Změna územního plánu

Dotazy a odpovědi 2024 9.

1. 3. 2024 Obec a finance Územní plánování

Může být zařazena žádost o změnu územního plánu v průběhu jeho pořizování návrhu o změně? Zadání návrhu schválilo zastupitelstvo, návrh prošel přes dotčené orgány a před veřejným projednáním byla podána žádost o změnu (zařazení plochy do zastavitelných)? Je možné ji ještě zařadit, ačkoli neprošla přes dotčené orgány?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

V případě, že by se jednalo o návrh na pořízení územního plánu, pak by takový návrh musel obsahovat všechny stanovené náležitosti a po posouzení takového návrhu by rozhodovalo zastupitelstvo obce o pořízení územního plánu a následně se postupovalo standardně v souladu s úpravou stavebního zákona týkající se územních plánů – tzn. i včetně stanovisek dotčených orgánů atd.

Nicméně platí, že kdokoliv může nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání územního plánu uplatnit připomínky a dotčené osoby mohou k tomuto návrhu podat námitky. Dotčenými osobami jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, přičemž o jejich námitkách se musí rozhodnout, kdežto u připomínek se pouze uvede, zda byly, nebo nebyly (částečně) přijaty. Námitky přitom musejí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Pořizovatel následně vyhodnotí výsledky projednání, připraví návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a návrh územního plánu případně nechá upravit.

Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání.

Mgr. Pavel Ralaus, advokátní koncipient

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024 (právě čtete)
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 28. 4. 2024