Daň z nemovitých věcí a místní koeficient

Dotazy a odpovědi 2024 17.

26. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

V obci je objekt, bývalý hotel, který je již v sotva uživatelném stavu, svým vzhledem hyzdí náves a z něhož si nová majitelka již 5 let dělá jen skladiště. Daň z nemovitostí lze upravit třeba podnikatelským nebo průmyslovým objektům. Lze ji ale nějakým způsobem navýšit například objektům, které nejsou užívány k původnímu účelu, a aspoň symbolicky tak nutit majitele, aby se o objekt staral?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Obec je zmocněna obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věc (jedná se např. o zahrady nebo trvalé travní porosty). Při stanovení jednotlivé části obce nebo jednotlivých částí obce, u které či u kterých se místní koeficient zavede, by měla obec zohlednit všechny podmínky v dané části obce a její specifika.

Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/23 je pojem „jednotlivá část obce“ třeba ústavně konformně vyložit tak, že touto částí nemusí být pouze souvislá část území obce, nýbrž i konkrétní označené nemovitosti, pokud tyto produkují negativní externality. Tedy zvýšeným koeficientem na určité nemovitosti může být kompenzována jejich zvýšená produkce negativních externalit, např. zvýšená ekologická zátěž. Zvýšený koeficient na určité nemovitosti nesmí být diskriminační ani porušující princip rovného zacházení (nesmí se jednat o libovůli), musí být ospravedlněn objektivními a racionálními důvody. Jsou to totiž právě místní samosprávy, které mohou efektivně zajistit, aby výše zdanění nemovitostí odpovídala negativním externalitám, které jsou s nimi spojeny v konkrétním místě žití. Toto vymezení je plně v diskreci zastupitelstva obce, které schvaluje příslušnou obecně závaznou vyhlášku.

Lze uzavřít, že je teoreticky možné, aby byl místní koeficient zvýšen zanedbaným objektům, o které se nikdo nestará, nicméně takové opatření musí být učiněno objektivně (aby nebylo diskriminační a neporušilo princip rovného zacházení) a musí být řádně odůvodněno racionálními důvody, proč k tomuto navýšení došlo. Je nicméně třeba upozornit, že obecně závazná vyhláška upravující výši koeficientu musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října před začátkem roku, pro nějž má nové nastavení platit (zdaňovacím obdobím je u daně z nemovitých kalendářní rok).

Kristýna Jindřišková, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024 (právě čtete)
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024