Archiv článků (rubrika Bydlení a stavby)

Bylo nalezeno 390 záznamů.

2. Spoluprací s investory k udržitelnému rozvoji

Strategické plány měst a obcí musí počítat s klimatickými změnami a směřovat územní rozvoj podle předem stanovených mantinelů. Česká města řeší, jak zavádět účelná opatření a kam směřovat pozornost ve vztahu k udržitelnosti. Práce s územním plánem a nová pravidla pro developery představují zásadní způsob, jak mohou města svůj rozvoj vzít do vlastních rukou a adekvátně pracovat s tím hlavním, co mají k dispozici – s pozemky a veřejným prostorem.
15. 4. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

3. Současná bezbariérová vyhláška platí do konce června

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Aktuální bezbariérovou vyhlášku nahradí od prvního července. Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb se podílí na přípravě související technické normy, kterou může veřejnost připomínkovat.
10. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

4. Dostupné bydlení má zelenou

Dvacet let od vstupu do Unie může Česko poprvé financovat dostupné byty z veřejných zdrojů. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a Státní fond podpory investic dojednali s Evropskou komisí podporu dostupného bydlení v České republice z veřejných peněz. Díky tomu může stát financovat vznik nájemních bytů s nižším než tržním nájemným například pro mladé lidi do 35 let nebo prospěšné profese v regionech.
10. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

5. V krajích začala fungovat centra podpory investic do bydlení, obcím nabídnou praktickou pomoc s bytovými projekty

Starostkám a starostům centra nabídnou vhodné modely financování projektů dostupného bydlení a poradí například s právními a technickými dotazy. Experti budou působit ve všech krajích. Centra jsou financována z evropských zdrojů, konkrétně z komponenty Národního plánu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu dostupného bydlení.
5. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

6. Na demolice zchátralých budov poskytneme obcím 117 milionů korun

Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových lokalit. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím a krajům částkou 117 milionů korun. Po odstranění objektu bude následovat celková revitalizace prostoru. Dané území pak bude možné znovu využít k rozvoji obce. Žádosti o poskytnutí dotace mohou zájemci podávat do 28. června 2024.
4. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

7. Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby

Stavebnímu úřadu jsme poradili, jak řešit stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování. Stěžovateli vadilo, že sousední dva byty určené k trvalému bydlení využívají krátkodobě rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úřady dostatečně nezasáhly. Obrátil se proto na ombudsmana. Šetřili jsme postup stavebního a krajského úřadu a společně jsme našli cesty, jak takové situace zdárně řešit.
4. 4. 2024 Veřejný ochránce práv Bydlení a stavby

8. Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím, další tři roky bude možné podávat projekty postaru

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. 6. 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu. Záleží na stavebníkovi, jakou úpravu si zvolí – ta nová mu ale přináší řadu výhod včetně jednodušší dokumentace a rychlejšího povolení.
3. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

9. Výpověď nájmu v případě užívání bytu ke krátkodobým pronájmům

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozsudku, č. j. 26 Cdo 2128/2023-182, zabýval v praxi dosud neřešenou otázkou, zda přenechávání bytu nájemcem třetím osobám ke krátkodobému ubytování prostřednictvím platforem typu Airbnb představuje užívání bytu v rozporu s účelem nájmu bytu a je hrubým porušením povinnosti nájemce plynoucí z nájmu.
26. 3. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

10. Spolupráce Fondu na podporu dostupného nájemního bydlení a Pardubického kraje

Spolupráce se Státním fondem podpory investic a vznik Regionálních center podpory dostupného bydlení. To byla hlavní tématem setkání hejtmana Martina Netolického s ředitelem této organizace Danielem Ryšávkou. Jednání se zúčastnili také krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr, primátor Pardubic Jan Nadrchal a zástupci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, kteří zaštiťují vznik regionálního centra.
21. 3. 2024 Pardubický kraj Bydlení a stavby

11. Nájemní bydlení v České republice

Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo reprezentativní šetření mezi nájemníky a pronajímateli v České republice. Nájemní smlouvu do jednoho roku má asi 400 000 lidí. Zhruba polovina nájemníků (46 %) má nájemní smlouvu na méně než dva roky a přibližně stejný podíl (45 %) ji má uzavřenu na dobu neurčitou.
19. 3. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

12. Pasport veřejných budov

Starším budovám v majetku měst či krajů mnohdy chybí kompletní stavební dokumentace. To se ukazuje jako problém v případě, kdy je nutné přistoupit k rekonstrukcím či prodejům objektů. Řešením je provedení komplexního pasportu, ideálně doplněného vytvořením 3D modelu pro BIM. Ten dokáže následně výrazně zjednodušit další správu nemovitosti.
19. 3. 2024 Lesensky.cz Bydlení a stavby

13. Participativní bydlení

Participace obecně znamená účast nebo podíl. Bydlení je základní lidská potřeba a dostupnost bydlení je téma pro větší města i menší obce České republiky, ale hlavně pro stále více domácností, kterým rostou náklady na pořízení nebo udržení bydlení, ať se jedná o rostoucí ceny nemovitostí, splátky hypotečních úvěrů či výše nájemného. Rostoucí ceny pozemků, stavebních materiálů a energií činí i z nové výstavby ekonomicky exkluzivní záležitost.
12. 3. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

14. Byrokracie spojená s přípravou staveb za poslední tři dekády nabobtnala, není to ale jediný problém stavebníků

Bez zásahu vlády to dál nepůjde. Na tom se shodují stavebníci z Karlovarského kraje, když bilancují loňský rok, resp. uplynulé tři dekády. Vyhlížejí změny ve zdlouhavém stavebním řízení, ale i ve školství, které nereflektuje trh a majitelé stavebních firem také doufají v podporu bydlení. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KKHKK) se jim snaží maximálně pomáhat, aby k těmto změnám došlo.
7. 3. 2024 KHK KK Bydlení a stavby

15. S projekty dostupného bydlení pomůže v České republice i Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB) se zapojí do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v České republice. Ještě v tomto roce vypracuje zhodnocení trhu a doporučí vhodnou formu financování bytové výstavby a rekonstrukcí. Experti banky také vyberou konkrétní projekty s vysokým potenciálem. Cílem je mimo jiné vytvořit systém, který bude atraktivní i pro nadnárodní investory.
14. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

17. Dopravní a energetický stavební úřad zefektivní a zkvalitní stavební řízení

Jeden úřad pro územní řízení a povolování nejvýznamnějších dopravních a energetických staveb. Od 1. ledna 2024 začal vykonávat agendu povolování vyhrazených staveb nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jeho cílem je zefektivnit, zkvalitnit a zpřehlednit stavební řízení. Výsledkem činnosti úřadu má být rychlejší a odbornější rozhodování o klíčových infrastrukturních projektech.
8. 2. 2024 Ministerstvo dopravy Bydlení a stavby

18. Nové byty nesmí mít jen osm metrů čtverečních, MMR reaguje na nepravdivé zprávy o snížení standardů na bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na zavádějící zprávy v některých médiích a na sociálních sítích, podle kterých připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu umožní vznik bytů o výměře 8 m2. Není to pravda. Spodní limit 16 m2 jako minimum podlahové plochy bytu o jedné místnosti zůstává v platnosti.
5. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

19. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty, díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.
1. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

20. Výtahy už od čtyř pater – ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Snižuje například počet pater, od kterého musí být v nových bytových domech výtah. Přístupnost je díky vyhlášce jedním z klíčových požadavků už v návrhu stavby. Ministru pro místní rozvoj v tomto nově radí sbor složený ze zástupců veřejné správy, profesních komor, akademické sféry a neziskových organizací.
24. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

22. Posílení spolupráce při přípravě a průběhu architektonických soutěží

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Účelem je předejít negativním rozhodnutím při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení výkonných orgánů státní památkové péče a také umožnit NPÚ se aktivněji podílet na vzniku nových architektonických a urbanistických hodnot.
17. 1. 2024 NPÚ Bydlení a stavby

23. Politika architektury a stavební kultury ČR

Politika architektury a stavební kultury České republiky (PASK ČR) je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, které vedou ke zvýšení kvality vystavěného prostředí. K jejich dosažení určuje několik desítek opatření, která mají konkrétního garanta i termín splnění.
17. 1. 2024 ÚÚR Bydlení a stavby

24. Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci NKÚ zaměřenou na státní podporu bydlení

Veřejné finanční prostředky vynaložené na bydlení v letech 2016 až 2021 měly podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) jen okrajový vliv na zvýšení jeho dostupnosti. Upozorňuje, že v České republice stále chybí zákonná úprava podpory bydlení. Státní fond podpory investic (SFPI) loni pod novým vedením úspěšně nahradil neefektivní programy Nájemní byty a Výstavba pro obce. Letos také obcím začne nabízet praktické poradenství pro přípravu projektů bytové výstavby. MMR předložilo vládě návrh zákona o podpoře v bydlení, který přináší systémové řešení bytové nouze a jeho financování pro samosprávy. Pomůže také s vhodným nastavením investic do výstavby a rekonstrukcí v obcích.
15. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

25. Státní podpora bydlení: vydány miliardy, vliv na trh bydlení jen okrajový, problémy s dostupností a kvalitou přetrvávají

Za posledních sedm let (2016 až 2023) provedl NKÚ již pět kontrol zaměřených na peněžní prostředky určené na podporu bydlení. Poslední, která skončila loni v červenci, se soustředila na prostředky státu vynakládané Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a Státním fondem podpory investic (SFPI). Obě instituce vydaly na podporu bydlení v letech 2016 až 2021 dohromady 13,9 mld. Kč a subvencovaly tak více než 4500 projektů.
15. 1. 2024 NKÚ Bydlení a stavby

26. 50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace

Česká republika stojí před výzvou zrychlení renovací budov, aby dosáhla ambiciózních cílů energetické účinnosti a dekarbonizace. Ročně projde komplexní renovací pouhé 1 % budov, což je nedostatečné tempo v porovnání s požadavky nedávno aktualizovaných směrnic o energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov, které zdůrazňují potřebu zdvojnásobení tempa renovací.
11. 1. 2024 SFŽP ČR Bydlení a stavby

28. V bytových domech je na 200 tisíc bytů, ve kterých nikdo dlouhodobě nežije, MMR dělá kroky, aby je dostalo zpátky na trh

Od roku 2011 se počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech v Česku zvýšil o zhruba 40 % na 200 tisíc. Vyplývá to z nové studie Ministerstva pro místní rozvoj. Mezi důvody je také nevyhovující technický stav nemovitostí, resort proto zajistil z evropských zdrojů přes 8 miliard korun, které bude možné využít i na rekonstrukce. Prázdné byty má skrze pozitivní motivaci pomoci vrátit na trh také navrhovaný zákon o podpoře v bydlení.
3. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

30. Město Nový Bor připravuje koncepci bytové politiky

Město Nový Bor na Českolipsku zahájilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování přípravy na vytvoření koncepce bytové politiky. Stěžejní dokument zhodnotí podmínky bydlení a jeho dostupnost pro všechny sociální skupiny obyvatel, rozvoj bytového fondu v příštích letech a s tím související možnosti financování. Prvním krokem byla dotazníková akce mezi obyvateli města, kterou radnice a výzkumný tým Agentury připravily a realizovaly minulý měsíc.
13. 12. 2023 APSZ Bydlení a stavby

32. Participativní bydlení – jedna z cest k dostupnému bydlení pro obce i obyvatele

Sociální vědci a architektky i architekti z pěti institucí představili v pátek na konferenci na Fakultě architektury ČVUT v Praze výsledky tříletého výzkumného projektu. Multioborový tým od roku 2021 zkoumal participativní formy bydlení doma i v zahraničí a zabýval se možnostmi i limity jejich většího rozšíření v Česku. Výzkum pomohl identifikovat výzvy, kterým tato forma bydlení musí čelit v českém kontextu, a především ukázal, že inovativní přístup k bydlení s důrazem na participaci obyvatel i samospráv přináší při dobrém nastavení benefit v podobě finančně dostupnějšího a společensky udržitelného bydlení.
8. 12. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

33. Žebříček zemí v délce stavebního řízení 2020 Světové banky neodpovídá realitě. Po prokázané manipulaci s pořadím ho sama ukončila

V řadě médií se opakuje tvrzení, že v délce stavebního řízení je Česká republika podle Světové banky na 157. příčce ze 190 zkoumaných zemí. Banka samotná přitom hodnocení kvůli nesrovnalostem v datech a pochybnostem ohledně metodiky ukončila. Žebříček neměl obecnou výpovědní hodnotu pro srovnání průměrné délky povolování bytové výstavby v jednotlivých zemích, protože posuzoval pouze specifický příklad skladové haly. Také nehodnotil pouze délku získání stavebního povolení, ale i souvisejících kroků.
6. 12. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

34. Veřejné budovy ze dřeva přispívají k ochraně klimatu, trend sílí i v Česku, brzdí jej ale legislativa

Výstavba dřevěných budov je dle mnohých zainteresovaných skupin řešením, jak zmírnit ekologické dopady stavebního průmyslu. V řadě zahraničních zemí je výstavba veřejných a průmyslových dřevostaveb již výrazně rozvinutá, v Česku zatím tento sektor pokulhává. Největší překážkou jsou stávající požární předpisy, které omezují výšku dřevostaveb.
5. 12. 2023 Lesensky.cz Bydlení a stavby

35. Stavět byty chtějí tři čtvrtiny obcí, reforma „Bydlení pro život“ jim vychází vstříc

Se svým bytovým fondem není spokojeno 69 % samospráv a zároveň ho 72 % chce rozšiřovat nebo rekonstruovat. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Více než polovina obcí s rozšířenou působností má zájem zřídit kontaktní místa pro bydlení, se kterými počítá návrh zákona o podpoře v bydlení. MMR také na financování výstavby pro obce připravilo nebo chystá řadu investičních nástrojů.
4. 12. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

36. Digitalizace ve stavebnictví

Digitalizace je charakteristickým rysem současnosti, která přináší řadu nových požadavků a výzev, které není možné řešit tradičními postupy. Digitalizace zasahuje téměř do všech odvětví a přináší vyšší produktivitu a efektivnost. Stavebnictví však je označováno za jeden z nejkonzervativnějších technických oborů s malou mírou zavádění digitálních inovací.
24. 11. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

37. Bartoš mluvil se zástupci krajů o digitalizaci stavebního řízení, MMR zahajuje školení pro úředníky

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš informoval na pravidelném jednání vlády s Radou Asociace krajů ČR o přípravách souvisejících s digitalizací stavebního řízení. MMR zahajuje intenzivní školení, která se týkají změn souvisejících s novým stavebním zákonem, a současně chystá také výzvu na dodání IT techniky pro stavební úřady.
21. 11. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

38. Česká agentura pro standardizaci představí Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy

Pokud má mít využívání metody BIM ve veřejné správě očekávané přínosy, musí zaměstnanci jednotlivých veřejných organizací disponovat potřebnými znalostmi a kompetencemi. Proto je také součástí vládní Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy úkol vytvořit Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy. Odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci jej připravil a již v září 2023 projednal s klíčovými stakeholdery. Nový systém vzdělávání, ale také přínosy digitalizace stavebnictví a sdílení informací o stavbě, představí na sérii seminářů.
15. 11. 2023 ČAS Bydlení a stavby

39. Poradní orgán ombudsmana pro oblast lidí s postižením se věnuje přístupnosti veřejných budov i služeb

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm spolu s právníky Kanceláře ombudsmana seznámil členy poradního orgánu se dvěma aktuálně dokončovanými výzkumy. V prvním z nich přímo lidé s různým typem postižení testovali uživatelskou přístupnost vybraných veřejných budov v krajských městech. Druhý je věnovaný přístupnosti veřejných budov z pohledu stavebního práva, povolování staveb a kontrole toho, zda vyhovují požadavkům bezbariérovosti.
14. 11. 2023 Veřejný ochránce práv Bydlení a stavby

40. MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu – ubylo paragrafů, výstavba se zrychlí a zjednoduší

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že vyhláška spolu s dalšími prováděcími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti 1. 7. 2024.
14. 11. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

41. MMR dokončuje vyhlášku o stavbách, požadavky na udržitelnou mobilitu a zelenou infrastrukturu ale ignoruje

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončuje v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona text nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Úkolem vyhlášky je definovat požadavky na stavby. Ty budou od 1. července 2024 závazné pro celou republiku, s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy – pokud stačí schválit své vlastní městské předpisy. Zelený kruh, a skrze něj další ekologické organizace včetně Automatu, Arniky a Pěšky městem, podaly k návrhu vyhlášky řadu připomínek.
7. 11. 2023 Arnika Bydlení a stavby

42. Pozitivní přístup Pardubického kraje ke znevýhodněným regionům podporuje také ministerstvo

Ke svému dalšímu jednání se sešel Řídící výbor hospodářsky a sociálně ohroženého území (HSOÚ) ORP Česká Třebová. Jedná se o platformu, jejímž cílem je propojit klíčové aktéry ze samospráv, podnikatelského sektoru, komunit či mikroregionu. Ambicí je cílená podpora regionů, které vycházejí v rámci nastavených parametrů jako znevýhodněné. Vedle České Třebové se v rámci Pardubického kraje jedná také o oblast Moravské Třebové.
26. 10. 2023 Pardubický kraj Bydlení a stavby

43. Podpora nájemního bydlení a převody bytů v případě neplatnosti smluv

V současné době se v praxi setkáváme s problematikou převodů bytů vystavěných v rámci Programu podpory nájemního bydlení. Obcím, které se programu účastnily, poskytl stát dotace na výstavbu bytů za podmínky, že tyto budou po určitou dobu (např. 20 let) využity pro nájemní bydlení. Výstavba byla ze státní podpory financována pouze částečně. Zbylá část financování byla realizována za přispění investorů (fyzických osob), kteří poskytli obci finanční prostředky formou půjčky. Následně obec s investory uzavřela nájemní smlouvu. Dle dohody stran došlo také k zápočtu investic na pohledávku obce z titulu hrazení nájemného. Nájemci si tedy investici do výstavby „odbydleli“.
23. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

45. Družstevní bydlení je dostupné

Na nedávném setkání platformy Chytré město a investor se hovořilo také o družstevním bydlení. V Mladé Boleslavi totiž od roku 2022 funguje Senior resort Štěpánka, pilotní projekt společnosti „BDSO – Bytová družstva společně s občany“ a zároveň nový domov pro 256 lidí.
17. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

46. Spolupráce měst s investory

Nastavování vztahů mezi městy a investory v posledních letech proměnila stále více se rozšiřující praxe zavádění zásad či metodik spolupráce a plánovacích smluv, které z nich vychází. Tuto praxi má od příštího roku v české legislativě více ukotvit a rozšířit jejich možnosti nový stavební zákon.
11. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

47. Stabilní investice do rekonstrukce nemovitosti

Státní fond životního prostředí od září otevřel dotační program Oprav dům po babičce. Na udržitelné rekonstrukce tak bude možné od státu získat příspěvek ve výši až do poloviny vzniklých nákladů. Na komplexní zateplení lze žádat o milion korun, dalšími stovkami tisíc vláda podpoří například instalace tepelných čerpadel, fotovoltaiky nebo úpravy hospodaření s dešťovou vodou.
10. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

48. Problémy u plochých střech je důležité odhalit včas

Během životního cyklu ploché střechy se prakticky nedá vyhnout problémům s vlhkostí a zatékáním. Týká se to i objektů ve vlastnictví obcí a měst. Pro zajištění dlouhodobého dobrého stavu střešní konstrukce je klíčové všechny problémy odhalit v zárodku. Jedině tak lze dosáhnout minimalizace výše nákladů na následné opravy.
4. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

49. Nové osvětlení Barrandovského mostu

Během čtyřiadvaceti hodin vyměnilo 10 pracovníků firmy NTL Forensics na Barrandovském mostě 15 stožárů veřejného osvětlení a natáhlo přes 2 km kabelů. To vše za plného víkendového provozu a v extrémních podmínkách, kdy teploty stoupaly k 35 stupňům.
26. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

50. O titul Stavba roku 2023 usilují také obce, města a kraje

Celkem 38 nominací na tituly Stavba roku 2023 a dvě nominace na titul Zahraniční stavba roku 2023, byly představeny v Praze počátkem září na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea. Mezi nominovanými realizacemi je také řada staveb, kde investorem byly města a obce (12×) nebo kraj (2×).
20. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby
Bylo nalezeno 390 záznamů.