Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice

Vize rozvoje 18.

29. 12. 2016 OF 4/2016 Regiony

Obec na hranici Prahy a Středočeského kraje s kvalitní dopravní dostupností má veliký rozvojový potenciál. Obec s významnou historií, silným geniem loci i výraznými přírodními prvky je ideálním místem pro bydlení. Avšak místo s mnohými klady má i své zápory.

Vize obsahuje jak témata všeobecně platná (např. rozvoj hřbitova, výstavba nové školy, rozšíření mateřské školy, výstavba domů v obci, cesty v krajině, pečovatelský dům, regulace dopravy, …), tak i témata pro obec velmi specifická (práce se zničenými horizonty, okolí Únětického potoka, budova informačního centra, knihovny a galerie, městské sady, malé venkovní dřevěné divadlo, nádvoří kláštera atd.).

K pojmenování jednotlivých problémů i k jejich vyřešení částečně pomohli občané s pomocí dotazníkového řízení. Výsledek průzkumu ukázal, že panuje velká názorová shoda občanů v tom, co jim v obci vadí a co by se dalo zlepšit. Pro ukázku uvádíme několik zajímavých témat, které byly řešeny ve Vizi rozvoje obce Tuchoměřice. Pro bližší informace si prohlédněte celou Vizi na www.tuchomerice.cityupgrade.cz či na stránkách obce www.tuchomerice.eu.

Karol Böhm, místostarosta obce
Karol Böhm, místostarosta obce Znáte ten stav, kdy jste do nějaké činnosti plně zabráni, ponořeni a ke korekci vlastního jednání si potřebujete na chvíli poodstoupit, podívat se na věc z jiného úhlu? K tomu poodstoupení, k pohledu z jiného úhlu má sloužit nově zpracovaná Vize rozvoje obce. Tým architektů se v roli nezaujatého a vztahy nezatíženého pozorovatele zabýval jejím zpracováním. Od analýzy historického vývoje obce, přes uspořádanou anketu, koncepci územního plánování a realitu novodobé zástavby zpracovali architekti představu, jak by se mohla naše obec do budoucna vyvíjet. Formou nastínění hlavních témat, jako jsou krajinné prvky, koncepce horizontů, zastavěnost, doprava, veřejné prostory, školství a vzdělání, následně dopracovali více než dvacítku konkrétních skic a studii. Najdeme tady nápadité a inspirativní řešení pro veřejné prostory v obci, nové využití bývalé sokolovny, objektu školy, koupaliště, rozvoj sportovního areálu, řešení nádvoří kláštera, koncepce domu s pečovatelskou službou a další. A k čemu má Vize sloužit? Je to podklad pro dlouhodobý strategický plán obce, pro vytvoření reálné koncepce na základě širokého koncensu, protože uskutečňování vybrané strategie je záležitostí dlouhodobou a určitě přesahuje čtyřleté volební období.

Koncepce horizontů

Koncepce horizontů
Koncepce horizontů

Údolí Únětického potoka, ve kterém se obec nachází, vytváří hluboký zářez do okolní zemědělské krajiny. Louky a pole převyšují domy, obtékají obec ze všech stran. Celá kosmická kompozice je doplněna o jeden orientační a hodnotový bod – klášter. Tato krajina se však v posledních 30 letech dramaticky změnila. Řada průmyslových hal byla postavena na obvodu obce, na horizontu, který byl tím velmi negativně ovlivněn. Tyto stavby významně převyšují původní dominantu – klášter – a vytvářejí tak dominanty nové. Jejich měřítko je neúměrné výstavbě, obci i krajině. Průmyslové stavby zničily orientační bod i hodnotový systém obce. Kvůli specifické poloze obce jsou průmyslové haly viditelné z její velké část a tím drasticky zničily vnímání krajiny a horizontu. Nejvhodnějším způsobem, jak vytvořit vhodnou vizuální korekci v krajině, je výsadba vhodné vegetace na klíčových místech. Umístění a způsob výsadby přímo záleží na vlastnictví pozemků a jejich pozici v krajině. Výsadba zeleně bude vedena v místech polních cest patřící obci. Cílem je vytvořit kolem obce souvislou stěnu stromů v několika vrstvách, chránící horizont obce. Nová stromořadí poslouží jak ochraně horizontu, tak i rekreaci a sportu.

Hra s letadly

Z polních cest nad obcí je vynikající výhled na přistávací dráhu Letiště Václava Havla. Považujeme to za specifikum místa, a proto bychom ho rádi využili. Na cestě nad obcí navrhujeme umístit informační panely prezentující různé typy letadel, které se zde vyskytují. Rodiny s dětmi se mohou zastavit během jejich cesty a děti si mohou vyzkoušet poznávaní letadel podle obrysů a informací na tabulích. Jednotlivé desky jsou vyrobeny z oceli, do které je vyřezán obrys konkrétního letadla, jeho název, stručný popis i zajímavosti o něm. Projekt by mohl vzniknout ve spolupráci obce s Letištěm Václava Havla.

Hlavní náves pod klášterem

Náves pod klášterem
Náves pod klášterem

Nejdůležitějším místem obce je bezvýhradně náves, která v Tuchoměřicích paradoxně neexistuje. Jedinou budovou, která před sebou vytváří „důstojný prostor“, je Sokol. Všechny ostatní budovy na návsi popírají její náplň, určení i prostorovou konfiguraci. Budovu pošty, praktického lékaře pro dospělé a dětského lékaře chápeme jako vhodné prozatímní řešení neutěšené situace přinášející potřebné funkce do veřejného prostoru návsi.

Jedním z problémů dnešní návsi je neexistence její hranice. Prostor není definován historií, budovami ani tradicí. Cílem návrhu je tedy definovat náves a dodat jí patřičný společensko-kulturní význam.

Malé venkovní divadlo

Malé venkovní divadlo
Malé venkovní divadlo

Blízkost Prahy, Kladna a dalších středočeských obcí, které jsou propojené dálnicí D7 vytváří z Tuchoměřic výbornou destinaci na umístění scény letního divadla. Klášter s množstvím pozemků, ve spojení s obcí může tuto jednoduchou stavbu vybudovat během relativně rychlé doby. Venkovní divadelní scéna na vnějším nádvoří kláštera využívá výhod místa: historické kulisy kláštera, volného prostoru nádvoří i izolovanosti místa. Jeviště směřuje na jih a poskytuje skvělé podmínky pro přirozené osvětlení večerních představení. Objekt sezónní venkovní divadelní scény je dřevostavba a je koncipován jako stavba trvalá (se zaopatřením na zimní období). Scéna obsahuje cca 180 míst k sezení, zázemí divadla, sklady a ve svém objemu i drobný bar. Stavba bude otevřená a lze ji využívat jak pro divadelní představení, tak i pro potřeby obce, školy a komunity Chemin Neuf.

Obnovený mlýnský náhon

Mlýnský náhon
Mlýnský náhon

Bývalý mlýnský náhon po zaniklém mlýnu prostupuje obcí v délce přes půl kilometru. V současnosti je vypuštěný a zarostlý náletovou vegetací. Obecní pozemky náhonu se proplétají mezi soukromými zahradami a vytvářejí tak neprostupný pás přírody. Cílem návrhu je zpřístupnit tento, leckdy velmi romantický, pás veřejnosti. Dnešní náhon musí projít částečným vykácením a omlazením vegetace. Odborný plán výsadby by měl počítat s celoročním provozem místa. Výsadba bude obsahovat vodní rostliny, rákosí, traviny, keře i stromy. Koryto mlýnského náhona je ponecháno v původní trase, občasně je prohloubeno a rozšířeno, aby se vytvářely drobné tůně. Tyto tůně budou domovem vodních živočichů. V okolí ulice V Zátiší navrhujeme odtrubnění části náhonu. Celý pás mlýnského náhonu musí být pěšky prostupný. Návrh počítá s úzkou stezkou, která kopíruje trasu vodního koryta. V místech, kde je obecní pozemek velmi úzký, vede stezka nad náhonem. Časté přechody přes náhon jsou vyřešeny lávkami z kovu. Ve dvou třetinách trasy je v nejširším místě vybudováno drobné vodní dětské hřiště.

Obecní sad

Obecní sad
Obecní sad

Starý obecní sad je dnes nevyužitý a velmi zarostlý. Jeho pozice vedle kláštera a klášterních zahrad vytváří ideální místo pro rekreaci. Nádherný výhled na obec je největší kvalitou místa. Sad bude osázen pravidelným rastrem vysokých ovocných stromů (jabloní, hrušní a třešní), což umožní zpřístupnit parter, který se stává parkem. Prostor bude též využit pro výsadbu ovocných keřů (angrešt, maliny, rybíz). Uvnitř sadu budou umístěny lavičky a dřevěné pódium. Současné cesty jsou ponechány v původní stopě. Terénní hrana je využita pro výstavbu drobné stavby – pergoly. Ta bude porostlá vinnou révou. Z tohoto místa je výhled na obec Tuchoměřice. Prudká stráň pod hranou bude osázena keři vinné révy. Sad bude oplocen, ale současně vznikne několik nových vstupů do areálu.

MgA. Jarin Krouz, architekt a urbanista, City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016 (právě čtete)
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017