Územní plán

Dotazy a odpovědi 2024 16.

19. 4. 2024 Obec a finance Územní plánování

Obec zpracovává nový územní plán. Může zrušit navržené stavební parcely soukromých osob i když dotčené orgány se zakreslením parcely souhlasí? Zastupitelstvo obce má o budoucí výstavbě v obci jinou představu. Stačí toto jako důvod?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Stavební zákon stanoví, že pořízení územního plánu je výkonem samostatné působnosti obce, je tedy na zastupitelstvu obce, aby rozhodlo o způsobu využití území, přičemž však musí respektovat účinnou právní úpravu. Obec tedy může přistoupit ke zrušení navržených zastavitelných ploch.

Nelze však opominout, že stavební zákon upravuje nárok vlastníka pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění vydáním nového územního plánu, na náhradu vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši (kupní cena pozemku, náklady na projektovou dokumentaci apod.). Při zrušení zastavitelných ploch tak musí obec počítat s tím, že proti ní vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své nároky na náhradu majetkové újmy, která jim novým územním plánem vznikne.

Ke stanoviskům dotčených orgánů lze doplnit, že stavební zákon stanovuje pořizovateli povinnost přezkoumat soulad návrhu územního plánu se stanovisky dotčených orgánů, přičemž dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu s nimi v rozporu, předloží návrh k jeho zamítnutí. Z Vámi poskytnutých informací však nevyplývá, že by dotčené orgány se zrušením zastavitelných ploch přímo nesouhlasily, když se dosud vyjadřovaly toliko k jejich vymezení.

Jan Novotný, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024 (právě čtete)
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024