodavatele v dané věci přináší určité vyjasnění problematiky odpovědnosti zadavatele při neoprávněném vylučování dodavatelů ze zadávacího řízení v občanskoprávní rovině, tedy při uplatňování nároků dodavatelů mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
17. 3. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

31. SMO vysoudil náhradu škody po administrátorovi veřejných zakázek

V letech 2010–2013 SMO realizoval projekt „Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice“, také známý jako „Vzdělaný zastupitel“. Jednalo se o jeden z prvních velkých projektů SMO. Financován byl z OPLZZ. Jelikož SMO vždy postupuje jako řádný hospodář, najal si na realizaci výběrových řízení v rámci tohoto projektu odbornou společnost.
8. 3. 2023 SMO ČR Veřejné zakázky

32. Kraj Vysočina rozhodl o zrušení veřejných zakázek na zajištění linkové dopravy

Rada Kraje Vysočina zrušila veřejné zakázky na zajištění linkové dopravy. Důvodem je, že stále není možné zakázku ve všech jejích osmi částech, a to i po opakovaném potvrzení správného postupu zadavatele ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, kvůli soudem nařízenému předběžnénu opatření a dalším průtahům uzavřít. Po dvou letech administrace zakázky rozhodlo vedení Kraje Vysočina vypsat zakázku novou. Ta by měla být vyhlášena do dvou měsíců.
8. 3. 2023 Kraj Vysočina Veřejné zakázky

34. Lze se účinně bránit snahám vybraného dodavatele o vyloučení ze zadávacího řízení, a to bez ztráty jistoty?

Co prodlužuje zadávací řízení prakticky nejvíce, je situace, kdy si vybraný dodavatel před podpisem smlouvy její uzavření „rozmyslí“. Zadavatel, případně jím jmenovaná hodnoticí komise je v takovém případě opět na začátku celého procesu posouzení, a to i přes to, že již proběhla jednání hodnotící komise, rozhodnutí o výběru a například již uplynula i lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru. Možností, jak „přinutit“ dodavatele k tomu, aby podávali nabídku jen v případě skutečného zájmu, je institut jistoty upravený v ustanovení § 41 ZZVZ.
15. 2. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

35. K některým otázkám vztahujícím se k trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži

Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži může však být uložen pouze za podmínky, dopustila-li se daná právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži.
3. 2. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

40. Vyjádření vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše k novele zákona o veřejných zakázkách

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chystá pozměňovací návrh k novele o zadávání veřejných zakázek. Návrh, který se týká vertikální spolupráce a sdílení kapacit mezi různými orgány státu (nejen) v oblasti IT, vzbudil obavy ve Svazu průmyslu a dopravy, které adresoval poslancům prostřednictvím dopisu. Ve čtvrtek 19. ledna se místopředseda vlády pro digitalizaci se zástupci Svazu sešel a svůj záměr detailně představil. Zástupci Svazu vyjádřili spokojenost se schůzkou a předloženými argumenty a budou spolupracovat na přípravě prováděcí metodiky.
23. 1. 2023 MMR ČR Veřejné zakázky

41. K výkladu stáří referenčních zakázek dle nového výkladového stanoviska

Problematiku stáří referenčních zakázek ve vztahu k prokazování kvalifikace upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v ust. § 79 odst. 2 písm. a) a b). Podle uvedených ustanovení může zadavatel požadovat k prokázání technické kvalifikace:
  • seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího;
  • seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.
18. 1. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

42. Existují změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, které leží mimo § 222 ZZVZ a co to může v praxi znamenat?

V českém právním řádu existuje právní úprava, která reguluje zadávání veřejných zakázek. Smyslem této právní úpravy je zajistit transparentní a nediskriminační výběr smluvních partnerů pro veřejné orgány (či orgány/osoby financované z veřejných financí). Aby měla tato regulace smysl, musí dopadat i do smluvních vztahů, které zadáním veřejných zakázek vznikají. V opačném případě by měli zadavatelé s vybraným dodavatelem takříkajíc volnou ruku, co se úpravy závazku týče, čímž by mohli v zásadě „smazat“ předešlé zadávací řízení.
2. 1. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

44. Vláda schválila nový zákon o veřejných dražbách

Vláda na svém jednání jednomyslně schválila nový zákon o veřejných dražbách, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nová úprava zjednoduší, zrychlí a zmodernizuje proces, jehož současná podoba pochází z přelomu tisíciletí a vzhledem k postupující elektronizaci nepostačuje aktuálním požadavkům.
22. 12. 2022 MMR ČR Veřejné zakázky

45. Dotace, veřejné zakázky a boj proti korupci

V polovině prosince jednala protikorupční rada vlády pod vedením ministra Michala Šalomouna. Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády svolal po necelém měsíci další schůzi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (to je přesný název orgánu, ve kterém vedle výkonných a represivních složek státu působí i představitelé nevládních neziskových organizací a územní samosprávu zastupují předsedové Svazu měst a obcí a Asociace krajů).
20. 12. 2022 Obec a finance Veřejné zakázky

46. Prodloužení termínu plnění u smluv na veřejné zakázky

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a následně s válkou na Ukrajině nabylo na významu téma možnosti změny závazků ze smluv na veřejné zakázky. Tyto události měly podstatné dopady do smluvních vztahů spojené např. s nedostatkem a zvýšenými cenami materiálu, nedostatkem pracovních sil či zvýšenými náklady na energie. Toto vyvolává v právních vztazích určitou potřebu změny, a to např. z hlediska ceny, ale i z hlediska termínů.
15. 12. 2022 ePravo.cz Veřejné zakázky

48. Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách

Dřevo jako všestranný materiál s mnohostranným využitím. Obnovitelný a lokální zdroj. Kde všude je dřevo vhodným materiálem při zadávání veřejných zakázek? Tomuto tématu se věnuje metodika, která vznikla ve spolupráci Ministerstva zemědělství s dalšími subjekty.
7. 12. 2022 SMO ČR Veřejné zakázky
Bylo nalezeno 277 záznamů.