Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice

Vize rozvoje 6.

12. 6. 2014 OF 2/2014 Regiony

Architekti studia City Upgrade se systematicky zabývají tvorbou rozvojových studií obcí a měst. Ve vizi rozvoje obce Sibřina a Stupice se především zabývali zkvalitněním veřejných prostor obce a návrhem nového využití míst a objektů v majetku obce tak, aby vše lépe do budoucna fungovalo.

Jednotlivé studie, kterých bylo celkem 32, mají jednu ideu a ta podporuje tradiční život lidí na vesnici s přihlédnutím k současným požadavkům. Autoři odkazují také k historii místa a k místním tradicím, které jsou velice důležité pro společný život místních obyvatel. Jednotlivé návrhy jsou konkrétně zpracovány v podobě jednoduchých architektonických studií, které jsou zhotoveny v tištěné podobě a zároveň jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Kdokoliv se na ně může podívat a dále se k nim vyjádřit.

Co říkají autoři: Cíl naší práce byl také v zapojení místních obyvatel do vytváření vize rozvoje obce. Po odevzdání vize s vedením obce dále spolupracujeme. Na zasedáních zastupitelstva obce radíme, jak dále postupovat, co je pro ně nyní nejdůležitější udělat a proč.

Nové cesty

Mapa nově navrhovaných cest pro pěší ze Šibřiny a Stupic
Mapa nově navrhovaných cest pro pěší ze Šibřiny a Stupic

Na začátku naší práce pro obec Sibřina a Stupice bylo velice důležité definovat nové cesty pro pěší do okolí. Tyto cesty a trasy pro pěší vzešly hlavně od lidí samotných pomocí dotazníkové ankety. Dotazníkovou anketu, a tedy i otázky v ní, jsme směřovali tak, abychom se dozvěděli, co lidem v obci chybí, která místa mají rádi a která naopak nemají rádi, protože jsou zanedbaná. Anketa nemá za úkol vytvářet sociologický průzkum, ale má najít obyvatele, kteří se o svou obec zajímají a přemýšlí o jejím vývoji. Tyto cesty, které vedou do sousedních obcí většinou vychází z historie. A jsou zakresleny v katastru nemovitostí, dnes jsou však již zapomenuty. Navrhujeme, aby byly některé z nich znovu obnoveny podle toho, zda mají i dnes využití. Např. cesty k satelitním výstavbám na okraji obce, aby i odsud mohli lidé jít pěšky nebo jet na kole co centra obce.

Všechny tyto cesty a propojky pro pěší musí směřovat do centra obce a vést přirozeně pěší pohyb lidí k návsi, tedy k místu největší koncentrace. Pokud vše takto urbanisticky funguje, může být v centru malý obchůdek s potravinami, pošta, hospoda.

Úprava návsi

Řešení centra návsi obce Šibřina
Řešení centra návsi obce Šibřina

Řešili jsme také úpravu centra obce – tedy návsi. Obec nyní náves jako funkční prostor postrádá. Místo v centru obce, kde navrhujeme náves, se nově upraví způsobem, aby zde vznikl jeden prostor, kde je definováno, kam se může a nemůže parkovat, kam umístit lavičky, zastávku, hrací prvky pro děti. Řešila se také úprava prostoru kolem kapličky, jako důležité dominanty návsi, a také výsadby a odstraňování dřevin. Nová výsadba je navržena z původních stromů jako jsou lípy, duby a ovocné stromy. Také jsme navrhli odstranění nepůvodních dřevin (tújí) a ostatních jehličnatých stromů, které se do oblasti nížinného Polabí nehodí.

Obec se nachází v bezprostředním okolí města Prahy. Podle dnešního trendu se sem stěhuje z centra mnoho lidí a staví si zde rodinné domky. V okolí obce se tak nachází satelitní výstavba obklopená poli. Zjistili jsme, že se sem sice lidé přestěhovali, aby žili v přírodě, avšak zde příliš přírody není. V soustavě studií jsme tedy řešili i okolí obce a snažili se najít a navrhnout využití pro místa, kde jsou ještě dnes zachovány kousky přírody.

Rybník a dřevěné molo

První místo se nachází hned za obcí a je možné jej nově propojit přímo ze středu novou cestou kolem potoka. Přírodní charakter a klidné místo představuje cesta kolem zahrad tzv. „Na hrázi“ s výhledy do krajiny. Kdysi zde býval rybník, který sem opět navracíme. Bude také fungovat jako protipovodňové opatření. Navrhujeme sem umístit dřevěnou obecní saunu s dřevěným molem.

Úprava zeleně – obnova sadu

Druhým místem úpravy zeleně je bývalý sad. Z historie obce a z vyprávění místních lidí jsme zjistili, že toto dnes zarostlé a neudržované místo býval sad a navrhujeme, aby byl sad znovu obnoven. Nově jsme zde navrhli cesty a altán, lavičky a další prvky, které mohou využívat hlavně děti z nedaleko stojící mateřské školky. Ty sem mohou chodit na procházky, hrát si a poznávat přírodu.

Denní stacionář

Šálkův dům – navrhovaný denní stacionář pro seniory
Šálkův dům – navrhovaný denní stacionář pro seniory

Jedna z nejdůležitějších otázek pro vedení obce byla: jak naložit s prázdným domem čp. 6 – tzv. Šálkův dům. Tento dům stojí v centru obce a již několik let chátrá a nemá využití. Po prozkoumání všech objektů v majetku obce a po projití celé obce, a tedy seznámení se s místem a možnostmi obce, jsme zjistili že nejvhodnějším využitím pro Šálkův dům bude vybudování denního stacionáře. Toto zařízení funguje jako „mateřská školka pro seniory“. Obec chtěla budovat domov s pečovatelskou službou. Myslíme si však, že přístup denního stacionáře, kam jsou senioři ráno přivezeni a večer si zase pro ně rodinný příslušník přijede (bydlí tedy pořád se svou rodinou), je mnohem citlivější. Tento stacionář má výhodu, že je situován přímo v centru, senioři tedy nejsou na okraji. Stacionář má uzavřenou zahradu (senioři mají tedy potřebný klid), dále má nutné zázemí jako jídelnu/sál, menší pokoje pro odpočinek, knihovnu v podkroví, klubovny orientované přímo do zahrady.

Také jsme řešili nové využití budovy obecního úřadu a jeho dvoru. Úpravy byly navrženy tak, aby v přízemí lépe fungoval obchůdek s potravinami – je tedy přesunut, aby byl z ulice vidět, pošta byla zachována a do přízemí byla také umístěna část knihovny. Důležité je, aby se fungovaní knihovny propojilo s nově upraveným dvorem a sálem.

Vesnický dvůr

Návrh úpravy dvora a budovy pro multifunkční sál
Návrh úpravy dvora a budovy pro multifunkční sál

Dvůr považujeme za důležitý a cenný prostor v centru obce. Do budoucna se bude vyžívat jako místo pro pořádání akcí ve spojitosti s novým sálem nebo hasičárnou. Místo, kam navrhujeme nový sál jak pro kulturní, tak sportovní využití v obci, je dnes prázdnou budovou, kde firmy skladují své zboží. Toto využití zcela nevyužívá potenciál budovy. Obec hledá místo, kde by mohla zřídit menší multifunkční sál. A toto místo je vhodné právě zde. Je blízko obecního úřadu, hasičárny a návsi. Budova bude zvýšena o novou střechu a ve štítě se objeví tradiční vzory tvořené mezerami v kladení cihel. Budova bude používat prvky tradiční architektury, bude vypadat současně a bude to kvalitní architektura. V sousedství tohoto skladu jsou tři garáže, kde parkují hasiči svá auta. Navrhujeme, aby se jedna garáž rekonstruovala na zázemí sálu, střecha garáží se zvedla a v podkroví vznikla klubovna pro hasiče.

Sportovní zázemí

Sportovní hřiště v Sibřině leží na okraji obce. Obec však přímo zástavbou navazuje na obec Květnice. Z urbanistického pohledu již zde nejsou dvě obce, ale jeden celek dvou obcí, které plně srostly. Hřiště se tedy nachází v centru. Navrhujeme, aby zde byl rekonstruován objekt šaten a hospody u hřiště a aby se nově z celého areálu stalo multifunkční centrum pro více sportů. Sporty by se zaměřovaly nejenom na kolektivní hru, ale na individuální aktivity jako např. skate park, street workout a streetbasketbal. Mladí lidé by zde také měli nově svou klubovnu, která nyní v obci chybí. Místo, kde by se mohli scházet. Další rozvoj tohoto sportovního centra závisí na spolupráci obou obcí jak Sibřiny, tak Květnice. Obě obce by také měly do budoucna domluvit na místě pro základní školu. Toto místo by bylo výhodné právě i u tohoto navrhovaného sportovního areálu. Kde by mohly děti ze školy využívat všechny sportovní možnosti areálu a hřiště.

Stupice

V obci Stupice, která patří k Sibřině jsme řešili nové úpravy návsi, tak aby vypadala jako tradiční náves. Tato náves je nyní prázdná a rozdělená diagonálně probíhající asfaltovou cestou. Navrhujeme, aby cesta vedla mimo střed návsi, až se tato cesta bude rekonstruovat. Uprostřed tak vznikne místo pro trávu, stromy a lavičku s výhledem na rybník.

Ze Stupic vede cesta kolem pole, kterou místní nazývají ulička lásky. Revitalizace této cesty také vyplynula z dotazníků, kde ji mnoho místních zmínilo. Navrhli jsme tedy, aby zde, podle názvu začala nové tradice. Cesta bude symbolizovat průběh života lidí a jejich vztahů. Na jednotlivých místech, které jsme přímo v terénu vytipovali se umístí nový námi navržený dřevěný mobiliář. Pro každé místo specifický. Na začátku bude sezení pro více lidí, dále pod stromem s výhledem do krajiny bude umístěna lavička pro dva zamilované, v horní části je dřevěný altán a cesta končí dřevěnými schody, vedoucími k zástavbě rodinných domků. Budou zde vysázeny třešně jako symbol lásky. Vždy na svátek zamilovaných se zde mohou konat průvody nebo zábavy na návsi apod. Vždy je potřeba využít potenciál místa a tím tedy konkrétně navrhnout jak by řešení laviček výsadby zeleně, úpravy míst měli vypadat.

www.cityupgrade.cz

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014 (právě čtete)
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017