Vsetín – obraz města budoucnosti

Vize rozvoje 9.

9. 3. 2015 OF 5/2014 Regiony

Architekti City Upgrade je kancelář, která se zabývá zpracováním vizí rozvoje měst a obcí. Vychází přitom z historických kořenů jednotlivých lokalit a celých území, které citlivě využívá při návrhu nových a nápaditých urbanistických a architektonických řešení. Přinášíme tentokrát vizi rozvoje města Vsetín.

Celková situace
Celková situace

Vize rozvoje Vsetína představuje obraz města v budoucnosti. Je to komplexní řešení, které v sobě obsahuje mnoho různých nápadů, které se dají následně realizovat. Vize rozvoje Vsetína má fungovat jako studnice architektonických nápadů, a proto by měla sloužit zastupitelům jako jeden z podkladů. Myslíme si zároveň, že pro rozvoj Vsetína by bylo dobré, aby město nápady, které vize obsahuje, dále rozvíjelo. Smyslem vize rozvoje Vsetína je formulace základních témat, která jsou následně zpracována do konkrétních jednoduchých architektonických studiií, nad kterými bude možné vést širší diskuzi.

Dolní město – situace
Dolní město – situace

Pro město Vsetín jsme zpracovali několik lokalit, které vzešly jak z jednání se zastupiteli města, tak také z ankety mezi lidmi. Jednalo se především o užší centrum Dolního města, kde jsme se soustředili na alternativy řešení dopravy, vedení cyklostezky, nových směrů pohybu lidí, ale také na nové objekty Městského úřadu a Domu kultury s přilehlým náměstím Svárov. Jeden z hlavních úkolů bylo vytvořit novou budovu dopravního terminálu (vlak, bus). S tím souvisela lokalita tzv. brownfieldu za kolejištěm, kterou jsme proměnili v novou čtvrť města s byty, kancelářemi a sportovně-rekreačními plochami. V návaznosti na Dolní město jsme zpracovali ideální plán Horního města, které je dnes na okraji zájmu a nutně potřebuje oživit. Krom centra města jsme řešili okolí řeky Bečvy, revitalizaci sportovišť a parků, kultivaci veřejných prostranství na sídlištích a vyhlídkových míst v okolí města.

Aby byly všechny naše studie pochopitelné i laické veřejnosti, jsou jednotlivé studie zpracovány formou plánů, výkresů a schematických vizualizací. Námi představená vize není finální návrh, jde o dokument, který má podnítit přemýšlení o městě a vytvářet konkrétní zadání, aby se vedení města i jeho obyvatelé mohli rozhodnout, jakým směrem by se do budoucna chtěli ubírat.

Vytvoření dvou fungujících center ve městě

Stejně jako většina měst, která prošla prudkým vývojem za minulého režimu, i město Vsetín trpí nekompaktní strukturou ulic a bloků domů, které je nutno doplnit tak, aby vzniklo centrum. Kompaktní město by mělo mít přednost před rozšiřováním zástavby do okolní krajiny. Potenciál vidíme ve vytvoření dolního moderního živého centra, které bude lákat k pobytu nejen místní, ale i turisty. Vznikne moderní město s návazností na starou historickou stopu původního Svárova. Měřítko nových budov je však mnohem menší a lidštější než staveb z let komunismu. Důležité je také zmínit obnovu napojení pro pěší na okolní panelovou zástavbu, která je umístěna mimo centrum.

Horní náměstí na Vsetíně je historickým centrem města. V minulosti zde bylo hlavní náměstí a Vsetín se rozkládal hlavně na tomto břehu, na svahu vysoko nad řekou Bečvou tak, aby záplavy neničily centrum města. Díky rozvoji průmyslu a manufaktury se Vsetín začal rozrůstat na dolním břehu řeky na místě Svárova, tedy dnešního dolního náměstí. Sem se v průběhu desetiletí přemístila většina důležitých institucí a v podstatě hlavní život města. Na historické centrum však nelze zapomenout, nelze jej vnímat jako historickou kulisu, naopak, je zdravé začlenit historické jádro do celku města, probudit v něm život a vnímat město Vsetín opět jako celek. potenciálem horního centra je zachovalá historická hodnota a vzhled města, které bude lákat turisty na tradice a genia loci starého Vsetína.

Doprava a pohyb ve městě

Velkým problémem dneška je velký počet automobilů vjíždějících přímo do center měst, zaviněný zvětšujícími se vzdálenostmi ve městě, neefektivní veřejnou dopravou a chybějící koncepcí dopravní politiky. Vsetín není vyjímkou, centrum je obsypané automobily, chybí zónování a parkovací domy, které by ulevily centru od aut. Ve vizi se této otázce věnujeme a navrhujeme celou řadu řešení, od parkovacích domů, vymezení nových pěších zón, pěších propojek, cyklostezek atd. tak, abychom zavedli alternativy v dopravě, které by měly umožnit změnit dopravní politiku města.

Lávka přes Rokytenku
Lávka přes Rokytenku

V podstatě samostatným úkolem pro nás bylo vytvořit síť různých propojení a cest, které by zlepšily průchodnost a dosah jednotlivých částí. Zaměřili jsme se jednak na obnovu stávajících „průchodů“ vnitrobloky nebo na nové cesty a „průchody“ v nově vznikajících lokalitách. Důležité bylo „překonat“ hlavní bariery města, tedy železniční trať (podchody) a v jednom místě řeku Bečvu (lávka). Dalšími pěšími cestami jsme nově zpřístupnili sídliště Sychrov a další části města. Jiný typ bariéry vytváří v samotném centru města hlavní komunikace vyzdvižená na estakádu, která překonává železniční trať: to jsme řešili do budoucna variantou podjezdu pod tratí.

Zelené linie procházející centrem města

Spojení krajiny a zázemí velkého města je to nejcennější co může současný Vsetín nabídnout jak občanům tak i turistům. Město by mělo tohoto faktu využít a začít fungovat jako bod, odkud mohou turisté vstupovat do krajiny a kam se také mohou z výletů vracet a využívat kulturního a obchodního života města. Město Vsetín má mnoho zelených ploch, dá se nazvat městem „zeleně“, bohužel spousta z nich nemá jasnou koncepci a je zbytková.

Proto navrhujeme, aby se krajina – zeleň – řízeně prolnula s centrem města, navrhujeme vznik zelené linie. Jeden pás vede východo-západních směrem, navazuje na dnešní zelený pás kolem sídliště Trávníky a Rybníky a pokračuje dále Nádražní ulicí kolem železnice, kde tvoří hlukovou bariéru, dále navazuje na násyp bývalé železnice a nově plánované trasy cyklostezky do zbrojovky.

Severo-jižní linie se pak line ve dvou trasách, jedna z Horního náměstí rozšířenými zahradami a upraveným svahem dolů k řece, přes lávku do rozšířené Panské zahrady. Druhá pak vede kolem koryta Rokytenky od jejího ústí do Bečvy, přes železniční koridor, dále podél koryta vodního náhonu až do zadní části Na Lapači, zde novým přechodem a lávkou na sportovní areál na Ohradě.

Nový dopravní terminál

Terminál – exterier
Terminál – exterier

Nový terminál – je klíčovou stavbou nejen na ose ulice Nádražní, ale měla by zásadně ovlivnit fungování širšího centra města. Stávající budovu vlakového nádraží doporučujeme odstranit a přesunout celou dopravu blíže historickému centru Vsetína. Jak vlaková, tak autobusová doprava by využívaly jeden objekt, byly by blíže centru, přestup z vlaku na autobus by se výrazně zkrátil a došlo by k úspoře provozních nákladů.

Úloha je rozdělena na dvě části – řešení budovy terminálu a infrastruktury (podchody, dop. napojení apod.). Vzhledem k malé hloubce stavební parcely – od ulice po kolejiště – jsme se rozhodli umístit terminál z větší částí pod zem. Zároveň využíváme podchodů, které budou propojovat obě strany Vsetína, lokalitu Na lapači s Dolním městem a s vlakovými nástupišti.

Budova terminálu je protáhlý hranol, který je zahloubený pod zem. Plocha střechy, která se nejvíce uplatňuje nad zemí, se na jedné straně snižuje až na terén. Její nižší část by mohla plynule přecháze v park okolo dráhy. Hala s pokladnami, které jsou umístěny pod zemí, jsou přisvětleny prosklenou fasádou, která obíhá kolem dokola. Zvenku má terminál před hlavním vstupem a u prvního nástupiště přetaženou střechu a vytváří kryté venkovní prostory. Hlavní vstup z úrovně terénu je ze severozápadní převýšené strany, kde je za fasádou umístěna menší čekárna s eskalátorem.

Centrum města – náměstí Svárov, nová budova Městského úřadu

Náměstí Svárov
Náměstí Svárov

Ulice Svárov spojující hlavní náměstí a železnici, sloužila do teď jako pěší korzo pro místní obyvatele. Doporučujeme opět vysadit stromy a vydláždit chodníky tak, aby vznikla jedna výšková úroveň, což podpoří pohyb pěších. Na konci této osy zamýšlíme umístit malý objekt sloužící jako zázemí terminálu, na kterou navazuje podchod: korzo tedy může pokračovat dále až Na Lapač.

V případě samotného náměstí je třeba v první řadě upravit prostor náměstí mezi Kulturním domem a budovou Městského úřadu, který je velmi zanedbaný. Mělo by se odstranit nástupní schodiště do budovy KD, náměstí by se pak vydláždilo v jedné úrovni. Dalším nutným krokem je úprava předprostoru všech budov, které se na náměstí nacházejí.

Nová budova městského úřadu
Nová budova městského úřadu

Nová budova Městského úřadu počítá s předpokladem, že se stávající objekt v budoucnu, vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu, zbourá. Nová dostavba spojuje budovu zdravotnické školy a objekt kina s podzemními prostorami a horním vstupem s foyer a doplňuje je novými objemy. Koncept urbanisticky vychází z původní zástavby, která zde stála před začátkem výstavby nových budov úřadu, kulturního domu a hotelu. Náš koncept proto počítá s návratem této stopy tak, aby vznikl jasně definovaný prostor náměstí mezi Městským úřadem a Kulturním domem.

Nová čtvrť Na lapači

Na Lapači
Na Lapači

Ve všech městech se nacházejí podobné průmyslové oblasti tzv. brownfieldy. Ty vytvářejí ekologickou zátěž pro danou lokalitu, ale zároveň mu nabízí velký potenciál pro rozvoj do budoucna. Toto místo se nachází hned za kolejištěm. V rámci rozvoje měst je snaha tyto brownfieldy revitalizovat a znovu využívat pro výstavbu. Toto území má pro rozvoj města v budoucnu veliký potenciál, protože je v blízkosti stávajícího centra, dopravního terminálu a je dobře dopravně dostupné. Území omezují dvě bariéry: dráha a silnice č. 57. Tyto bariéry se však dají pomocí nových vkladů v podobě mostků a podchodů překonat a území, které je dnes dosti oddělené, se dá dobře napojit na stávající síť cest. Nová zástavba se hlukově oddělí od železnice a silnice pásem vzrostlé zeleně, popřípadě mírným navršením terénu v místech, kde to bude možné.

Je nutné zachovat duch místa ponecháním jednotlivých budov s historickým charakterem jako součást nového celku. Navrhujeme, aby zůstala zachována stavba cihlové budovy bývalé továrny a za ní budovy kolem náhonu, bývalý mlýn a dále objekty podél náhonu ke sportovní hale. Nová zástavba bude mít různý charakter zástavby i veřejných prostranství. Je nutné vytvořit novou čtvrť města, kde budou obyvatelé žít i pracovat, je dobré důsledně dbát na rozdílnost jednotlivých částí, tomu by se měl přizpůsobit zástavby, veřejná zeleň a vedení cest, které by měly v místě vytvořit novou síť a napojit se na cesty vedoucí na sídliště a podchody vedoucí do centra města. Některé bytové objekty navrhujeme s vnitřním veřejným (nebo poloveřejným) dvorem, jiné zase jako řadové: tyto formy společného bydlení by měly převažovat nad jednotlivými rodinnými domy.

Horní náměstí

Území charakterizuje paradoxní povaha styku historického centra původní obce s koncentrací památek a sídliště Sychrov, novodobého nekomplexního sídliště se špatnou občanskou vybaveností. Výrazná morfologie terénu dělá území obtížně dostupné a vytváří výraznou dopraví tepnu skrz území, která je však bariérou pro obyvatele města. Jiné napojení horní části Vsetína na spodní však není realizovatelné.

Horní město
Horní město

Horní náměstí je bezesporu nejvýznačnější část města. Nachází se zde zámek, kostel, výrazný park. Celé Vsetínské návrší navíc dominuje nad spodním centrem Vsetína a vytváří tak historickou kulisu novodobým objektům, postaveným za minulého režimu. Lze konstatovat, že právě toto návrší dává městu „historickou pečeť“.

Bohužel Horní náměstí nefunguje. Lidé sem nechodí, náměstí nežije. Na vině je nejen špatná přístupnost z centra města, ale také komunikace Palackého/Sychrov, která je de facto severním obchvatem centra města. Lidé tudy převážně projíždějí, neexistuje účel, pro který by se zde měli lidé zastavit. Důležitý je také terénní zlom, tedy hřbet, hrana, kterou vytváří příkrý svah od řeky s Horním náměstím, dále pokračující podél komunikace Sychrov. Tato hrana umožňuje jedinečné vizuální propojení s dolním centrem města, bohužel, nyní přes stromy není patrné. Problémem je také neuzavřenost Horního náměstí. I proto patrně není vnímáno jako skutečný historický střed města a nefunguje jako náměstí.

Vize rozvoje zpracováváme pro větší města, jako například Vsetín, ale i pro menší města a obce, jako jsou Starý Plzenec, České Velenice nebo Roseč. S naším týmem architektů jsme schopni tyto vize nejen vymýšlet, ale také realizovat.

Architekti City Upgrade
Římská 34, Praha 2-Vinohrady, 120 00
tel. +420 739 415 901
e-mail: kontakt@cityupgrade.cz
Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015 (právě čtete)
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017