Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici

Vize rozvoje 4.

17. 2. 2014 OF 5/2013 Regiony

České Velenice trpí všemi běžnými problémy menšího města. Dodnes chybí jasné centrum, hlavní třída nebyla po válce dokončena a železniční koleje a dílny rozdělily město na dvě půlky. Jsou tam části města, které je třeba mezi sebou více propojit, aby se zabránilo vzniku vyloučených lokalit a ghett.

Hlavní obecná témata
 • Jak z předměstí udělat město
 • Propojení Českých Velenic se sousedním Gmündem
 • Navázat na dlouhou historii železnice
Konkrétní úlohy
 • Vytvoření hlavního náměstí
 • Hlavní osa města – Revoluční třída
 • Nová zástavba Na Kopečku
 • Muzeum císařské dráhy mezi Prahou a Vídní
 • Muzeum města na hranici

Výzvou je změnit spíše předměstský charakter na jasně městský a nabídnout tak obyvatelům dostatek kvalitního bydlení v centru, dostupné služby a upravená veřejná prostranství.

Zpracovaný návrh vize města reflektuje i to, co se děje za státní hranicí. Autoři návrhu si myslí, že pro České Velenice je životně důležité se s rakouským Gmündem více sbližovat a spolupracovat s ním. Je nutné obě města na více místech propojit – jak pěšími cestami, tak silnicí pro auta, a zároveň železnicí. Obnovení historického propojení měst úzkokolejkou bylo jedním ze stěžejních úkolů návrhu. Reagovalo se tím na požadavek vedení města i na fakt, že se v Gmündu buduje velké centrum místní úzkokolejky. Připojením Velenic na síť lokálních úzkokolejek, vedoucích od Waldviertelu až po Jindřichohradecko, by se město společně s Gmündem dostalo do centra této oblasti.

Dalším velkým tématem bylo, jak dnes využít zdejší železničářskou historii. V minulosti byly Velenice důležitým železničním uzlem – to už dnes neplatí. Zbyly zde jen obrovské železniční dílny a budova nádraží. Připojení města na síť úzkokolejky by technicky znamenalo znovuobnovení kolejí v centru města a jejich vedení přes alej až k hlavnímu nádraží. To autory inspirovalo k vybudování železničního muzea na hlavním nádraží, které by sloužilo jako středobod železničního turismu návštěvníkům, přijíždějícím právě za takovým typem zážitku.

1. Hlavní osa města – Revoluční třída

Revoluční třída – situace (foto hlavní osa náměstí)
Revoluční třída – situace (foto hlavní osa náměstí)

Revoluční třída – utrpěla poválečným bombardováním dodnes patrné šrámy. Dodnes se tento stav nepodařilo napravit. Je třeba zde dostavět proluky. Jedna taková se nachází hned vedle dnešního Městského úřadu, který rozšiřujeme o dostavbu – umisťujeme zde nové kanceláře, zasedací místnosti a v přízemí velkou obřadní síň.

Hlavní městská třída s alejí, spojující centrum města s železničním nádražím, definuje velmi cenné území. Toto území je dnes majetkem města a podle našeho názoru je to místo, které bude ovlivňovat charakter a kvalitu města do budoucna. Tento 500 metrů dlouhý pás dělí návrh do několika zón – na zónu užšího centra se smíšenou zástavbou, na střední bytovou část a na část obchodně-komerční. Nabízí se tím dostupné bydlení v centru města, to přiláká mladé rodiny s dětmi a nabídne jim takový standard a takové podmínky, aby neodcházeli za město bydlet do satelitů.

2. Hlavní náměstí

Situace současného náměstí a vizualizace budoucího náměstí
Situace současného náměstí a vizualizace budoucího náměstí

České Velenice jsou velmi mladým městem, jeho dnešní podoba pochází z 1. pol. 20. století. Bylo založeno velmi inženýrsky a s pravidelnou strukturou. Jako velký nedostatek se jeví absence jasně definovaného náměstí. Proto se pro vytvoření hlavního náměstí hledala vhodná a přirozeně vyhledávaná lokalita, která se našla v místě trojúhelníkového prostoru na konci aleje.

Autoři navrhují tento prostor vyčistit od dočasných staveb, jakými jsou malá benzínová pumpa, trafika a válečné památníky, pro které našli jiné umístění. Terénní skoky navrhují zarovnat a sjednotit parter kamennou dlažbou. Nově vzniklá zástavba po obvodu, vymezí přesný tvar náměstí, které se tak více oživí a vytvoří pobytový prostor.

3. Nová zástavba Na Kopečku

Nová zástavba Na Kopečku
Nová zástavba Na Kopečku

Lokalita Na Kopečku je velmi starou lokalitou, jednou z nejstarších v Českých Velenicích. Nachází se na druhé straně za železnicí, a je dnes jedním z míst, kde by se mělo stavět. Dříve to byla část města, kde končily dílny a začínaly zde malé obytné domy spojené v kolonii. Před válkou zde byla fungující čtvrť kolem malé návsi. Dnes zde nic podobného nenajdete, snad jen starou vodárenskou věž. Kolem ní navrhujeme vystavět novou obytnou čtvrť z uzavřených a polo-uzavřených bloků domů s vnitřními dvory a zahradami. Autoři návrhu chtějí obyvatelům nabídnout typ městského bydlení s vlastní zahradou a dvorem. Zároveň pracují s vodárenskou věží, jako hlavním motivem a orientačním bodem celé lokality.

4. Muzeum císařské dráhy mezi Prahou a Vídní

Potenciál muzea vidí autoři studií vize města v propagaci Velenic jako železničního uzlu v atmosféře císařské dráhy Františka Josefa. Stěžejním exponátem je historický vůz T. G. Masaryka. Dalšími exponáty budou historické lokomotivy a vagóny, které budou umístěny v revitalizované drážní budově výtopny. Bude zde vytvořen prohlídkový železniční okruh sestávající z hlavního nádraží, úzkokolejné dráhy, výtopny a železničních dílen. Prohlídka zavede návštěvníky do fungujících dílen, kde se stále opravují parní lokomotivy, a kde se nachází historická budova kotelny. Bude zde také možná projížďka na drezíně a prohlídka trasy úzkokolejky a její točny. Instituce muzea, jejíž hlavní část bude umístěna v budově nádraží, by měla být zajímavá pro všechny věkové skupiny, od laiků po železniční fandy.

5. Muzeum města na hranici a přechod do Gmündu

Muzeum na hranici – vizualizace
Muzeum na hranici – vizualizace

Se založením a obnovou hlavního náměstí souvisí kultivace a rozvoj prostorů kolem něj. Jedním z takových míst je dnes zastavěná proluka, která dříve sloužila průjezdu úzkokolejných vlaků a byla nejkratší cestou do Rakouska. Tuto proluku navrhují autoři znovu „otevřít“ a využít ji právě k obnově železničního spojení. Dále se uvažuje vybudovat objemově menší objekt a upravit parter až k řece. Vhodnou náplní by mohlo být „muzeum města na hranici“, které by v sobě mělo zahrnovat infocentrum, kavárnu, prostory samotného muzea, knihovnu a přednáškový sál.

Mezi tímto muzeem a řekou se rozprostírá široký pás zeleně, který dnes není využíván. Autoři vize jsou přesvědčeni o tom, že by zde v budoucnu mohl vzniknout park svažující se k řece, který by sloužil k odpočinku u vody a ke konání různých kulturních akcí. Dalšími důležitými zásahy v tomto pásu mezi oběma městy jsou mosty pro pěší a nový most pro osobní automobily.

Tato popsaná soustava studií byla v létě roku 2013 zpracována skupinou mladých architektů ze studia City Upgrade – Ing. arch. Lucií Chytilovou, Ing. arch. Ivo Pavlíkem a MgA. Jiřím Polákem, a bude zastupitelstvem města České Velenice projednána začátkem roku 2014.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014 (právě čtete)
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017