Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky

Vize rozvoje 13.

1. 12. 2015 OF 4/2015 Regiony

Vesnice Dubice leží na mírně zvlněné plošině nad širokým údolím řeky Labe v centrální části Českého středohoří. Hodnotou vesnice je právě její poloha v rámci krajiny. Z mnoha míst se skýtají krásné výhledy do údolí řeky Labe a také na kopce Českého středohoří. Svah pod Dubičkami podél Labe zdobí skály, většinou čedičové, a je protkán několika drobnými potůčky. Dříve byly stráně nepříliš hustě porostlé ovocnými stromy a vinicemi. Dochovalo se zde mnoho pozůstatků kamenných zídek a kamenných schodišť. Dnes je svah porostlý náletovými dřevinami, které brání ve výhledu, a některé cesty postupně zanikají.

Tradiční zástavba štítově orientovaných domů s předzahrádkami v Dubičkách
Tradiční zástavba štítově orientovaných domů s předzahrádkami v Dubičkách

Pozitivním faktem ve vývoji vesnice je stavba dálnice v blízkém okolí, která odkloní dopravu od řeky Labe. Současná silnice u řeky se tedy stane klidnější a přívětivější. Považujeme za velmi důležité podpořit krajinný potenciál obce jak pro místní obyvatele, tak pro turisty. Navrhujeme obnovit krajinu do původního vzhledu. Kácíme náletové dřeviny, vysazujeme ovocné stromy, navrhujeme vinice. Dále vytváříme vyhlídkovou trasu podél hrany svahu. Měníme vedení turistických značek po zajímavějších místech obce s novými výhledy.

Celkový obraz vesnice vychází z přírodního kontextu. Příroda nám jakoby vrůstá dovnitř vesnice dvěma zelenými laloky z východní části (přírodní parky kolem obnovených rybníčků).

Co se týká zástavby, není žádoucí, aby se obec příliš rozšiřovala do okolní krajiny. Navrhujeme několik míst vhodných pro novou zástavbu, která by zde měla přibývat postupně. Je však třeba zachovat regionálnost stavění, podstatu, která vychází z historie, a tuto podstatu udržet.

Výhled na řeku Labe
Výhled na řeku Labe

Definujeme několik lokálních center obcí. Upravujeme současné návsi – náves v Dubičkách před kostelem a náves v Dubicích s vodní plochou. Úpravy dodávají návsím více vesnický charakter. Vytváříme nová lokální centra. V prostoru před mateřskou školou a knihovnou v Dubicích navrhujeme další menší lokální náves. Prostor před hospodou na cestě mezi Dubicemi a Dubičkami ponecháváme volný, v budoucnu je tedy možné ho navázat na nově navržený veřejný park.

Pro dobře fungující strukturu sídla jsou důležitá pěší propojení, jak ve vnitřní zástavbě, tak v blízké okolní krajině obce. Navrhujeme obnovu některých cest a vedení nových cest. Na tento fakt by se nemělo zapomínat také při budování nové zástavby. Není třeba vytvářet např. velké asfaltové cesty, stačí zanechat průchod po trávě mezi ploty. Kolem cest navrhujeme vysázet nové ovocné aleje. Dřeviny by měly také odpovídat původnímu charakteru, kácíme tedy jehličnany a vysazujeme listnaté (mohou být i ovocné). Listnaté stromy jsou pro vesnici dřevinou původní a zároveň mění svůj vzhled v průběhu roku.

Nevhodnými zásahy přichází vesnice o svoji identitu.

Do obce doplňujeme několik drobných návrhů, které oživí aktivity v obci. Drobné zásahy jsou navrženy na vhodných místech – v lokálních centrech, na pěších cestách, podél nově vedených turistických značek, na přírodně zajímavých místech. Budou sloužit nejen místním obyvatelům, ale také turistům. Jedná se například o vyhlídkové terasy a vyhlídková místa, koupadla, saunu, novou autobusovou zastávku, pobytové plochy, lavičky a objekt vinařství. U všech konstrukcí je vhodné používat místní materiály vzhledově vhodné pro vesnici, např. kámen a dřevo. Zároveň však není třeba neexperimentovat s novými materiály a postupy.

Je třeba vesnici udržet ve vesnickém duchu. V tom je její síla.

Náves – Dubičky

Situace, náves před kostelem v Dubičkách
Situace, náves před kostelem v Dubičkách

Na návsi bude položena nová dlažba, která bude lícovat s budovou kostela – půjde o světlý obdélník z velkých žulových kostek. Kolem „koberce“ bude štětová dlažba menší tmavá čedičová – místní kámen. Při pohledu z dálky bude dlažba s novým schodištěm vypadat, jakoby kostel pokračoval a byl součástí dlažby. Celá linie bude podpořena také stromy kolem návsi.

Smyslem úpravy by mělo být vytvořit hodnotný prostor s jasným odlišením koberce návsi jako pěší zóny a s jasným definováním návsi jako typicky české s tradičními stromy.

Před vstupem na hřbitov a do kostela je menší schodiště se zvedlým předprostorem vhodným pro konání kulturních akcí. Schodiště může sloužit příležitostně jako podium. Před tímto prostorem je otvor v zemi na máju.

Nová autobusová zastávka a malý obecní vinohrad

Prostorové zobrazení nové autobusové zastávky s malým návěsním vinohradem
Prostorové zobrazení nové autobusové zastávky s malým návěsním vinohradem

Současnou autobusovou zastávku bouráme a novou umísťujeme obrácenou do návsi doplňující uliční čáru a uzavírající prostor návsi. Autobusová zastávka bude štítově orientovaná do návsi podobně jako tradiční domy. Zastávka je z přední a zadní strany otevřená – průchozí. Prostor za zastávkou řešíme jako vinohrad, který bude jasně informovat o vinařské obci. Ze zastávky je pohled směřován mezi liniemi vinic dále. Mezi vinohrady se dá procházet.

V okolních ulicích v místech, kde nejsou objekty, doplňujeme ovocné stromy, které mají za cíl vytvořit uliční čáru a zintimnit prostor, který je díky nevhodně usazeným objektům příliš otevřený.

Pramen, koupadlo a cesta k řece

Obnovujeme historickou cestu od řeky k prameni a do centra obce.

Místo v okolí pramene upravujeme. Rekonstruujeme nevyužívaný objekt původní čerpací stanice vody na objekty sauny. Prostor kolem navracíme do přírodní podoby. Pramen nově směřujeme do menší kamenné přehrádky, která může sloužit jako ochlazovací bazének případné sauny. Keře a nálety kácíme a klestíme. Dostáváme tak možnost výhledu a prostor přestává být tak tmavým a nehostinným.

Na starý vzrostlý strom věšíme houpačku.

Dále vytváříme nové jeviště, které je zároveň menší vodní nádrží – koupadlem. Umísťujeme vše do místa, které je v majetku obce. Vzhledem k vykácení křovin a náletových dřevin bude místo koupadla od východu do západu osluněno.

Koupadlo je vytvořeno z kamene a dřevěné plochy s vysokými stupni určenými k sezení. Koupající se koupou ve dvou přírodních nádržích velikosti 12×4 metry. Horní nádrž je méně hluboká s lavicí pod hladinou vody, na které se dá sedět. Spodní nádrž je určena pro plavání. Návštěvníci sedí na vysokých schodech nad koupadlem či na trávě a jsou konfrontováni s výhledem směrem k řece. Prostor koupadla a jeviště je spojeno s travnatou ulicí vedoucí sem z obce. Prostor je také na trase nově vedené pěší trasy- žluté směřující z Doerellovy vyhlídky. Pěší trasa nově vede z vyhlídky kolem studánky a kolem koupadla po hraně svahu s výhledem na řeku kolem kostela a dále.

Voda do koupadla je čerpána ze studny – studánky. Nové koupadlo by mělo být novou možností koupání v letním období jak pro místní lidi, tak pro osvěžení turistů. Myslíme si, že přírodní koupadlo s výhledem a upravený prosvětlený prostor kolem zvýší turistický potenciál obce.

Rozhled do krajiny a Doerellova vyhlídka

Výhled na kostel od Doerellovy vyhlídky
Výhled na kostel od Doerellovy vyhlídky

Celý kopec pročišťujeme od náletových dřevin a zpřístupňujeme. Snažíme se o návrat do podoby dřívější. Na vhodná místa navracíme ovocné stromy. Z nejvyššího bodu kopce by měl být rozhled do krajiny jako v historii. Prostor jsme ověřili a celý prozkoumali. V prostoru je několik kamenných „zídek“, několik kamenných ohrádek. Původních zahrad. Les patří Lesům ČR a je tedy třeba s nimi o návratu původního stavu lokality diskutovat. Na vrcholku kopce vytváříme dřevěné sezení otočné, které člověku umožňuje se otáčet kolem dokola pohybem nohou a užívat si i vsedě pohled do všech stran. Tato vyhlídka je na žluté trase a směřuje dále po nové pěšině k Doerellově vyhlídce. Žlutou turistickou trasu nově vedeme odlišně oproti dnešku. Myslíme si, že odbočka, která je dnes k Doerellově vyhlídce není třeba, že turisté mohou jít přímo přes kopec. Poté pokračují pěšinou až k vyhlídce, dále k prameni, kolem koupadla se dostávají po hraně kopce s výhledem, přes terasu restaurace až ke kostelu a dále směr Moravany.

Ideou těchto změn je navrácení výhledu do krajiny, dále vést turisty ale i místní logicky přes zajímavá místa a výhledy, kde se mohou zastavit, rozhlédnout, posedět, vykoupat se, občerstvit apod.

Návrat vinic – nové řešení svahu pod vysílačem

Svahy pod vysílačem navrhujeme upravit do podoby v historii. Měly by být obnoveny jako místo, kde jsou vinohrady, ovocné stromy a případně v nižších místech také vyšší listnaté stromy. Dnešní stav, kdy je v podstatě celá stráň zarostlá náletovými dřevinami, není vhodný. Náletové dřeviny narušují historické zídky, tyto zídka mají za úkol zadržovat půdu a také zabraňují rozšíření suťovišť. Již dnes je mnoho zdí narušeno a začínají se bortit.

Do prostoru navracíme cestu v majetku obce a také zpřístupňujeme schody směrem k řece. Navracíme vinařský domek, který bude propojen s vinařstvím ve spodní části. V tomto místě jsou také čedičové varhany, které mohou být turisticky zajímavé. Celek s kamenným schodištěm vedoucím od řeky můžeme nazvat jako cestu sedmi sty schody do Dubic nebo sedmi sty schody k Dubickým varhanům apod.

Schody vedou kolem monumentálních vysokých teras, které jsou vhodné pro vysazení vinohradů či ovocných stromů a vytvoření terasovitých vyhlídek. Pozemky jsou však soukromé a je tedy třeba se domluvit s majitelem.

Ve spodní části pod vinohrady navrhujeme objekt vinařství, který bude spojen schodištěm s vinařským domkem nahoře, kde bude na terasách v letním období rozlévat víno. Vinařství by mělo fungovat tak, že se víno bude expedovat lanovým výtahem nebo jinak dolů pod kopec do hlavní budovy, kde se bude vyrábět a uchovávat kvalitní víno. Podobně jako ve vinařství Sonberg poblíž Popic na Pálavě. Nová spodní budova vinařství bude mít částečně zelenou a částečně pochozí střechu s možností přístupu po schodišti k vinařskému domku.

Díky dokončení dálnice bude silnice a okolí výrazně více využitelné pro turismus a bude zde možné jednoduše také zaparkovat.

Pokud se bude jednat o soukromého majitele provozujícího vinařství, je důležité, aby se zachovaly prostupy tras, které jsme definovali a také aby některé terasy zůstaly přístupné. Na místo vinné révy zde můžou být ovocné stromy, nebo ořechy apod. Zde mohou procházející sedět pod stromy a dívat se do krajiny.

Doporučujeme novou zastávku přívozu v místě, kde je dnes malý průchod k řece. Díky dostavbě dálničního spojení Ústí-Praha bude možné lépe upravit pro cyklisty i levý břeh řeky. Díky těmto opatřením předpokládáme, že by mohly schody být jednou ze dvou cest směřujících lidi do Dubic. Bodem zájmu by mělo být také případné vinařství poblíž schodů. Je proto důležité ve spodní části poblíž silnice vytvořit parkovací stání pro automobily. Vyšlápnout si kopec, ochutnat místní víno s výhledem a po nově obnovené cestě zajít do obce.

Na skalách v oblasti Dubic a u Mlynářovy vyhlídky navrhujeme rozšíření lezecké oblasti.

Umístění nové zástavby

Dubice a Dubičky jsou žádanou lokalitou pro bydlení. Navrhujeme možnosti rozšíření stávající zástavby. Při rozšiřování vesnice novou zástavbou je důležité dodržovat několik zásad. Je třeba vytvářet veřejný a soukromý prostor. Vždy je nutné zachovávat prostupnost územím – zejména síť pěších cest a návaznost nové zástavby na původní.

Navržená zástavba je počítána na horizont 50 let. Je rozdělena do několika fází, v jejichž pořadí by se mělo postupovat. Každý rok by se měly začít stavět maximálně 2 nové domy, aby byl zachován postupný demografický vývoj. Nová zástavba by se měla blížit tradičnímu domu této oblasti. Je tedy vhodné objekty budovat štítem k cestě a umísťovat objekty do blízkosti cesty nikoliv do středu pozemku, tzn. přímo na uliční čáru nebo s malou předzahrádkou. Je třeba zachovat regionálnost stavění. Podstatu, která vychází z historie a tuto podstatu udržet. Výstavba nových domů by měla navazovat na historickou logiku zástavby a také na historický „vizuální styl“. Bohužel totiž domy, které se v Dubicích staví v poslední době, tento styl nereflektují. Jedná se povětšinou o bezcharakterní katalogové domy uprostřed zahrady a bez jakýchkoliv funkčních vazeb k místu. To je třeba změnit! Další zástavba nesmí navazovat na tento nestyl! Je třeba se alespoň blížit původní struktuře a podobě zástavby pro místo typické a hodnotné. Proto je třeba vytvořit manuál pro stavebníky a definovat co ano a co ne. Podobně je třeba regulovat barevnost objektů. Není možné, aby jednotlivci stírali jednolitost obce a tím i její podstatu.

Ploty by měly být upraveny jako dřevěné s vertikálními pláňkami. Neměl by se dále rozšiřovat nešvar, který vládne v ČR – betonové tvárnice – imitace kamene. Ploty by měly být řešeny jako v historii. V zahrádkách by měly být umístěny ovocné stromy, ořešáky a byliny, zelenina apod. Thuje, stříbrné smrky a borovice jsou do prostředí tohoto pásma nevhodné a neposkytují žádnou výhodu pro své majitele.

Podobně není vhodné nové komunikace řešit jako městské s novými betonovými chodníky ze zámkové dlažby a vysokými obrubníky, které vídáme u hypermarketů na předměstí. Tyto zásahy mají negativní vliv na obraz obce a tím i pocit, který z vesnice máme mít. Vesnice tím přichází o svoji identitu.

Vize obcí Dubice-Dubičky

City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015 (právě čtete)
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017