Nový druh strategie obce Vrbovec

Vize rozvoje 14.

8. 2. 2016 OF 5/2015 Regiony

Pro obec Vrbovec byl vytvořen nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie a mnoha jednoduchých architektonických studií řešících konkrétní lokality v obci a okolí. Tento nový druh strategie, podobně jako obvyklé strategie, je možné použít jako podklad k čerpání dotací z EU.

Nový druh strategie má mnoho výhod oproti obvyklé textové strategii. Výhodou je především její vizuální podoba, aktivní vtáhnutí obyvatel do jejího vytváření, čímž se stává živým dokumentem s vlastními webovými stránkami. Na rozdíl od obvyklých strategií říká nejen co udělat, ale ukazuje jak to udělat a proč to tak udělat. Celkově strategie ve vizuální podobě řeší více než 60 jednotlivých problémů.

Mezi nejdůležitější nápady patří: Dům vína s pokladnicí vín, úpravy několika návsí v obci, vytvoření zelené „návsi“ s obecním vinohradem, řešení turistického ubytování ve sklepních uličkách, nová zástavba, regulativ pro novou zástavbu, návrat remízů a alejí, návrat cest v krajině, řešení bunkrů, dětská hřiště, autobusové zastávky, nová zeleň v obci, nové turistické trasy, cyklotrasy, úprava sklepních uliček, vinařská rozhledna Znojmo vidím tě dvojmo, návrat rybníků, cesta „Zamilovaných“, úprava potoka, dostavba hřbitova, sportovní areál, návrat zničených kaplí, úprava zaniklé obce Ječmeniště, řešení obce Hnízdo a mnoho dalšího.

Vlastní webové stránky vize

Marie Polachová, starostka obce Vrbovec

Přístup obce

„Naše obec Vrbovec potřebuje kulturní dům, jsme velká vinařská obec, které chybí místo pro setkávání spolků a občanů. Proto jsme oslovili City Upgrade architekty a zadali zpracování vize rozvoje obce, kde jsme kladli důraz právě na návrh a začlenění zmiňovaného kulturního domu. Chtěli jsme nezávazný pohled očima mladých architektů na celou naši obec. Naši občané pomocí dotazníků a setkávání s architekty pomáhali vytvářet budoucí vizi rozvoje. Myslím, že se dílo podařilo a vedení obce nejen současné, ale především budoucí má dobrý podklad pro rozhodování jakým směrem se naše obec bude ubírat.“

Marie Polachová, starostka obce Vrbovec

Vrbovec je vinařská obec na hranicích s Rakouskem jižně od Znojma ležící ve zvlněné krajině pokryté vinicemi. Právě víno, vinařství a vše okolo vína je jedním z největších potenciálů Vrbovce, kterému je důležité se věnovat a aktivně ho rozvíjet. Víno není důležité jen turisticky, ale především má kulturní a sociálně ekonomický užitek pro každého v obci a pro obec samu. Je tedy třeba obec dále posunovat ve smyslu aktivity místních vinařů. Je dobré se stále zlepšovat, utkávat se v soutěžích a být hrdý sám na sebe, na svůj um a také na svou vinařskou obec, vážit si jí a také půdy, ze které víno vyrůstá. Víno tedy není jen kvalitním produktem, ale jistou kulturní a společenskou doménou a hodnotou, kterou obec může mít. To úzce souvisí i s architekturou, kulturním domem, který obec bezesporu potřebuje. Obec musí místním lidem nabídnout prostor, který bude s vinařstvím v souladu a k vínu se bude odkazovat.

Vinařství a turistika

Vrbovecká sklepní ulička
Vrbovecká sklepní ulička

Ve Vrbovci, podobně jako v okolních obcích, je pěkná sklepní ulička, která dnes bohužel nefunguje. Ve vizi rozvoje pro Vrbovec řešíme, jak do této vinařské oblasti přilákat více turistů. Upravujeme sklepní uličku, navrhujeme vinařské trasy pro pěší a cyklisty skrz vinice a další zajímavá místa, doporučujeme zavedení některých tradičních akcí spojených s vínem a doplňujeme zajímavé ubytování pro turisty v malé severní sklepní uličce. A samozřejmě nesmíme zapomenout na pořádání různých tradičních akcí spojených s vinařství, které místo také oživí.

Hlavní náves
Hlavní náves

Domníváme se, že vedení nových turistických tras a cyklotras bude pozitivní pro celé Znojemsko, snažíme se však nově navržené trasy vést hlavně přes Vrbovec. Důležitá je např. pěší okružní trasa Mezi vinicemi nebo cyklistická okružní trasa propojující Česko a Rakousko. S tím úzce souvisí obnova některých zaniklých cest. Jedná se o pěší propojení obcí, které tu v minulosti byly, ale zanikly při procesu kolektivizace. Chybí např. cesta z Vrbovecké sklepní uličky na západ do Popic nebo přímá pěší cesta z Vrbovce do Chvalovic. Nyní jsou jediné možné cesty nepřímo po silnicích, některé cesty zcela chybí. To je velký problém krajiny kolem Vrbovce.

Ráz krajiny

Proces kolektivizace měl za následek i další negativní vliv na krajinný ráz. Pole se stala nečleněnými, byly zrušeny některé remízy, pole se začala orat až ke kraji lesa či zahrady. Do budoucna je třeba se obnově krajiny výrazně věnovat. Doporučujeme navrácení některých cest tak, aby byly logicky propojovaly důležité body. Navrhujeme výsadbu stromů kolem cest, výsadbu remízů a větrolamů, aby chránily před větrem a prachem z polí a poskytovaly stín. Návrh musí respektovat morfologii. Je dobré, aby při obnově krajiny byly zanechány výhledy na významné body (např. kostely ve vesnicích).

Důležité je také dbát na druhy vysazovaných keřů a stromů. Pro jihomoravskou krajinu jsou vhodné stromy ovocné a dále pro Vrbovec typické vrby.

Charakter obce

Nadhled na novou zelenou náves s obecním vinohradem
Nadhled na novou zelenou náves s obecním vinohradem

Kromě krajiny má i samotná jihomoravská obec svůj charakter, který by si měla zachovat i do budoucna. Architektura tradičních nízkých jednopodlažních domků se sedlovou střechou v souvislé zástavbě a zeleninové, ovocné, květinové a viniční předzahrádky s průhlednými ploty vytváří obraz Vrbovce. Je důležité dodržovat tento charakter zejména při budování nové zástavby. Pěkné předzahrádky mohou být Vrboveckým fenoménem. I v intravilánu obce doporučujeme výsadbu ovocných stromů.

Historické vazby

Dalšími neméně podstatným tématem Vrbovce je jeho minulost. Došlo zde k vysídlení Němců. Myslíme si, že by se na tuto událost nemělo zapomínat, proto navrhujeme v novém kulturním domě (Dům vína) výstavu věnovanou tomuto tématu.

Současný stav kaple v zaniklé obci Ječmeniště
Současný stav kaple v zaniklé obci Ječmeniště

V oblasti zapomenuté krajiny a vinohradů u hranic s Rakouskem bývala obec Ječmeniště, která se však v roce 1951 ocitla za železnou oponou a byla zlikvidována. Zbouráním této vesnice se ztratila paměť místa, zbyla pouze kaple, která byla necitlivě upravena, a sakrální prostor se změnil na sklad. Místo vesnice zarostlo náletovými dřevinami. Pro toto místo navrhujeme jednoduché řešení, které připomene zaniklou vesnici. Místo navrhujeme vykácet a na místě minulých cest po vesnici vytvořit mlatové chodníčky. Vznikne zde dojem něčeho chybějícího. V samotné kapli pak navrhujeme zmenšený model vesnice formou zavěšených pláten, mezi kterými lze procházet.

Podobně jako kaple v Ječmeništi jsou ve Vrbovci a jeho okolí další poničené sakrální objekty (kapličky, boží muka, sochy, …). Navrhujeme jejich návrat, obnovu nebo jiné připomenutí. Důležité je zachovat úctu k objektu a umístit ho na vhodné místo. Není třeba se však bát doplnění novodobých umělců.

Kolem Vrbovce jakožto obce v pohraničí je několik malých bunkrů (tzv. řopíků). Navrhujeme netradiční řešení, které by bylo lepší aplikovat celorepublikově. Bunkry by tvořily soustavu pro novou hru spojující geocaching, moderní technologie a válečné počítačové hry.

Kromě těchto velkých témat se věnujeme různým menším částem vesnice. Je to například úprava návsí, řešení okolí autobusových zastávek, okolí bytových domů, řešení hřbitova atd. Současné koupaliště a fotbalové hřiště navrhujeme spojit v jeden velký sportovní areál a postavit zde nový objekt, který oba provozy lépe propojí. V objektu bude zázemí, občerstvení a další drobné sportovní aktivity.

Dům vína

Dům vína s předprostorem, ve sklepě Pokladnice vín Znojemské oblasti
Dům vína s předprostorem, ve sklepě Pokladnice vín Znojemské oblasti

Pro obec je ovšem nyní nejdůležitější Dům vína (kulturní a společenské centrum) na nově navrhované hlavní návsi kolem kostela. Je to dřevěný objekt, který spojuje několik funkcí pod jednu střechu a zároveň vytváří venkovní rovný prostor, který spojuje dům s objektem kostela. Objekt z jižní části částečně uzavírá prostor mezi školou, kostelem a domem vína. Díky tomu se prostor stává intimnější. Objekt stojí v podstatě v místě historického domu. Takzvaná kulturní platforma, neboli hlavní kulturně společenská náves je dřevěná plocha zvednutá o 20 cm nad terén, která bude pravděpodobně vytvořena z dlouhých dubových pražců. Prostor komunikuje s místem u potoka položeným o 2 metry níže, kde navrhujeme vysázet obecní vinohrad a pár ovocných stromů. Dům má 3 části – klubovna, sál a hasičárna, které mohou fungovat odděleně, ale zároveň se mohou spojit v jeden velký prostor při konání větší akce. Zároveň je v klubovně k knihovna a v sále zavěšená výstava. Tyto prostory se obrací do venkovního prostoru ke kostelu, kde se se může v teplém období akce odehrávat. Ve štítové části obracející se k potoku je vinárna s infocentrem a důležitou Pokladnicí vín. Dům vína má sloužit nejen místním obyvatelům, ale také turistům.

Vrbovec by měl do budoucna podporovat velký potenciál vinařství, udržovat živé tradice a zachovat si svůj charakter jihomoravské obce.

www.cityupgrade.cz

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016 (právě čtete)
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017