Pokládka optické sítě

Dotazy a odpovědi 2024 7.

16. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

Jak by se řešil případ, kdyby o pokládku optické sítě na pozemcích města mělo zájem více poskytovatelů a obec by souhlasy dala jen některým? Měli by zbývající poskytovatelé právo na pokládku sítí prostřednictvím vyvlastnění. A co případ, kdy prostorově se do daného území všichni zájemci nevejdou?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Zákon o elektronických komunikacích nestanovuje vlastníkovi dotčené nemovitosti povinnost, aby vyhověl návrhům všech podnikatelů zajišťujících veřejnou komunikační síť, kteří ho o zřízení služebnosti požádají. Nelze však opominout skutečnost, že veřejná komunikační síť je budována ve veřejném zájmu, pročež může odmítnutý podnikatel podat návrh na vyvlastnění služebnosti.

Výsledek případného vyvlastňovacího řízení pak bude záviset na konkrétních okolnostech jednotlivého případu. Základním předpokladem pro úspěšné vyvlastnění služebnosti je, že vyvlastněním bude dosaženo účelu stanoveného zvláštním právním předpisem – v tomto případě zřízení a provozování veřejné komunikační sítě – a zároveň veřejným zájem na dosažení tohoto účelu převáží nad zájmem na zachování dosavadních práv vyvlastňovaného.

Za situace, kdy se bude v dané lokalitě již nacházet veřejná komunikační síť jiného podnikatele, nemusí být žádost o vyvlastnění služebnosti úspěšná, neboť v takovém případě zájem na zřízení a provozování veřejné komunikační sítě nemusí převážit nad zájmem vyvlastňovaného na zachování jeho vlastnických práv – nelze však vyloučit ani opak. K zamítnutí žádosti podnikatele o vyvlastnění by měl příslušný správní orgán přistoupit i tehdy, není-li vyvlastnění objektivně možné (např. z důvodu nedostatečné kapacity dotčené nemovitosti).

V případě souběhu více žádostí (a jsou-li pro to dány podmínky), může obec podnikatelům zajišťujícím veřejnou komunikační síť doporučit, aby využili možnost přípolože, jejíž případné využití či nevyužití zaleží na podnikatelích.

Jan Novotný, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024 (právě čtete)
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 28. 4. 2024