Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade

Vize rozvoje 7.

5. 9. 2014 OF 3/2014 Regiony

Prvorepubliková atmosféra podle Vladislava Vančury, romantické výhledy z okolních kopců na řeku, poklidná atmosféra jako z filmu Rozmarné léto, davelské uzeniny a pivo na palubě výletního parníku. To je hlavní davelská devíza, která by se měla dále rozvíjet např. vybudováním nové plovárny spolu se saunou a šlapadly, kterou navrhujeme umístit do parku přímo na řeku.

Davle – panorama
Davle – panorama

Móda pruhovaných triček, koupacích úborů, lodičky s výletníky. Vančura v Davli několik let žil a nechal se ovlivnit atmosférou řeky a životem kolem ní. Davle by si mohla připomenout staré časy pořádáním koupání na plovárně v dobových plavkách apod.

Potenciál

Takzvaná Vančurova vyhlídka je jednou z několika oblíbených vyhlídkových míst v blízkosti Davle, které jsou hojně vyhledávány pro svou neopakovatelnou atmosféru.

Nově navržené vyhlídky na skále nad hlavním nádražím a znovuobnovená vyhlídka na soutoku nad Kejsířem, jsou dva vklady, kterými jsme jejich počet rozšířili.

Nábřeží
Nábřeží

Největší potenciál je dnes ve využití řeky pro sport a rekreaci. Do Davle lze připlout parníkem, vlastní lodí nebo po Sázavě na raftu. Voda a lodě jsou tedy jejím velkým potenciálem. Navrhujeme zde plovárnu na vodě, novou loděnici, lázně, pláž: všechno jsou to aktivity, které jsou spjaty s vodou. Chceme navrátit odpočinkovou atmosféru k vodě na nábřeží a do okolních ulic. Pro tento způsob trávení času u vody jsme vymezili celé nábřeží. Pro sportovní vyžití a koupání především park u školy. Součástí parku bude totiž loděnice a nekrytá plovoucí plovárna. Veliký potenciál pro Davli je napojení na parníky, které plují z Prahy na Slapy. Potenciálem je také soutok Vltavy se Sázavou, konkrétně část Sekanka, kam navrhujeme vytvořit jednu ze zastávek.

S vodou je spojená další historická činnost, šífařství a plavení dřeva. Historie Davle je spjata s plavením dříví a dalších stavebních materiálů po Vltavě. Doporučujeme, aby se výrazněji šífařství a plavení dříví propagovalo a to i například víkendovou akcí, která bude navázána na další kulturně společenské aktivity. Například ukázka stavby šífu a následná plavba do Prahy.

Dalším velkým potenciálem je místní davelský úzenář, jehož výrobky jsou velmi známé a oblíbené. Mohl by iniciovat na novém náměstí u vody festival uzenin, pořádaní venkovní zabijačky a podobné akce, které by přilákaly spoustu návštěvníků.

Vize – problémy a řešení města

Dnešní Davle má oproti ostatním sídlům na Vltavě jistou výhodu. Je dobře zakomponovaná v krajině na soutoku dvou řek, má kompaktní tvar a je vhodně orientovaná ke světovým stranám. Nachází se navíc v krásném esovitém meandru. Co je nespornou výhodou je přítomnost různých tras dopravy: automobily, vlaky, autobusy, lodní doprava, vodáci nebo turisté. Nevýhodou je velká rozloha katastru a rozmanitost obydlených částí – Davle, Sázava, Račany, Sloup a Kilián. Největší kvalitou je přítomnost dvou řek a rozmanitého přírodního prostředí. To je vyhledáváno jak turisty, tak chalupáři, ale v poslední době i lidmi, kteří se vzdalují metropoli. Při těchto tendencích je třeba dbát na správné fungování centra obce a dále ho posilovat.

Náměstí
Náměstí

Centrum města je dnes zahlceno automobilovou dopravou. Lidé jsou zvyklý nárazově parkovat na hlavní komunikaci, která se tak mění na průjezdné parkoviště. Zcela nevhodně jsou pro parkování zabrány plochy, které by do budoucna měly sloužit především jako pěší zóny. Jeden z takových prostorů – před samoobsluhou Coop – je zcela klíčový pro další rozvoj vnitřní Davle. Tento prostor má do budoucna velký potenciál stát se ústředním prostorem – náměstím – sloužícím shromáždění lidí, konání trhů a korzování lidí kolem vody.

Prostor centra – náměstí, knihovna

Nové náměstí, v prostoru dnešního parkoviště před samoobsluhou, by měl do budoucna plnit hlavní městskou funkci – reprezentativní veřejné prostranství pro shromažďování lidí a akce u vody. Tato náplň se přímo vylučuje s automobilovým provozem, a proto jsme se rozhodli, ve smyslu posílení veřejného života ve městě, automobily z centra vytlačit. Nastiňujeme dvě možné varianty: první varianta počítá se zachováním budovy samoobsluhy, druhá varianta počítá s odstraněním budovy samoobsluhy a se stavbou nových kvalitních objektů.

Knihovna se zahradou

Knihovna
Knihovna

Objekty za budovou Vltavanu dnes slouží jako sběrna se skladem a technickým dvorem. Tento provoz se bude do budoucna přesouvat na Sázavu. Do nově uvolněných prostor by se přesunula knihovna, která dnes sídlí v budově úřadu městyse. Stávající prostory provozu knihovny nedostačují. Navrhujeme, aby se objekty v zadní části dvoru kompletně zrekonstruovaly, a aby se do nich přesunula knihovna, která bude fungovat zároveň jako informační centrum. Prostory, které bude knihovna mít k dispozici, můžou také sloužit pro pořádání kulturních akcí jako divadelních představení, přednášek, promítání apod. Knihovna bude tedy živou institucí. Spolu s budovami se bude rekonstruovat také zahrada, která se nachází v zadní části za objektem.

Tato zahrada by měla sloužit k pořádání kulturních akcí: letní kino a venkovní divadlo, literární večery, workshopy apod. Zahrada má přírodní terasy porostlé trávou a jsou zde ovocné nižší stromy, v horní části je plot. Zahrada bude nově upravena tak, aby zde vnikl amfiteátr. Přímo z knihovny se bude vstupovat na zahradu. Přístavek stojící západně od budovy knihovny bude zbourán a na jeho místě bude čajový altán.

Základní škola, říční lázně

Základní škola – se nachází na začátku Davle, v blízkosti nově vznikajícího parku. Je to první velká a nepochybně nejhezčí budova. Dnes škola slouží přibližně 260 dětem prvního a druhého stupně. Největší devízou je její poloha u hlavní komunikace, otevřená fasáda na jihovýchod, výhled na řeku a velký pozemek ve vnitrobloku. Největší nevýhodou je hluk od hlavní komunikace. Dalšími problémy jsou nevyhovující stav školního dvoru, prostoru před vstupem, u autobusové zastávky a obecně parkování. Je třeba zajistit větší přístupnost školy, více jí otevřít ven do přírody, zajistit bezpečný pohyb kolem ní a jasně vymezit místa pro pěší a pro automobily.

Organizačně se škola skládá ze dvou hlavních celků: ze starší a z novější. Funkčně je škola dostačující, zamýšlená nástavba nové části má pokrýt baby-boom posledních let. Je nutné pečlivě promyslet propojovací krček mezi budovami, který by měl být nikoliv doplňkem dvou hmot, ale samostatnou architekturou.

Základní škola bude nadále plnit funkci vzdělávání a zároveň by se měla čím dál více zapojovat do veřejného života obce – měla by se stát komunitním centrem. Budova školy by se měla této tendenci přizpůsobit. Je zřejmé, že je třeba upravit veřejná prostranství kolem školy a zapojit ho do prostoru celé školy. Vnitřní dvůr škole je intimní, bezpečný prostor pro aktivity těch nejmenších – venkovní kreslení, modelování, pěstitelky apod. Ten před školou zase bude sloužit dětem při hrách před a po škole, při čekání na rodiče nebo autobus

Říční lázně
Říční lázně

Plovárna – bude řešena jako dřevostavba plující na řece. Stavba vychází z estetiky starých říčních lázní na Vltavě. Voda se bude čerpat z řeky, bude čištěna a dohřívána. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lidé v městysu chtějí koupaliště, že řeka je pro ně příliš studená a mnozí se obávají koupání v řece kvůli jejímu znečistění. Plovárnu navrhujeme jako mobilní, její hlavní místo však vidíme v blízkosti parku. Plovárna se skládá z hlavní části bazénu a paluby pro opalování, převlékáren a místem pro plavčíka, a vedlejších částí oddělitelných, které mají každá vlastní šlapadlový pohon. Idea je tedy taková, že si člověk od plavčíka může půjčit saunu nebo šlapadlo a vyjet na vodní plochu.

Ostrov a vyhlídka

Ostrov
Ostrov

Ostrov, který leží u Davle, je nejvýznamnějš lokalitou na soutoku řek. Sv. Vojtěch sem přivedl více jak před tisíci lety mnichy benediktinského řádu, aby zde pracovali, modlili se, ale hlavně, aby kultivovali krajinu a lid. Postupně si vystavěli klášterní komplex na poloostrově, aby žili nerušeni v ústraní. Klášter stál v místech jižního cípu poloostrova hned naproti kostelu sv. Kiliána.

Po zatopení přehrady se situace změnila. Z poloostrova se stal ostrov dostupný pouze po vodě. Časem dříve holý ostrov zarostl nálety. Povodně, které se začaly pravidelně objevovat, zatopovaly ostrov a pomáhaly rozpadu opěrných zdí. Archeologické průzkumy, přinesly mnoho objevů a zásadních nálezů. Nejdůležitější z nich jsou: Ostrovský žaltář, zdobené náhrobky opatů, části sloupů a hlavic a mnoho keramiky.

V dnešní době se s tímto historickým odkazem nepracuje. Naštěstí se letos chystá velká výstava o benediktinech ve střední Evropě. Klášter na ostrově u Davle zde hraje důležitou roli jednoho z nejstarších center na našem území. Výstava s názvem „Otevři zahradu rajskou“ by měla na Pražském hradě přiblížit život ve středověkém klášteře.

Tohoto faktu bychom rádi využili i v naší vizi města Davle. Myslíme si, že by se měl ostrov proměnit, alespoň po dobu výstavy na živé centrum a jeden z hlavních bodů připravované výstavy. Na místě by totiž přibližoval skutečný život v takovém komplexu.

Ostrov by se měl především prokácet a zbavit náletů. V místech, kde i dnes funguje přívoz, vznikne shromažďovací louka u základů kostela. Dalším podstatným vkladem je nový výstavní prostor v areálu kláštera – obnovený rajský dvůr. Zde, v místech nejhlubší kontemplace mnichů, by měla vyrůst křížová chodba kolem rajského dvora. Ta by měla nabídnout přístřešek výstavním exponátům, které by připomněly silného genia loci. Za tímto objektem se nachází část, kde měli mniši klášterní zahradu. Je to krásné místo s bezprostředním kontaktem se skalami na Sekance. Tuto část navrhujeme oplotit jednoduchou dřevěnou hradbou – sloužila by jako uzavřená slunná louka pro různé aktivity.

Vyhlídka v Kejsíři
Vyhlídka v Kejsíři

Vyhlídka v Kejšíři – je umístěna tam, odkud je nejlepší výhled na soutok řek. Vyhlídka stojí na nejvyšším místě na třetí menší terase. Navrhujeme, aby byla vyhlídka umístěna na nejvyšším místě. Pod vyhlídkou směrem k plotům zahrad bude travnatý palouk. Vyhlídka bude kamenná. Prosté kamenné zdi, které přirozeně vybíhají z terénu a z kamenných cestiček, směřují ze dvou směrů k místu vyhlídky. Zídky se postupně zvedají od země až k vyhlídkovému bodu. Dvě cesty z obou směrů, od Kejsíře a od Vančurovy vyhlídky, se sbíhají a směřují na výhled.

www.cityupgrade.cz

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014 (právě čtete)
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017