Vize rozvoje města Odolena Voda

Vize rozvoje 19.

30. 1. 2017 OF 5/2016 Regiony

Odolena Voda je středočeské městečko nedaleko Prahy. Město leží vedle dálnice D8 a letiště Aero Vodochody. Strategická poloha, blízkost hlavního města i malebnost členitého terénu obce se staly i námětem vize rozvoje. Témata, která se města aktuálně dotýkají, jsou zájmy velkých investorů, kteří chtějí do města vstoupit, a zájmy jejích obyvatel. Rozvoj Odoleny Vody byl v posledních letech velmi nesourodý a potýká se s nárůstem obyvatel. Dnes je palčivým problémem nedostatečná vybavenost obce.

Ing. arch. Tomáš Lohniský, místostarosta města Odolena Voda
Ing. arch. Tomáš Lohniský, místostarosta města Odolena Voda Město Odolena Voda je srostlice tří původních obcí a továrního sídliště, která je položená do výrazného krajinného zlomu pískových teras a labské nížiny kousek za hranicí Velké Prahy. Z tohoto vývoje a této polohy plynou všechny naše hodnoty i problémy. Máme malebná historická místa s panoramatem panelových sídlišť, máme krásnou krajinu s problematickým dopravním propojením města, máme velmi nízkou nezaměstnanost a velký tlak na výstavbu noclehárenského typu.
Náš poměrně kvalitní původní územní plán z roku 1993 byl postupně překryt nekoncepčními změnami, výstavba občanské vybavenosti značně zaostala za výstavbou pro bydlení. Od roku 2010 se pak zastupitelstvo města nebylo schopno dohodnout na vzhledu nového územního plánu, jehož zadání působilo jako evidence žádostí developerů. Jeho snaha zdvojnásobit počet obyvatel se jevila tak problematická, že dodnes nebyl schválen. V roce 2015 se nové vedení města rozhodlo o jakýsi mezikrok v procesu pořízení územního plánu a tím bylo pořízení vize rozvoje města. Naším zadáním byla především nepřekročitelnost hranice stávající zastavitelné oblasti, maximální regenerace současných městských částí, ochrana jejich hodnot pomocí regulace, co nejkvalitnější pěší a cyklistické propojení a ochrana krajiny a přírody.
Na základě vyzvané urbanistické soutěže jsme vybrali prvotní skicu atelieru City Upgrade, která nejlépe a nejpodrobněji reagovala na výše uvedené zadání. Při následné analýze a dotazníkovém šetření se objevily další požadavky například na občanskou vybavenost a dále pak byly architektům předány jednotlivé záměry města. Vzniklý rozsáhlý a velice podrobný dokument byl formou veřejné i webové prezentace připomínkován veřejností i komisemi při radě města a relevantní připomínky byly zapracovány.
V současné době čekáme na připomínky jednotlivých zastupitelů a připravujeme vše pro konečné schválení. Dalším krokem by pak mělo být přetavení vize do nového územního plánu a postupná realizace doporučených záměrů a urbanistických zásahů. Pevně doufám, že se nám díky tomuto komplexnímu nástroji, který byl detailně konzultován na všech možných úrovních, podaří v našem městě najít názorovou shodu, která je nezbytná pro další pozitivní vývoj sídla, komunit v něm i okolní krajiny.
Mapa funkčních ploch
Mapa funkčních ploch

Město Odolena Voda má přes 5000 obyvatel, ale vybaveností a službami tomu neodpovídá. Obyvatelé dojíždějí do blízké Prahy za prací, ale i za kulturou a nákupy. Na nákupy jezdí také do Kralup nad Vltavou. Kapacita chybí ve školkách, školách, sportovištích. Požadováno je zlepšení veřejného prostoru.

Odolena Voda má však řadu hodnot, které může svým obyvatelům nabídnout. Odolena Voda by měla do budoucna posilnit své silné stránky a doplnit to, co nemá. Je třeba věnovat se kultuře a službám. S tím souvisí úprava všech náměstí a lokálních center. Velký důraz by měl být kladen na rozvoj a podporu krajiny, která vrůstá i do města. Potenciál pěkné přírody by měl být zhodnocen nejen pro místní obyvatele, ale také pro turisty. S tím vším souvisí dobrá prostupnost územím a síť pěších cest. Důležité je, aby se Odolena Voda nestala jakýmsi ostrovem mezi bariérou dálnice, lomu a nepřívětivými poli bez možnosti cyklistických a pěších propojení.

Pohled na kostel sv. Klimenta od K. I. Dientzenhofera
Pohled na kostel sv. Klimenta od K. I. Dientzenhofera

Vize rozvoje se soustředila na tuto problematiku. Zároveň je dokumentem, který se má stát podkladem k územního plánu. Byly také vytvořeny podrobné regulace na jednotlivé části města. Celý proces byl zahájen dotazníkovým řízením, kde občané psali o problémech, ale i o pozitivech města. Následovala četná jednání s občany, spolky, odbornými komisemi i s vedením města. V průběhu práce jsme řešili několik připomínek. Výsledkem je rozsáhlý dokument, řešící jak intravilán, tak propojení s okolní krajinou. V neposlední řadě zahrnuje soustavu studií řešících podrobněji konkrétní místa v obci.

Zabývali jsme se tématy: krajina, funkční plochy, vybavenost, nová obytná zástavba, regulace, doprava, voda, veduta Odoleny Vody a výhledy, cesty a propojení. Z řešených míst kromě náměstí a návsí zmiňujeme např. budoucnost kamenolomu, revitalizace potoků, vyhlídková místa u kostela, rozhledna ve Velkém háji, zpřístupnění židovského hřbitova, park pod Malým hájem.

Celky

Odolena Voda se skládá z pěti obytných celků s různým charakterem zástavby. Každý celek má nebo by měl mít své lokální centrum. Lokálními centry jsou náměstí nebo návsi, které by měly být upraveny a zkultivovány. Nyní jsou ve špatném stavu a nefungují tak, jak by měly. Místo náměstí jsou křižovatky a parkoviště. Úprava těchto center je velmi žádaná i místními obyvateli. Nová kolonie v oblasti Za Humny žádné lokální centrum nemá. Navrhujeme místo pro lokální centrum na styku nové zástavby rodinných domů a zástavby panelového sídliště, které je zajímavé mimo jiné pozůstatkem náspu po bývalé železniční trati. Celky a jejich lokální centra by měly být dobře propojeny tak, aby cesty byly pro pěší co nejkratší, příjemné a intuitivní. V nově navržené zástavbě na louce pod Velkým hájem navrhujeme náves. Náměstí, návsi a malá lokální centra by měla být aktivními místy.

Rozvojové plochy

V posledních letech se Odolena Voda plošně velmi rozrostla individuální i bytovou obytnou zástavbou. Výstavba byla ovšem navržena velmi nekoncepčně, což by se nemělo opakovat. Nová zástavba není vůbec propojena se starou, chybí i pěší propojení uvnitř zástavby. Dále se často v nové zástavbě zapomíná na veřejný prostor – menší lokální centrum.

Nedoporučujeme, aby se Odolena Voda dále rozšiřovala do volné krajiny. Důležité je definovat zastavitelné území. Pro novou zástavbu vymezujeme několik ploch uvnitř intravilánu nebo na kraji podél stávající komunikace doplňující stávající zástavbu (ulice Čenkovská a Velkoveská). Nové domy mají především doplnit prázdná místa a v případě náměstí či návsi hmotově uzavřít veřejný prostor. Další plochy pro novou výstavbu vymezujeme dle platného územního plánu na loukách pod Malým a Velkým hájem u staré vlečky směrem k rybníku Jordán. Doporučujeme na nově zastavované plochy nejprve vypracovat územní studii a určit regulace. Při návrhu větších obytných celků je důležité myslet na propojení se stávající zástavbou, na uliční prostor (vhodná šířka, stromy, parkování, velikost předzahrádek), malá lokální centra a případně vybavenost a na regulaci (architektonický vzhled, velikost, vzhled oplocení).

Voda

Mokřady a cesty v krajině
Mokřady a cesty v krajině

Voda, jak název města Odolena Voda napovídá, je jedním z důležitých témat. Město je posazeno na terénní hraně, odkud pramení několik potoků vlévajících se severně od Odoleny Vody do potoka Černávka. Území kolem potoka Černávka je již rovinaté.

O vodu je třeba se starat, zejména ji udržovat čistou. Nevhodná jsou přímá koryta s pevnými (např. betonovými) břehy. Navrhujeme odtrubnit potoky v oblasti pod Velkým hájem a umožnit jim přirozeně meandrovat. Jedná se jak o potok Jordán, tak o potok vytékající ze zástavby kolem ulice Kudrnova. Důležité jsou přechodové hranice – břehy, kde by se měla udržovat přirozená biodiverzita. U rybníka Jordán navrhujeme rákosový mokřad, který podpoří samočistící schopnost rybníka. Pod dálnicí u nového prameniště by měla vzniknout kořenová čistička, která pomůže vyčistění potoka Jordán.

Voda je příjemné pobytové místo. Je vhodné u vody navrhovat posezení, mola, pozorovatelny. Takové pozoravací místo by mělo vzniknout u revitalizovaného mokřadu na Odolenském potoku. Místo se tak může stát cílem vycházky. V letních měsících je voda využitelná na koupání. Rybník Jordán by se měl stát lákavějším po úpravě okolí a úpravách, které rybník vyčistí. Na rybníku ve Velkém háji navrhujeme malou lesní saunu. Důležité je starat o prameny, místo vyčistit, pramen ochránit drobným vhodným přístřeškem.

Spolkový dům

Spolkový dům, 3D model
Spolkový dům, 3D model

Návrh spolkového domu využívá stávající objekty kotelny a prodejny potravin. Dostavuje se uliční fronta náměstí. Vychází z původního uskupení statků kolem někdejší návsi. K budově stávajícího víceúčelového sálu je navržen vstupní objekt s knihovnou. K výstavním účelům společně se stávajícím víceúčelovým sálem je navržen malý sál. Oba sály jsou přístupné z chodby obrácené do vnitřního atria. V patře je malý přednáškový sál, prostory pro spolkovou činnost a také možnost vstoupit na střešní terasu s extenzivní zelení. K budově potravin návrh přistavuje vstupní prostoru s odkládáním nákupních vozíků a zvětšení prodejní plochy. Všechny nově navržené části objektu mají šikmou střechu, kde je podkroví věnováno pronajímatelným kancelářským prostorám nebo může být využíváno jako nedělený coworkingový sdílený pracovní prostor.

Obnova lávky

V severní části obce vedla železniční vlečka od bývalého cukrovaru. Vlečka se napojovala na trať v Úžicích. Po vlečce zde zbyl násep z 19. století. Nyní vede násep kolem panelových domů a zahrádkářských osad.

V místě, kde býval most, navrhujeme udělat lávku pro pěší (rozpon je zhruba 8 m). Také by bylo vhodné prokácet kolem „vstupní brány“ stromy a keře, aby byla lépe vidět. Z náspu je velice pěkný výhled na kostel a historické jádro města. Je zde zřejmý malebný ráz střech a dominanta barokního kostela. Na druhou stranu je vidět na horu Říp. Navrhujeme zde občas umístit i lavičku. Aby bylo zachováno soukromí zahrad rodinných domů pod valem, navrhujeme využít popínavé opletky aubertovy, která zde již roste, k vytvoření zelených zábran. Další možností je výsadba stromů u zahrad po valem. Koruny odcloní pohled do zahrad z náspu, avšak pohled na město by měl být stále zachován.

Horní náměstí

Horní náměstí, 3D model
Horní náměstí, 3D model

V 50. letech vznikla nad městem Odolena Voda unikátní kompozice sídliště. Orientace sídliště je dána věží kostela sv. Klimenta. Architektonický styl, ve kterém bylo sídliště vystavěno, se navrací k tradičním hodnotám architektury a urbanismu. Užitná grafika na fasádách domů je plná neutrálních motivů.

Po půl století od vzniku sídliště se změnily potřeby obyvatel a nároky na veřejný prostor. Okolo sídliště byly vystaveny školy, nové panelové domy, proměnil se způsob nakupování a projevila se závislost na automobilové dopravě. Postupným degradováním prošlo především Horní náměstí. Rekonstrukce Horního náměstí je důležitá pro celé sídliště. Jeho změnou napomůžeme zatraktivnění bydlení. Doplnění domů před náměstí nabídne prostory pro setkávání komunit.

Architekti City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017 (právě čtete)
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017