Soustava studií města Starý Plzenec

Vize rozvoje 5.

25. 4. 2014 OF 1/2014 Regiony

Ve vizi rozvoje Starého Plzence bylo řešeno více jak šedesát konkrétních architektonických studií a zároveň dopravní koncepce města – konkrétně obchvat města a nové cyklistické propojení s Plzní.

Před samotným vyhotovením soustavy byli osloveni občané města k vyplnění dotazníku a vyjádření se k problémům ve městě. Následně bylo třeba město a okolí prozkoumat pěšky, projet na kole, automobilem a mluvit s mnoha místními lidmi. Také bylo třeba prozkoumat a často zdokumentovat důležité objekty v majetku města.

Jen díky častým návštěvám a intenzivní práci přímo ve Starém Plzenci, bylo možné město pochopit a vytvořit kompaktní soustavu studií, která by byla pro město do budoucna přínosem.

Pro ukázku jsme zvolili několik studií, které dokumentují náš přístup:

Připomenutí sakrálních staveb a původního duchovního prostoru Staré Plzně

Mapa kostelů
Mapa kostelů

Starý Plzenec je městem, kde se začala psát nejstarší historie západočeské metropole. Město se ve středověku nacházelo na důležitých cestách vedoucích do Německa. To vedlo k tomu, že se osídlení doplnilo hradebním areálem s opevněním a sakrálními stavbami. Ve vrcholném okamžiku středověku zde naráz stálo 8 sakrálních staveb. Do dnešní doby přežily pouze tři: Kostel Sv. Jana Křtitele, kostel Nanebevzetí Panny Marie a Rotunda sv. Petra a Pavla. Dalších pět kostelů: sv. Blažeje, sv. Vavřince, sv. Kříže, sv. Martina a sv. Václava připomínají pouze základy obvodových zdí a jiné archeologické nálezy.

Tato fakta jsou natolik významná a důležitá, že vzhledem ke svému potenciálu musí hrát v propagaci města zásadní roli. Proto jsme se na toto téma zaměřili a navrhujeme scénář, jak by se s tímto odkazem mělo pracovat.

Siluety kostelů
Siluety kostelů

Jako připomínku zaniklých sakrálních staveb navrhujeme architektonické instalace siluet kostelů v krajině na místech, kde kostely stály, případně v jejich blízkosti.

Tyto siluety kostelů by všechny měly mít velmi subtilní konstrukci – měly by být jakýmsi náznakem sakrálních staveb, které se v minulosti vzpínaly nad městem. Každému kdo siluetu uvidí, musí být jasné, že se nejedná o původní stavbu ale o vizuálně a materiálově hodnotné zobrazení duše Staré Plzně. Jedinec potom díky tomu může pochopit hodnotu a bohatství města, které je dnes skryté. Pro dotvoření prostorového vjemu kostelů v krajině navrhujeme, aby každá silueta měla svůj zvon, každý s odlišným zvukem.

Silueta kostelu
Silueta kostelu

Technicky samozřejmě bude instalace a zakotvení řešena tak, aby nezničila či jinak neznehodnotila archeologickou lokalitu, a také aby nebyla vizuálně zavádějící. Proto bude třeba v hledání samotného tvaru a metody najít společný kompromis s archeology, historiky, památkáři a umělci. Na základě takto dohodnutých podmínek si umíme představit uspořádání umělecké soutěže na podobu kostelů. Šlo by například vytvořit umělecké symposium v rámci kulturního programu Plzeň 2015 a využít tak finance pro oživení sakrální krajiny Starého Plzence.

Práce s památkami

Dalším důležitějším potenciálem je odkaz hradu Stará Plzeň. Hradiště je v dnešní době neobhospodařované, chybí zde jakákoliv aktivita, turistické lákadlo, krajina je zarostlá. Je třeba tuto lokalitu zapojit do širší koncepce obnovy krajiny a více ji propagovat v rámci okolí Plzně. Problémem je také nedostatečný archeologický průzkum území. Archeologie v praxi a pochopitelná laikům, je dalším velkým potenciálem. Běžným návštěvníkům „otevřená“ archeologická lokalita by mohla fungovat jako zajímavá atrakce pracující s odkrýváním historie dobrodružnou formou. Zázemí je nově vytvořeno v objektu bývalé školy na Malé Straně.

Významnou součástí práce s památkami je v tomto případě zpřístupňování krajiny, která je obklopuje. Navrhujeme obnovení starých pěších cest, vytváření nových důležitých bodů v krajině a cest k nim vedoucích. Takovými lokalitami je především okolí Rotundy, niva řeky a široké okolí.

Nové návštěvnické centrum, úprava Lidového domu na pivovar, vytvoření letního kulturního prostoru

V prostorách přízemí a patra původní školy na Malé straně vznikne nové návštěvnické centrum Staré Plzně. Bude to typ živé instituce, která bude moderovat svým programem kulturní prostředí města – bude také pořádat různé konference a bude např. prezentovat archeologickou činnost na Hůrce. Základní umělecká škola – bude spolupracovat s Návštěvnickým centrem na propagaci Starého Plzence formou nových médií a formou grafického ztvárnění propagačních a uměleckých předmětů – bude jako dnes spolupracovat na kulturním dění ve městě. Mohlo by tak dojít k velmi prospěšné symbióze více skupin a institucí, jejichž společným zájmem by mělo být lepší kulturní prostředí ve městě. Důležitou platformou – prostorem společným centru, přilehlému pivovaru a ZUŠ bude vnitřní nově upravený dvůr, který by se měl stát živým veřejným prostranstvím. V blízkosti centra se nachází další důležité veřejné prostranství – Malostranské náměstí. To by mělo projít výraznou proměnou. Mělo by být nově štětováno žulovými kameny a měl by se navrátit na náměstí potok, který je dnes skrytý v potrubí.

Úprava hlavního Masarykova náměstí

Masarykovo náměstí je dnes hlavní automobilovou křižovatkou města, což pro fungování náměstí jako centra není vůbec pozitivní. Náměstí dnes neplní svoji základní funkci: není vyhledávaným místem obyvatel ani representativním prostranstvím města, které je plné života. Náš návrh vychází z nového uspořádání dopravy uvnitř města – ve výsledku se z náměstí stane kvalitní místo pro lidi a lákadlo pro kulturní akce.

Nová výstavba v místě velké proluky – Smetanova ulice

Celková situace k projektu zástavby Smetanovy ulice
Celková situace k projektu zástavby Smetanovy ulice

V centru města v blízkosti náměstí je také Smetanova ulice. Ta je součástí širšího centra Starého Plzence. Smetanova ulice je dnes frekventovanou komunikací. V minulosti zde na severní i jižní straně stály statky, které byly zbourány. To velmi negativně ovlivnilo celou logiku této struktury města. Dopravní situace ve Smetanově ulici se musí změnit. Navrhujeme využít dopravní kapacity vnitřního průtahu městem a z této komunikace vytvořit obslužnou pro místní obyvatele. Nová zástavba bude mít specifický charakter maloměsta. Jedná se o jedno a dvoupatrové objekty s prodejnami v přízemí a s byty v patře. Domy v blízkosti centra jsou vyšší a dále od centra města se snižují, některé domy mají dvory a ulice mezi domy jsou protkány cestami ústícími do severní fronty ulice. Zde se v budoucnu půjde dál projít skrz veřejně přístupný park až k řece. Tento park ve dvorech je tedy propojen s parkovou částí za nově postavenými domy v jižní části ulice.

Dostavba hradu Radyně

Vizualizace návrhu dostavby věže hradu Radyně
Vizualizace návrhu dostavby věže hradu Radyně

Radyně je zřícenina hradu na kopci nad městem. Je velmi vyhledávanou památkou a lesy v jeho podhradí jsou častým cílem turistů a sportovců. Navrhujeme využít zatím nevyužitý potenciál tohoto místa tím, že zpřístupňujeme nová místa. Největší změny by měl doznat „interiér“ stavby. Zde by se návštěvníci měli možnost, po nových schodištích a můstcích, vystoupat podél nosných zdí až do úrovně koruny zdiva a odtud skrz schodiště ve věži zase dolů. Hlavním lákadlem by měla být dostavba druhé věže (parafráze středověké podoby), která by sloužila jako nový umělecký zážitek při návštěvě historické stavby.

Nová budova denního stacionáře seniorů a domova pro seniory

Navrhovaná budova denního stacionáře s domovem seniorů – přízemí
Navrhovaná budova denního stacionáře s domovem seniorů – přízemí

Nově navrhovaná budova denního stacionáře seniorů se nachází na místě historického statku, který byl v minulosti zbourán. Objekt stacionáře s domovem seniorů by měl být jednoduchou bílou stavbou, která nechá vyniknout původním štítovým stěnám, které jsou zdobné. V severovýchodním rohu objektu je z vnější strany vytvořen výklenek – kaple, která odkazuje na kostel sv. Martina, jenž zde pravděpodobně stál. Výklenek odkazuje k „siluetám“, které vytváříme na všech místech bývalých kostelů. Nový objekt se skládá z několika objektů vytvářejících uprostřed vnitřní zahradu a dvůr. Domy budou fungovat jako denní stacionář pro seniory společně s celoročním bydlením a službami pro seniory.

Nové koupaliště

Nové koupaliště – axonometrie
Nové koupaliště – axonometrie

Koupaliště je umístěno na velmi zajímavém místě, které má hodnotu, jakou u koupališť obvykle nevidíme. Dnes však není v příliš dobrém stavu a zaslouží si výraznou přestavbu. Podle našeho názoru je hodnotou výhled na hradiště, možnost zadního propojení s budoucí cyklostezkou od Plzně, možnost propojení boční cestou s restaurací, optické propojení s krajinou směrem na západ, možnost projížděk či hipoturistiky pro návštěvníky Starého Plzence.

Soustava studií města Starý Plzenec a další takto řešená města či obce

Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Lucie Chytilová, MgA. Jiří Polák

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014 (právě čtete)
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017