Archiv článků (rubrika Územní plánování)

Bylo nalezeno 55 záznamů.

3. Opatření pro efektivnější revitalizaci brownfieldů

Efektivní regenerace brownfieldů není bez aktivní podpory veřejného sektoru možná. Vyplývá to z Komplexní analýzy podpory revitalizace brownfieldů, kterou zpracovala agentura CzechInvest. Dokument odhaluje slabá místa současného systému a navrhuje celkem 37 opatření pro efektivnější a účinnější obnovu brownfieldových lokalit.
16. 10. 2023 Obec a finance Územní plánování

4. Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023“. Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům.
11. 9. 2023 ÚÚR Územní plánování

5. Politika územního rozvoje České republiky – úplné znění závazné od 1. 9. 2023

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky bylo zveřejněno dne 31. srpna 2023 ve Sbírce zákonů v částce 121 pod číslem 263. Dnem 1. září 2023 je Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
5. 9. 2023 ÚÚR Územní plánování

6. Limity a jiné požadavky na využití území

Ke dni 1. 7. 2023 byla aktualizovaná příručka „Limity a jiné požadavky na využití území“. Při této aktualizaci byla vytvořena nová struktura příručky, která jednoznačně rozlišuje limity využití území podle stavebního zákona a jiné požadavky právních předpisů na území, popř. jiné informace o území.
31. 8. 2023 ÚÚR Územní plánování

7. Standardizace územně plánovací dokumentace

V rámci Standardizace územně plánovací dokumentace byly ke dni 28. 8. 2023 v části „Dotazy a podrobnější informace na dotace z Integrovaného regionálního operačního programu“ doplněny dokumenty – „Studie proveditelnosti ke schválené dotaci z IROP – Chrudim“ a „Studie proveditelnosti ke schválené dotaci z IROP – Žatec“.
30. 8. 2023 ÚÚR Územní plánování

10. Dotčené orgány v procesu územního plánování

Publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. Účelem této publikace je napomáhat orientaci v dotčených orgánech spolupůsobících v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
12. 7. 2023 ÚÚR Územní plánování

11. Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny. Využijí je například obce s rozšířenou působností, které mají zájem vytvořit územní studie krajiny pro svůj správní obvod s podporou z Operačního programu Životní prostředí nebo z Operačního programu Spravedlivá transformace.
27. 6. 2023 MMR ČR Územní plánování

13. MMR zveřejnilo metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci

Metodika je hlavním výstupem výzkumného projektu „Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území.“ Jeho řešení probíhalo na základě resortní potřeby MMR od června 2019 do března 2023 s podporou dotačního programu Technologické agentury ČR Beta 2.
3. 5. 2023 MMR ČR Územní plánování

15. Karlovarský kraj přispívá obcím na pořízení územně plánovací dokumentace

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje dotační program, prostřednictvím něhož podporuje územně plánovací činnost obcí. Jeho cílem je pokrytí celého území regionu aktuálními územně plánovacími dokumentacemi. Letos bylo na tyto účely vyčleněno 1 300 000 korun, přičemž Rada Karlovarského kraje odsouhlasila na svém zasedání příspěvek městu Jáchymov ve výši 130 tisíc korun.
4. 4. 2023 Karlovarský kraj Územní plánování

16. Standardizace územně plánovací dokumentace

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon).
28. 3. 2023 ÚÚR Územní plánování

20. Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.
15. 3. 2023 MMR ČR Územní plánování

21. Brownfieldy mají zelenou

Hnědou barvou se na územních plánech v Anglii zpravidla označoval prostor nevyužívaných zaniklých a většinou chátrajících průmyslových nebo zemědělských provozů, ale i bytových domů, které dneska podle toho všeobecně označujeme jako brownfieldy. Strukturální změny, restituční procesy a nedostatek kapitálu, zejména v devadesátých letech minulého století, byly příčinou zrodu tisíců brownfieldů v České republice.
13. 3. 2023 Obec a finance Územní plánování

22. Podpora jednotného standardu územních plánů

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.
7. 3. 2023 MMR ČR Územní plánování

23. Aktualizace řeší brownfield v Milovicích

Rada Středočeského kraje na svém zasedání odsouhlasila pořízení 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Řeší především vymezení strategické rozvojové plochy v bývalém vojenském prostou Milovice – Mladá. Aktualizaci ještě musí posvětit zastupitelé.
24. 2. 2023 Středočeský kraj Územní plánování

24. Reakce MMR na zavádějící zprávy o povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo v některých médiích zavádějící zprávy, že po přijetí novely energetického zákona výstavba obnovitelných zdrojů energie nově nemusí být v souladu s územním plánem. Mohl tím vzniknout dojem, že obce ztratily možnost zabránit výstavbě například velkých slunečních nebo větrných elektráren. To neodpovídá skutečnosti. MMR připravuje metodiku, ve které podrobně vysvětlí důsledky novely pro územní plánování.
17. 2. 2023 MMR ČR Územní plánování

26. Standardizace územně plánovací dokumentace

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon).
30. 1. 2023 ÚÚR Územní plánování

30. Kraj Vysočina chystá aktualizaci Zásad územního rozvoje, jedinou úpravou je vymezení koridoru pro VRT

Kraj Vysočina do konce letošního roku zadá zpracování v pořadí 10. aktualizace zásad územního rozvoje. Požadavek na změnu Zásad doručila Správa železnic, s. o. Do závazného dokumentu bude zapracován návrh trasy vymezený na základě studie proveditelnosti „VRT Praha–Brno–Břeclav“, která byla schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy v lednu letošního roku. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek informoval, že jde o variantu, která počítá s přímým napojením nové železnice na krajskou Jihlavu.
25. 11. 2022 Kraj Vysočina Územní plánování

31. Ministerstvo průmyslu požaduje omezit práva vlastníků, dotčených obcí i veřejnosti, a nejen pokud jde o jádro

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje zrušit standardní způsob povolování stavebních záměrů, pokud se jakkoli vztahují k výrobě energie z jádra. Nově otevřené lomy, výstavba silnic, jaderné elektrárny, vedení vysokého napětí či malé jaderné reaktory), ale třeba také konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů mají být umisťovány do volné krajiny bez řádného projednání. Návrh přitom nerespektuje legislativu EU, kterou je Česká republika vázána. Zelený kruh proto podává v rámci dnes končícího připomínkové řízení zásadní námitky.
21. 11. 2022 Zelený kruh Územní plánování

32. Spolupráce s investory podporuje komplexní rozvoj území

Efektivní spolupráce představitelů měst a obcí s developery je dlouhodobým předmětem diskuzí obou zainteresovaných stran. Města a obce usilují o komplexní rozvoj svého území a investoři chtějí výhodně zhodnotit své prostředky. Na jedné straně volení zástupci komunální politiky a na druhé straně představitelé tvrdé podnikatelské sféry. Přestože obě strany mají stejný cíl – stavět v dané lokalitě, sladit jejich zájmy bývá paradoxně velmi náročné a zdlouhavé.
6. 9. 2022 OF 4/2022 Územní plánování

33. Nejasností kolem opravy stavebního zákona přibývá. Bude reforma územního plánování?

Namísto odkladu účinnosti nového stavebního zákona alespoň o dva roky se vláda rozhodla jít cestou rychlé novely. Ta má především zabránit megalomanské transformaci stavebních úřadů a ponechat je na místní úrovni. Vláda však v rámci novely zcela rezignovala na potřebnou reformu územního plánování. V programovém prohlášení přitom slíbila, že posílí pravomoci samospráv v oblasti územního plánování a podpoří využívání plánovacích smluv.
10. 3. 2022 Zelený kruh Územní plánování

34. Pozemkové úpravy pomáhají zlepšovat stav krajiny a snižují rizika záplav i sucha. Projednávání změn projektantům usnadňují mapové aplikace

Snížení rizika záplav, sucha a eroze půdy, ale také lepší podmínky pro další rozvoj měst a obcí i pro samotné majitele. To jsou stěžejní benefity plynoucí z komplexních pozemkových úprav, při nichž v katastru dochází k optimalizaci uspořádání pozemků a jejich zpřístupnění dle podmínek současného stavu využívání krajiny a dle požadavku jednotlivých vlastníků. Složitý a časově náročný proces plánuje nejméně třemi miliardami korun ročně podpořit nová vláda. Významně usnadnit by jej také mohlo širší využívání mapových aplikací, které zjednoduší projednávání navrhovaných změn.
23. 12. 2021 Lesensky.cz Územní plánování

35. Veřejné zájmy v územním plánování

Při přípravě územně plánovací dokumentace (ÚPD) i jejím uplatňování ve správních řízeních se střetávají nejrůznější zájmy. Nelze se vyhnout tomu, aby záměry navrhované v ÚPD nezahrnovaly soukromé pozemky, aby nebyla nějakým způsobem omezena možnost změny jejich využití, častá je obava ze znehodnocení prostředí, ve kterém se nacházejí.
15. 7. 2021 OF 2–3/2021 Územní plánování

37. Udržitelný rozvoj se nekoná. „Územní plán“ České republiky nahrává betonování

Politika územního rozvoje (PÚR), kterou se musí řídit všechny územní plány, prochází změnami[1]. Namísto s udržitelným rozvojem strategie počítá se zastaralými a prokazatelně škodlivými záměry, na žádost investorů umožňuje vést nově infrastrukturní stavby přes chráněná území, místo podpory obnovitelných zdrojů nahrává uhlobaronům a zcela ignoruje podporu výstavby dostupného bydlení nebo dává přednost neudržitelné dopravě.
14. 1. 2021 Arnika Územní plánování

38. Po zásadách pro výstavbu volají i developeři. Díky nim je možné stavět ve městech rychleji a kvalitněji

Život ve městě netvoří jen rozhodnutí politiků či stavebníků, ale především jeho obyvatelé, díky kterým ožívají veřejná prostranství a kteří požadují nejen zajištění bydlení, ale také odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu, občanskou vybavenost a veřejné služby. Na to, jak udržitelně zajišťovat příjemný život ve velkých městech i malých obcích se zaměřila online konference Developer a město pořádaná 1. prosince Národní sítí Zdravých měst ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Frank Bold Advokáty.
15. 12. 2020 Frank Bold Advokáti Územní plánování

39. Dohoda samosprávy s investorem urychlí výstavbu i občanské vybavenosti. Vedou k ní i zásady pro výstavbu

Rozvoj obcí je často oblast, která vyvolává celou řadu konfliktů mezi samosprávou a investorem i mezi samosprávou a veřejností. K součinnosti s developerem, který přichází do měst či vesnic s novým plánem výstavby, často obce přistupují s podezíravostí. Jejich vzájemný vztah však lze připravit už dopředu prostřednictvím zásad pro výstavbu tak, aby v obci vznikaly kvalitní místa pro život a současně na to příchozí i stávající obyvatelé nedoplatili.
19. 11. 2020 Frank Bold Advokáti Územní plánování

40. Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby 2020

Náš svět se skládá ze vztahů (sociálních, ekonomických a dalších) a prostředí, ve kterém se tyto vztahy odehrávají, a které pro ně tvoří podmínky. Jedno souvisí s druhým. Kvalitní prostředí udržuje a přitahuje lidi. Investice do kvalitního prostředí se slovy dneška „vyplatí“. Na úrovni státu se tématu kvalitního prostředí věnuje Politika architektury a stavební kultury přijatá v lednu 2015 Vládou ČR. Vyzdvihuje tři pilíře: péči o krajinu a sídla, péči o stavby a podporu vzdělávání, osvěty a výzkumu v této oblasti. Na komunální úrovni pak téma podporuje text vydaný ČKA ke komunálním volbám. Specifickým požadavkům menších obcí se pak věnuje materiál Architektura pro venkov.
25. 9. 2020 ČKA Územní plánování

41. Novela zákona o liniových stavbách je prokorupční a pošlapává právo na samosprávu

Poslanecká sněmovna má v nejbližších dnech hlasovat o finální verzi rozsáhlé novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Návrh v případě přijetí radikálně omezí práva vlastníků nemovitostí a samospráv, a to nejen v oblasti infrastrukturních staveb. Radikální návrhy přitom nejsou opřeny o žádné relevantní analýzy. A to i přesto, že si takovou analýzu již před dvěma lety u Ministerstva dopravy objednala Evropská komise.
18. 6. 2020 Zelený kruh Územní plánování

42. Budoucnost územního plánování leží ve 3D. Nabízí snadnější orientaci i představu o tom, co přinese nová výstavba

Brno – Územní plán je pro města a obce zcela zásadním dokumentem. Práce s ním pak zejména pro občany není zdaleka tak jednoduchá, jak by se od takového dokumentu očekávalo. Podle odborníků tak budoucnost územního plánování leží ve využití 3D technologií. Ty nabízejí snadnější orientaci, ale i lepší představu o tom, jak nová výstavba ovlivní stávající podobu místa. Jako první v Česku už novinku zkoušejí v jihočeských Rakovicích.
17. 12. 2019 Lesensky.cz Územní plánování

43. Město Brno usilovně pracuje na novém územním plánu. Díky němu by měl zpomalit růst cen nemovitostí

Stávající platný územní plán města Brna vznikl v roce 1994 a patří mezi nejstarší v České republice. Poslední úpravy v něm proběhly v roce 2011 a důsledky jeho neaktuálnosti pociťují Brňané ve svém každodenním životě. Nejvíce patrné nedostatky jsou v oblasti bydlení, kde se za posledních sedm let ceny bytů takřka zdvojnásobily.
28. 11. 2019 Lesensky.cz Územní plánování

44. Vláda chce stavět důležité stavby bez dokumentace a navzdory rozvojovým plánům obcí

Vláda bude v pondělí 25. 11. hlasovat o návrhu Ministerstva dopravy, který do již nepřehledné stavební legislativy vnáší další chaos. Nově by i větší stavby nepotřebovaly souhlas od orgánů životního prostředí či památkářů. Vybrané stavby podle zvláštního seznamu by bylo možné stavět bez standardní projektové dokumentace. Obce by navíc musely strpět výstavbu prosazovanou státem – i v rozporu s plánovaným rozvojem obce. Novela by dramaticky redukovala pravomoci samospráv i ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů. Podle předsedkyně Legislativní rady vlády přitom nelze odhadnout, zda novela výstavbu opravdu urychlí.
22. 11. 2019 Zelený kruh Územní plánování

45. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ – základní obrysy implementace

Cílem článku je seznámit čtenáře se základními principy implementace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, jako stěžejního strategického dokumentu v oblasti regionálního rozvoje. Implementační část je nezbytnou součástí pro řízení a následné hodnocení naplňování cílů strategie. V článku je nastíněna také otázka zdrojů financování včetně představení možných cest, jak naplňovat jednotlivé cíle strategie.
22. 10. 2019 OF 4/2019 Územní plánování

48. Jak řešit odpor veřejnosti proti výstavbě a jak může obec přispět k dojednání kompromisu

Velký stavební záměr je zřídkakdy přínosem pro všechny, daleko častěji někomu pomůže a jinému uškodí, dočasně nebo trvale, ať jde o výrobní halu přinášející užitek jedné firmě, nebo silniční obchvat sloužící všem. Zájmy jednotlivých aktérů je proto nutné vyvažovat a záměr upravovat tak, aby škodil co nejméně.
17. 1. 2019 OF 5/2018 Územní plánování

49. Územní plány a architektonické soutěže obcí

MMR vyhlásilo počátkem listopadu výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zpracování územních plánů obcí a zcela nově výzvu na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Pro žadatele je připraveno celkem 25 milionů korun.
5. 12. 2018 OF 5/2018 Územní plánování

50. Stanovisko ČKA k situaci na úřadech územního plánování

Česká komora architektů (ČKA) reaguje na aktuální situaci na úřadech územního plánování vzniklé po novelizaci stavebního zákona. Navrhuje co nejrychlejší přijetí tří opatření. Prvním je navrácení posuzování souladu záměrů a staveb s územním plánem na obecné stavební úřady, druhým omezení obsahu závazných stanovisek a třetím metodické usměrnění zpracovatelů závazných stanovisek.
31. 7. 2018 ČKA Územní plánování
Bylo nalezeno 55 záznamů.