Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 587 záznamů.

1. Prodej obecního pozemku dražbou

Obec chce prodat pozemek, o který má zájem více kupujících. Je možné, aby si obec sama a popř. jakým postupem zorganizovala dražbu? Nebo je pro obec z důvodu administrativní složitosti dražby lepší zvolit obálkovou metodu prodeje s nejvyšší nabídkou?
24. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

2. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu

Jak máme vyplatit místostarostovi jednorázově částku za používání soukromého mobilu? Lze dát k odměně zastupitele? Musí se schválit a dodržet limit pro roční odměnu? Nebo mu můžeme jen poslat částku za používání mobilního telefonu na účet mimo odměnu?
17. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

3. Veřejné ohniště a odpovědnost

Za jakým podmínek může obec vybudovat a umožnit občanům využívat veřejné ohniště. Je možné jeho využití na odpovědnosti občana, pokud se tak stanoví v provozním řádu?
10. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

4. Opakované zveřejnění záměru a schválení realizační smlouvy o dispozici s obecním majetkem

Zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o dispozici s obecním majetkem a takovou smlouvu schválit k tomu příslušným orgánem je zákonnou povinností obce. Otázkou je, zda je obec v případě uzavírání realizační smlouvy, jež byla ve svém finálním znění součástí již zveřejněné a schválené smlouvy o smlouvě budoucí, povinna opakovaně zveřejnit záměr takovou smlouvu uzavřít a následně ji opakovaně schválit. Cílem tohoto článku je poskytnout východiska k řešení této problematiky.
29. 4. 2024 ePravo.cz Legislativa

5. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient

V obci je objekt, bývalý hotel, který je již v sotva uživatelném stavu, svým vzhledem hyzdí náves a z něhož si nová majitelka již 5 let dělá jen skladiště. Daň z nemovitostí lze upravit třeba podnikatelským nebo průmyslovým objektům. Lze ji ale nějakým způsobem navýšit například objektům, které nejsou užívány k původnímu účelu, a aspoň symbolicky tak nutit majitele, aby se o objekt staral?
26. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

7. Odlišný vlastník místní komunikace a pozemku

Uvedená situace, kdy existuje odlišný vlastník místní komunikace a vlastník pozemku, na němž komunikace leží, je v obcích a městech známá. Přináší to problematiku, jejíž východiska, možnosti řešení i jejich rizika uvádí následující text.
22. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

10. Nová oprávnění strážníků obecních policií v silničním provozu od 1. 1. 2024

Článek si klade za cíl objasnit některé nové instituty zavedené do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a to zejména ve vztahu k činnosti a oprávnění obecní policie, jakož i podat ucelený přehled o tom, jaké přestupky je od 1. 1. 2024 obecní policie oprávněna projednávat a řešit příkazem na místě.
16. 4. 2024 ePravo.cz Legislativa

12. MPSV a MZd představila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí

Ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví společně představili změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. Návrh prošel mezirezortním připomínkovým řízením a návrhy z něj vzešlé byly oběma rezorty vypořádány a zapracovány.
12. 4. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Legislativa

14. Platnost obecně závazné vyhlášky

V roce 2023 došlo ke některým úpravám legislativních ustanovení o místních poplatcích ve vztahu k odpadům. Naše obec nebude měnit pro rok 2024 výši místního poplatku za likvidaci odpadů, zůstává tedy v platnosti i pro rok 2024 obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla schválena již v prosinci 2021? Je nutné nebo se pouze doporučuje do konce roku 2023 schválit nové OZV, aby byly platné i v roce 2024?
12. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

15. Parkování na chodníku

Občan obce nechává zaparkovaný automobil před svým domem, v místě vjezdu do svého rodinného domu. Sjezd je současně součástí chodníku vedoucího k sousedním rodinným domům. Sousedé musí automobil nesnadně obcházet, vchází do rušné vozovky. Chodník lze v zimě jen obtížně udržovat, stroje zimní údržby musí sjíždět z chodníku. Občan se brání tím, že ve vjezdu před svým domem může parkovat bez omezení, zvlášť pokud si sjezd zbudoval sám (v době výstavby svého rodinného domu). Pozemek pod chodníkem i vjezdem je v majetku kraje. Lze tuto situaci nějak řešit?
5. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

16. Poplatek za komunální odpad

Fyzická osoba vlastní dva rodinné domy v obci se samostatným číslem popisným, v nichž není k trvalému pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. V obci je zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, aktuálně 1000 Kč/rok. Je vlastník povinen platit poplatek za každý rodinný dům (tedy násobí se poplatek počtem vlastněných objektů)?
28. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

17. Návrh zákona o veřejných kulturních institucích schválila vláda

Ministr kultury Martin Baxa na jednání vlády předložil návrh zákona o veřejných kulturních institucí (VKI), který je součástí programového prohlášení vlády. Zákon přinese větší stabilitu kulturních institucí, především víceleté plánování a vícezdrojové financování. Zřizovatelem VKI bude moci být stát, nebo uzemní samosprávný celek, nebo více územně samosprávných celků společně.
22. 3. 2024 MK ČR Legislativa

18. Hloubkový audit

Jak máme postupovat v případě, že bychom chtěli hloubkový audit na jeden odbor města tři roky zpětně? Jedná se nám hlavně o finanční záležitosti daného odboru?
22. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

21. Řízení o nařízení odstranění stavby podle nového stavebního zákona

Až 10 % staveb v ČR bylo podle dosavadní právní úpravy povolováno v režimu dodatečného povolení stavby, jen zlomek těch, které stavební úřad nařídí odstranit, je skutečně odstraněno. Příčinou tohoto stavu byla komplikovaná úprava vnořeného řízení o dodatečném povolení stavby, rezignace úřadů na výkon rozhodnutí z finančních důvodů a neprojednávání přestupků. Jak na tyto problémy reaguje nový stavební zákon?
12. 3. 2024 ePravo.cz Legislativa

22. Jednací řády zastupitelstev obcí

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků:
  • Metodický materiál Jednací řády zastupitelstev obcí
  • Vzor jednacího řádu – obec (město) s radou a tajemníkem
  • Vzor jednacího řádu – obec bez rady a bez tajemníka
  • Vzor informace dle § 93 odst. 1 – typ 1
  • Vzor informace dle § 93 odst. 1 – typ 2
12. 3. 2024 MV ČR Legislativa

24. Zákon o veřejné hydrometeorologické službě zlepší přístupnost dat o kvalitě vod, ovzduší i meteorologii

Poprvé v české legislativě návrh zákona vymezuje veřejnou hydrometeorologickou službu, tedy měření v oblasti kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie, jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu. Nově také v případě schválení zákona o ČHMÚ vznikne databáze s otevřenými daty, která bude přístupná veřejnosti. Návrh zákona prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně.
4. 3. 2024 MŽP ČR Legislativa

25. Přelomové rozhodnutí ohledně povinnosti obcí zveřejňovat záměr zřídit právo stavby na úřední desce

V prosinci 2023 vydal Krajský soud v Plzni překvapivé rozhodnutí č. j. 55 A 15/2023–69, kterým v rozporu s dosavadními závěry odborné literatury dovodil, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti.
1. 3. 2024 ePravo.cz Legislativa

27. Připomínky k tiskovému zákonu

K Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), předložilo SMS ČR tři zásadní připomínky.
23. 2. 2024 SMS ČR Legislativa

28. Pronájem nebytových prostor

Obec pronajímá nebytové prostory za účelem provozování restaurace. Přílohou nájemní smlouvy je soupis předaného movitého majetku (konvektomat, myčka, televize, stoly, židle apod.). Kdo je povinen hradit opravy tohoto movitého majetku – pronajímatel nebo nájemce? V nájemní smlouvě jsou stanoveny pouze podmínky pro opravy a udržování nebytových prostor, nikoliv hmotného majetku.
23. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

29. Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemku

Plénum Ústavního soudu posuzovalo obecně závaznou vyhlášku, kterou obec Jenštejn zavedla v části Jenštejn-Dehtáry místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu či kanalizace. Ústavní soud v tomto nálezu odpovídá na otázku, kdy nejpozději mohla obec vydat obecně závaznou vyhlášku, došlo-li ke zhodnocení pozemku v květnu 2017.
21. 2. 2024 Ústavní soud Legislativa

30. Pokládka optické sítě

Jak by se řešil případ, kdyby o pokládku optické sítě na pozemcích města mělo zájem více poskytovatelů a obec by souhlasy dala jen některým? Měli by zbývající poskytovatelé právo na pokládku sítí prostřednictvím vyvlastnění. A co případ, kdy prostorově se do daného území všichni zájemci nevejdou?
16. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

31. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Vychází nová publikace Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku – úplná znění vybraných novelizovaných ustanovení s komentářem.
12. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

32. Odměňování kronikářů

Může obec vyplácet kronikářku jinak než dohodou o provedení práce, například příležitostným příjmem?
9. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

33. Česká republika má za sebou přelomový rok v oblasti boje proti korupci

Transparency International zveřejnila nová data svého Indexu vnímání korupce za rok 2023. Česká republika se oproti předchozímu hodnocení zlepšila o jeden bod na 57 bodů ze 100 možných a umístila se na celkovém 41. místě ze 180 hodnocených zemí. Česká republika figuruje v rámci srovnání zemí Evropské unie na 16. místě a nadále má nejlepší hodnocení ze zemí V4.
5. 2. 2024 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

35. Přečíslování budovy

V obci máme případ, kde byla budova pro rodinnou rekreaci s již přiděleným evidenčním číslem stavebně upravena a rekolaudována na rodinný dům (tedy změna způsobu využití). Stavební úřad odkázal majitele budovy na obecní úřad, aby požádal o přidělení č. p. (tedy změny z č. e. na č. p.). Je toto možné? Z pohledu zákona o obcích to chápeme tak, že rodinný dům by měl mít přiděleno č. p., avšak z metodiky MV mi není jasné, jestli změna z č. e. na č. p. je možná.
2. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

37. Ministerstvo vnitra dokončilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení a zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní bude předložen vládě.
24. 1. 2024 MV ČR Legislativa

38. Věcná břemena v oblasti telekomunikací

S nárůstem využívání telekomunikačních služeb a s tím souvisejícím rozvojem telekomunikační infrastruktury se vynořují problémy spojené s nastavením vzájemných vztahů mezi provozovatelem telekomunikační infrastruktury (dle dikce zákona sítě elektronických komunikací) a vlastníkem dotčené nemovitosti (ať již pozemku či budovy), kde se předmětná část telekomunikační sítě nachází. Zcela samostatnou a značně specifickou kapitolu pak tvoří režim vzájemných práv a povinností v případech telekomunikačních sítí vybudovaných v minulosti, a to často před několika desítkami let.
24. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

39. Odpovědnost za újmu způsobenou pádem sněhu ze střechy budovy

Zimní období je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku majetkové i nemajetkové újmy v důsledku nepříznivého počasí. V tomto článku uvádíme právní režim odpovědnosti za újmy způsobené jedním z takových rizik, a to pádem sněhu nebo ledu ze střech budov.
23. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

40. Senioři jako zvlášť zranitelné oběti

Stárnutí populace je celosvětovým trendem, který se projevuje i v České republice. Roste počet seniorů, což s sebou nese řadu výzev, mezi které patří i zvýšené riziko kriminality páchané právě na seniorech. V důsledku stárnutí dochází u lidí k různým změnám, které mohou zvyšovat jejich zranitelnost vůči trestné činnosti.
22. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

41. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby

Došlo-li v kolaudačním řízení k pravomocnému zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, jedná se o rozhodnutí „platné navždy“? Nebo je možné podat ve věci novou žádost, např. opatří-li stavebník dodatečně doklady, které ve skončeném řízení chyběly?
19. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

42. Korespondenční volba

Návrh novely volebního zákona, která zavádí možnost korespondenčního hlasování, schválila vláda na svém prvním zasedání letošního roku a již nyní je zákon v diskuzi na pořadu Poslanecké sněmovny. Je korespondenční volba posílením demokracie nebo jde o etický a ústavně právní problém? Přinášíme z mediálního prostoru názor politologa a právníka.
18. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

43. Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude však nadále nutné aplikovat původní nařízení 1407/2013 a 360/2012. Přechodné období potrvá nejdéle do 30. 6. 2024.
17. 1. 2024 ÚOHS Legislativa

44. Vydávání potvrzení obcemi

Obec plní řadu povinností a je mimo jiné také povinna nejenom pro potřeby právnických, ale i fyzických osob vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy. Nejde však o jakékoliv vyžádané potvrzení. Povinnost obce vydat potvrzení platí výlučně jen pro případ, stanoví-li tak právní předpis. Pro uplatnění práva v cizině však obec potřebné potvrzení vydává i v případě, že jí právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.
15. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

45. Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

Až do 19. ledna mohou připomínková místa uplatňovat připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Tento návrh byl připraven v souvislosti se schválením novely stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje síť stavebních úřadů.
12. 1. 2024 SMS ČR Legislativa

47. Kola a koloběžky – možnosti právní regulace

Palčivým problémem řady měst v České republice se v posledních několika letech stal fenomén „bikesharingu“. Přestože tato nová forma podnikání v oblasti mikromobility veřejnosti přináší řadu benefitů, zejména možnost rychlé, flexibilní a ekologické přepravy na krátké vzdálenosti, je začasté spojena s ne zcela žádoucím využíváním veřejného prostoru.
11. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

49. Ve správním řízení s velkým počtem účastníků musí být odvolateli vždy doručováno individuálně

V prosinci 2023 dospěl šestý senát Nevyššího správního soudu k závěru, že pokud v územním řízení s velkým počtem účastníků podá vedlejší účastník (tj. osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) odvolání, stává se tím pro účely odvolacího řízení účastníkem hlavním (žadatelem), a musí mu být doručováno individuálně.
4. 1. 2024 ePravo.cz Legislativa

50. Ústavní soud zrušil vyhlášku Obce Tchořovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obec Tchořovice vyhláškou zavedla místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. V obecně závazné vyhlášce stanovila z poplatku za obecní systém 700 Kč ročně úlevu ve výši 200 Kč pro osoby přihlášené v obci, které v kalendářním roce, za který se poplatek platí, dosáhly věku v rozmezí 1–79 let.
3. 1. 2024 Ústavní soud Legislativa
Bylo nalezeno 587 záznamů.