Pronájem nebytových prostor

Dotazy a odpovědi 2024 8.

23. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

Obec pronajímá nebytové prostory za účelem provozování restaurace. Přílohou nájemní smlouvy je soupis předaného movitého majetku (konvektomat, myčka, televize, stoly, židle apod.). Kdo je povinen hradit opravy tohoto movitého majetku – pronajímatel nebo nájemce? V nájemní smlouvě jsou stanoveny pouze podmínky pro opravy a udržování nebytových prostor, nikoliv hmotného majetku.

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Pokud došlo k pronájmu nemovité věci a v nájemní smlouvě bylo ujednáno, že spolu s nemovitostí bude nájemci dáno do užívání i její vybavení, je toto vybavení rovněž součástí předmětu nájmu a vztahují se něj ustanovení občanského zákoníku týkající se nájmu.

Podle zákonné úpravy po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce. Jako běžnou údržbu lze chápat údržbu spočívající v zachování funkčního, tedy řádného stavu věci, např. výměnu žárovky či jednoduché výměny poškozených součástek. Jako opravu věci lze definovat činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení. Tyto opravy provádí a hradí vždy pronajímatel, pokud si strany neujednaly jinak.

V daném případě je tedy obec jakožto pronajímatel povinna hradit opravy majetku v případech, kdy nelze dovodit, že se jedná o pouhou běžnou údržbu, pokud si strany v nájemní smlouvě neujednaly něco jiného.

Matěj Soulek, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024 (právě čtete)
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 28. 4. 2024