Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice

Vize rozvoje 3.

16. 12. 2013 OF 4/2013 Regiony

Močovice jsou malou obcí na Kutnohorsku, která má jen 370 obyvatel. Avšak i v tak malé obci je nutné přemýšlet o budoucí vizi. Proto byla vytvořena Vize obce Močovice formou jednotlivých konkrétních studií.

Vzhledem k velikosti obce se tato místa řešila velmi detailně. Totiž i v malé obci se dá najít zajímavý jedinečný potenciál a vymyslet mnoho nápadů, které podpoří život v obci a rozvoj tradiční venkovské atmosféry a sounáležitosti mezi lidmi.

Potenciál

Močovice
Močovice

Idea směřování budoucího rozvoje obce a hodnota Močovic vychází ze zachování charakteru vesnického života. Vize vesnické atmosféry se promítá do detailních řešení 32 jednotlivých částí obce. Jednotlivá řešení navazují na rozvíjení tradic a zvyků spojených s tradičním životem místních sedláků na vesnici, jejich každodenní prací na statku a vesnickými svátky, jako jsou např. dožínky, masopust, máje.

Močovice se musí také prezentovat širokému okolí a potenciálním turistům zajímavou a unikátní akcí. Vznikne zde festival Močovické močení prádla, který bude vycházet z jednoho z možných výkladů názvu obce a to močení, tedy máčení prádla v řece. Vrcholem festivalu budou závody v praní prádla v řece a závody na neckách. Jejím posláním je mimo kulturní zážitek také snaha navázat a udržet tradice předků. Močení prádla je spojeno se symbolem necek, který se také objevuje i v nově navrženém znaku obce, který obec až dosud neměla.

I v malé vesničce se dá mnoho věcí vytvořit a propracovávat…

Nový znak obce

Znak obce

Existuje více výkladů o původu názvu obce. Ať název vzešel z máčení prádla nebo snad z něčeho jiného, je třeba prvotní představu jasně nastínit něčím pochopitelným. Tedy máčením prádla. Proto pracujeme se znakem, který zobrazuje necky a osobu peroucí prádlo v řece. Řeka je také jedním z důležitých přirozených prvků formujících obec a místem vhodným pro procházky přírodou.

Protipovodňový splav a koupání v řece

Protipovodňový splav
Protipovodňový splav

Jedním z řešených míst na řece je návrat protipovodňového splavu. Jeho hlavním úkolem bude opět protipovodňová ochrana obce. Splav navrhujeme tak, aby umožňoval příjemné koupání pro místní lidi a aby se po něm dalo přejít na druhou stranu. Od splavu navrhujeme vytvořit pěší cestu, do obce k budově hostince, bývalým mlýnským vodním náhonem. Je škoda, aby toto zajímavé vodní dílo předchozích generací zaniklo.

Smočidlo, nový unikátní prvek

Smočidlo – vizualizace
Smočidlo – vizualizace

Dalším velice vyhledávaným místem na řece, které si zaslouží obnovu, je splav stojící v blízkosti centra obce. Díky své poloze je oblíbeným místem pro procházky místních obyvatel. V tak malé vesnici, jako jsou Močovice, je nutné pracovat a rozvíjet každé místo s potenciálem, tedy i tento splav. Může z toho vzejít pro obec velice unikátní řešení, jak se ukázalo i zde, v podobě nového prvku „smočidla“. Společně se splavem bude vystavěno jakési smočidlo.Tím je myšlena nádrž na vodu uzpůsobena ke koupání tedy smáčení se. Smočidlo se svou funkcí opět odkazuje k historii názvu obce.

Definování a úprava návsi

Náves je nejdůležitější prostor obce, který má největší potenciál týkající se služeb či obchodů. Přirozeně jsme tedy náves definovali u budovy OÚ s kulturně společenským centrem, hostincem a prodejnou potravin. Prostor si zaslouží výrazně zkvalitnit a jedním z prvků mobiliáře bude i prostor terasy, která bude viditelná na první pohled pro projíždějící lidi a bude je zvát k posezení.

Hostinec a možnosti ubytování

V hostinci vzniknou prostory pro pořádání oslav a tradiční venkovní zábavy. Pro jeho fungování je důležité využít i přilehlý dvůr, který rozšíří možnosti pořádaných akcí o např. venkovní taneční zábavy, menší koncerty a promítání. S tímto je také nutně spojeno vytvoření ubytování jak v pokojích, tak v útulně pro méně náročné a více sportovně založené hosty (např. cyklisty). Hosté budou moci také využívat nového kulturně společenského centra v budově obecního úřadu stojícího také na návsi.

Obecní úřad, nové kulturně-společenské centrum

Nové živé kulturně společenské centrum bude propojeno takés menším muzeem věnovaným historii místa (místní archeologické nálezy, jak fungovala vesnice, vysvětlení názvu a propojení s praním prádla v neckách atd.), knihovnou, prostory pro scházení se klubu maminek s dětmi nebo seniorů, pořádání kroužků atd. Fungování by mělo být závislé na několika místních lidech, tedy podobný princip jako např. v sokolovně.

Molo za sokolovnou a okolí rybníka

Sokolovna u rybníku je dnes středem všeho sportovně kulturního dění v obci, a proto navrhujeme místo rozšířit o další možnosti akcí. Přítomnost rybníka je velice příjemným prvkem, a proto zde vznikne molo vybíhající nad vodu.V zimě budou moci děti z mola jezdit na bruslích – na rybníce se vždy bruslilo. V létě se bude dát na mole sedět a pořádat grilování u hladiny rybníka.

Navrácení kapličky a třešňového sadu

Z povídání s místními pamětníky jsme zjistili, že u řeky v blízkosti mostu kdysi stávala kaplička a třešňový sad. Aby se opět navázalo na historii místa, budou kaplička a sad navráceny, avšak na jiné místo. Na vizuálně exponované místo s výhledem na obec nad hřbitovem. Samotná kaplička je bílá s výřezem Panny Marie, kterým bude procházet ranní světlo jako symbol božského paprsku početí. Sad bude vysázen tak, aby kaplička byla pohledově propojena s blízko stojícím hřbitovem.

Zvonička a hřbitov

Prostorové zobrazení pohledu na zvoničku
Prostorové zobrazení pohledu na zvoničku

Močovický hřbitov stojí na kopci a svou uzavřenou obvodovou zdí vytváří kompaktní dojem. Na hřbitov umisťujeme do obvodové zdi zvoničku, sloužící pro zvonění umíráčku při pohřbívání. Opět jeden z typických prvků vesnice a její atmosféry, kde se všichni znají a kde se všichni společně prožívají i špatné zprávy. Celý hřbitov je řešen tak, aby z něj byl zachován a podpořen výhled na obec. V části za obvodovou zdí je místo vyhlídky.

Vyhlídky na obec

Výhled na obec ze hřbitova
Výhled na obec ze hřbitova

Obec a její okolí je výrazně terénně modelovaná, a proto zde existuje z mnoha míst mnoho zajímavých pohledů na obec, ty však nejsou upraveny nebo vůbec přístupny. Proto navrhujeme místa vyhlídek v obci vytvořit. Např. právě nad hřbitovem nebo u schodiště vedoucí do satelitní výstavby na okraji obce.

Celkové uvažování o rozšiřování obce, satelitní výstavba v malé obci

Charakter satelitní výstavby, který je dnes všude typický a zcela popírá charakter vesnice a to – jednak nelogickým vedením ulic, které nenavazují na stávající – a také charakterem zástavby, která nevytváří typický prostor vesnice. Typická vesnická ulice vychází z domu, který stojí u cesty a tím vytváří uliční čáru a veřejný prostor ulice před domem, za domem vzniká soukromý prostor zahrady. Což je důležité si uvědomit a v Močovicích ani v dalších vesnicích již v satelitní výstavbě nepokračovat. V obci navrhujeme, aby se doplňovala a zahušťovala stávající zástavba již v zastavěné části a hlavně ve středu obce. Další výstavbu navrhujeme jen v některých částech, aby se přirozeně doplnila stávající zástavba a nevznikaly satelity. Důležité je také zmínit, že by se vesnice měla rozrůstat postupně a nikoliv překotně. Způsobem, aby se nově příchozí obyvatelé postupně začlenili do společnosti lidí v obci a nedošlo k narušení sociálních vazeb.

Propojky a cesty pro pěší

Dalším problémem satelitní výstavby je celková nepropojenost nově vzniklých cest s centrem obce a podporování automobilové dopravy po obci. Nové trasy musí vést vždy nejlogičtější a nejlépe i nejkratší trasou do centra obce. Zde tímto vzniká přirozený střed a živá náves. Je důležité propojovat místa, hlavně cestami pro pěší, protože volný pohyb lidí po vesnici je chtěný.

Více o řešení Vize obce Močovice najdete na speciálních stránkách: www.cityupgrade.cz nebo také na stránkách obce.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013 (právě čtete)
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017