Vize rozvoje obce Řehlovice

Vize rozvoje 15.

4. 5. 2016 OF 1/2016 Regiony

V nedávné době jsme dokončili vizi rozvoje obce Řehlovice (okres Ústí nad Labem), která byla řešena metodou komplexního architektonicko-urbanistického pohledu na obec, diskusemi s lidmi a dotazováním se pomocí ankety.

Současný stav na návsi
Současný stav na návsi

Vznikly tímto desítky jednotlivých studií, které byly řešeny pomocí jednoduchých 3D zobrazení, inspiračními zobrazeními, půdorysy a situacemi.

Toto komplexní řešení s řešením konkrétních detailů je pro obec přínosné při plánování své budoucnosti a je podkladem pro další rozvoj obce.

V práci byl velký důraz kladen na řešení návsi, která by se měla stát kulturním centrem Řehlovic a být místem, kde se mohou konat různé kulturní aktivity obce a jejich obyvatel. Dláždění bylo řešeno jako kamenné a součástí bylo také zapojení úprav okolí potoka jako důležitého vodního prvku, který by neměl být stokou jako dnes, ale měl by být místem u kterého se dá příjemně posedět. Potok by se měl stát vodním prvkem obce podobně jako rekonstruovaná vodní hasičská nádrž, která slouží ke koupání. U nádrže odstraňujeme zábradlí a vytváříme postupný schodovitý vstup do vody a molo s návazností na starou hasičskou zbrojnici, která může být zázemím pro koupaní (WC, občerstvení, kabinky na převlečení).

Nové propojení OÚ, okolí kostela a spodní louky
Nové propojení OÚ, okolí kostela a spodní louky

Podstatné je také napojení návsi kolem Řehlovického potoka směrem k Panskému rybníku. Kolem Panského rybníka totiž vytváříme prostor odpočinku v zeleni u vody. Vytváříme zde mola, která by navazovala na v budoucnu opravený mlýn, který by se mohl dle našeho názoru stát centrem a muzeem Českého středohoří. Mlýn náležel v minulosti ke dvoru, který dnes postupně opravuje spolek Kulturní centrum Řehlovice.

Podobně i na návsi dříve stojící kaple, která byla v minulosti zbořena je pro nás symbolem, který obnovujeme. Obnovujeme ji však pouze jako pohledovou siluetu. Jednoduchý sakrální prvek.

Současný stav rybníku
Současný stav rybníku

V minulosti nevhodně rekonstruovaný objekt hospody ve špatném stavu s krásnými klenutými stropy v přízemí obnovujeme a snažíme se do objektu navrátit jeho hodnotu a vytvořit z něj opět vnitřní kulturní prostor obce a příjemnou restauraci. Objekt propojujeme s návsí, což je velmi důležité.

Propojujeme také obecní úřad a jeho zahradu s prostorem kolem řehlovického kostela Nejsvětější Trojice. Oba prostory dnes příliš dobře nefungují a přitom pouhým propojením a spojením s prostorem sportovním ze severní strany pomocí schodiště by vznikla velká sportovně kulturní plocha. V blízkosti této plochy jsme také navrhli vytvoření nové větší hasičské zbrojnice pro parkování všech aut. Hasičárna v obci chybí. Právě propojením nově vytvořené sportovní části obce, hasičárny a tělocvičny v budově OU by mohla začít tato část fungovat pro všechny aktivní lidi, děti, mládež, kterým dnes obec neposkytuje žádnou možnost sportovních aktivit.

Úprava okolí rybníku
Úprava okolí rybníku

V obci byla také řešena nová zástavba. Tedy jak a kde by měla být obec rozšiřována a jakou rychlostí.

Dalším výrazným tématem byla také obnova mnoha zaniklých cest pro pěší, které jsou tak důležité pro pohyb lidí mezi obcemi a také pro podnícení turistického ruchu.

Celková situace výstavby vychází částečně z územního plánu. Zde však vlivem mnoha změn není jasná koncepce rozvoje obce znát.

Doporučujeme, aby se nově nestavělo na zamokřených místech v dolní části obce. Parcely nejsou vhodné. Také doporučujeme, aby v části mezi zástavbou Na Lánech a nádražím zůstaly pastviny, a aby se zde nestavěly průmyslové stavby. Kolem Řehlovic do budoucna vznikne mnoho dopravních uzlů a problémových oblastí. Jednou z nich by se také právě mohla stát tato průmyslová oblast v těsné blízkosti centra a obytné zástavby. Kvalita života místních lidí by se tím značně omezila. V první fázi navrhujeme zastavět stávající proluky v zástavbě a dále koncipovat zástavbu kolem Řehlovic dle návrhu situace. Důležité je novou zástavbu navzájem propojit a nevytvářet slepé ulice, jak tomu je nyní v územním plánu. Důležité je také směřovat cesty pro pěší vždy do centra obce, tak aby se podporovala pěší možnost průchodu obcí a zamezilo se nadměrné automobilové dopravě. Nová zástavba by měla vytvářet ulice a domy by měly držet uliční čáru. V žádném případě není vhodné umisťovat rodinné domy uprostřed parcely.

Úprava hospody, půdorys 1. NP
Úprava hospody, půdorys 1. NP

Nová zástavba musí respektovat vesnický charakter místa a to tak, že nové domy musí mít sklon střechy jako v historii 45°. Navrhujeme, aby nové domy byly dvoupatrové s podkrovím a čelní štíty dodržovali určitou „štíhlost“ obdobně jako např. stávající domy na návsi. Nesmí docházet ke stavbě tzn bungalovů, jednopatrových domů s nízkou sedlovou střechou. Nová zástavba by měla do budoucna vycházet z původní barevnosti a tím tvořit jeden celek tvořit harmonii. Původní barevnost domů byla bílá, domy byly také hrázděné a obloženy dřevem, je tedy možné na fasády používat i dřevo. Není moc vhodné používat příliš výrazné barvy jako modrou, zelenou, fialovou apod.

Architekti City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016 (právě čtete)
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017