Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín

Vize rozvoje 20.

15. 5. 2017 OF 1/2017 Regiony

Pro obec Svatobořice-Mistřín byl vytvořen nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie a mnoha jednoduchých architektonických studií řešících konkrétní lokality v obci a okolí. V druhé polovině roku 2016 vznikla tzv. vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín.

Tradiční dům s malovaným žudrem ze Svatobořic-Mistřína
Tradiční dům s malovaným žudrem ze Svatobořic-Mistřína

Cílem tohoto dokumentu je komplexní náhled na obec, její potenciály i bariéry a vytvoření vize – dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život v obci a posílí její jedinečnost. Jako prostředek k tomu sloužily analytické mapy vypracované na základě průzkumu v terénu, studia podkladů a v neposlední řadě ankety od místních obyvatel. Výsledkem je soubor jednoduchých architektonických studií, které ukazují konkrétní záměry. Tyto záměry jsou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové záměry i diskuzní témata.

Vlastní webové stránky vize

Obec Svatobořice-Mistřín se nachází ve vinařské moravské oblasti Slovácko, jižně od Kyjova, vznikla v roce 1964 spojením dvou dříve samostatných vesnic, jde o území v délce 4 km a žije zde kolem 3500 obyvatel. I přes svou velikost má obec stále vesnický charakter, což je důležité zachovat. Je ocenitelné, že i tradiční okapově orientovaná zástavba je ve většině případů ve vesnici dodržována. Avšak vytrácí se dědinský charakter uličních prostranství. Výrazně se mění vzhled předzahrádek, což navrhujeme změnit. Vesnice leží na rozhraní různých typů krajin. Ze západní strany je to malebná zvlněná krajina se sady, poli a vinicemi, z východní strany je to lužní krajina s několika potoky a rovina na pískách. Krajina zvlněných kopečků má velký potenciál (zejména pro turisty), což by mělo být zhodnoceno. Lužní krajina si zaslouží výraznou revitalizaci vodních ploch.

Dětský soubor Krušpánek ze Svatobořic-Mistřína
Dětský soubor Krušpánek ze Svatobořic-Mistřína

Ve Svatobořicích-Mistříně funguje řada folklorní souborů a dodržuje se několik tradičních akcí. Kromě hudby a krojů je třeba folklor provázat i s řemesly a zejména s architekturou a prostředím. Proto navrhujeme upravit několik míst vhodných pro pořádání nejrůznějších akcí. Jsou jimi okolí starého Svatoborského mlýna, plocha po bývalém vepříně, ale také drobná místa v krajině. Obec by se měla rozvíjet v oblastech, které podpoří dobrý a příjemný život místních obyvatel, ale také v oblastech turismu. Je důležité, jak funguje veřejný prostor – ulice, lokální centra.

Návrh nového centra obce
Návrh nového centra obce

Obci nyní chybí hlavní náves – centrum obce. Nové centrum obce navrhujeme ve středu Svatobořic-Mistřína u starého mlýna. Lokální centra (náves s rybníkem v Mistříně, prostor u Svatoborského zámečku, náves Na Pískách) by měly být upraveny. Podporovány by měly být živé tradice, společenský život a vybavenost. Z hlediska turistiky je důležité vyhodnotit největší potenciály obce a ty dále podporovat. Ve Svatobořicích-Mistříně jsou jimi krajina tzv. Moravského Toskánska, lidové dění a tradice, vinařství a propojení těchto potenciálů. Dále doporučujeme rozvíjet hodnoty a místa, které Svatobořice již mají – mlýn ve Svatobořicích, drobná zastavení v krajině (studánka Cisterna, vyhlídky v Kuklích) a další. Podstatné je i vedení cest nových nebo obnova starých, které byly často rozorány. Pro místní je třeba vést cesty tak, aby co nejkratším a nejpříjemnějším způsobem propojily jednotlivá místa a okolní obce. Z hlediska turistiky je důležité vést cesty po nejzajímavějších místech. V obci je zájem o bydlení, proto navrhujeme, kam by se měla obec rozrůstat po několik dalších desítek let.

Zejména v letních měsících proudí kolem obce řada cyklistů po cyklostezce Mutěnka a Mutěnické. Turisté však nyní nemají důvod se ve Svatobořicích-Mistříně zastavit. Obec nyní dostatečně nevyužívá potenciál turistického ruchu. To navrhujeme změnit. Je třeba turisty o zajímavostech a krásách obce informovat a vědět, co jim nabídnout.

Především je důležité vést po správných místech turistické trasy (jak pěší, tak cyklotrasy). Rovněž navrhujeme obnovit několik starých cest v krajině, které zlepší prostupnost, vzhled a přírodní podmínky.

Návrh nové kulturně-sportovní plochy se sklepní uličkou
Návrh nové kulturně-sportovní plochy se sklepní uličkou

V obci se pěstuje víno, je zde několik málo vinařských sklepů, avšak většina je soukromá. Ve Svatobořicích-Mistříně není žádná sklepní ulička. Doporučujeme udržovat v dobrém stavu sklepy stávající, zejména u hlavní silnice. Sklepy upozorní a přilákají projíždějící návštěvníky. Navrhujeme místa pro novou výstavbu sklepních uličky. Při výstavbě bude velmi důležitá architektura nových sklepů a lisoven. Nové sklepy by měly působit jednotným dojmem, měly by vycházet z tradiční architektury ve vesnici, avšak nová architektura by na nich měla být zřetelná. Místo, kde by mohla vzniknout nová sklepní ulička je stará úvozová cesta, která je pokračováním ulice Na Chmelnici, kudy vedeme nově i cyklostezku. Další místo doporučené pro výstavbu nové sklepní uličky je hrana plochy po bývalém vepříně. Sklepní ulička zde vhodně doplní kulturně-sportovní areál, který bude dobře využitelný i pro konání různých festivalů a akcí. Důležitější je však, aby byly sklepy živé, aby se cestující vždycky měli kde zastavit. Navrhujeme domluvit se mezi jednotlivými vinaři, aby každý víkend (v létě i přes týden) byl otevřený alespoň jeden nebo dva sklepy.

Je třeba turistům nabídnout i jiné formy ubytování. V obci je několik penzionů, možné je ubytovat se také v kulturním domě, avšak alternativní forma ubytování tu chybí. Proto navrhujeme udělat zde zajímavější formu ubytování přímo v sadech a vinicích a více turisty přiblížit zdejší malebné krajině. Ve vinicích a sadech je několik rozesetých búd. Navrhujeme vytvořit nové búdy určené k ubytování, které by mohly tvořit „uličku“. Vhodné místo pro umístění búd je pokračování ulice K Vinohradům. Důležité je zachovat měřítko búd. Ubytování by tedy bylo skromnější co do prostoru. Nové búdy by stále měly zapadat do krajiny, nežádoucí je tedy budovat asfaltové nebo dlážděné příjezdové cesty. Architektura búd by měla být reprezentativní, aby búdy společně s krajinou vytvořily příjemný pohledný krajinný celek. Možné je zvolit tradiční přístup a búdy omítnout bíle s modrou podstávkou. Vhodné a doporučené je však i přístup nové architektury – důležitá je volba materiálu, jednoduchost a tvar. Dále by mělo být rozšířeno ubytování v novém centru obce u starého mlýna. V případě pořádání akce pro více lidí, semináře (např. fotografického) nebo vícedenního kurzu, kde bude využíván starý mlýn, je vhodné mít ubytování v centru obce. Nové ubytování může být v nově navržených domech na návsi.

Kromě vinařství je třeba nabídnout turistům i něco více. V okolních vesnicích lákají turisty nejen na víno, ale nabízí vyžití a zajímavosti i v jiných oblastech (např. zámek Milotice, muzeum Vacenovice, Skoronice, rezidence Šardice, …). Ve Svatobořicích-Mistříně se nejvíce nabízí propojit vinařství a folklor s krajinou, jejíž malebnost je okouzlující. V žádné jiné okolní obci nejsou tyto dva fenomény zatím pro turisty propojeny. Propojení vinařství, folkloru a krajiny je velkým potenciálem obce Svatobořice-Mistřín. Tento potenciál se může promítnout např. v pořádání akcí v krajině, degustování vína v krajině, hudební a taneční vystoupení v krajině. Zhodnocen by měl být potenciál fotografování či malování krajiny. Zajímavý zážitek může mít turista i při meditaci nebo cvičení (např. jóga) v krajině. Proto navrhujeme několik menších zásahů v obci i v krajině, které by tento potenciál podpořily. Navrhujeme místa pro větší i menší kulturní akce (kulturně-sportovní areál po bývalém vepříně v blízkosti sadů a vinic, vyhlídka Na cisterně s podiem, …), vyhlídky (na cisternách, nad Kuklemi, …), místa k zastavení a posezení (studánka U dvou kaštanů, viniční sloup v Kuklích, …) a další zajímavosti pro turisty (Camera obscura v krajině, ptačí pozorovatelna na Svatoborských rybnících, připomínka hřbitova, …).

V obci je živých i několik tradičních řemesel (malované vzory na keramice, vyšívané kroje, řezbářství,…), která by mohla být prezentována v centru obce ve starém mlýně. Zde by mohly být výrobky i prodávány. Také by zde mohly občas probíhat výukové dílny těchto řemesel.

Vizualizace nového centra
Vizualizace nového centra

Důležitá je celková propagace a informovanost o nabídce pro turisty. Informační centrum by mělo být umístěno ve starém mlýně. Zde by se měl turista dozvědět o všech zajímavostech v obci. Navrhujeme vést po okolí vinařskou stezku, která by byla označena speciální místní značkou. Trasa by vedla po vyhlídkách, místech k zastavení, kolem sklepů a malebnou krajinou sadů a vinic. Dále by v infocentru měla být mapa oblastí a míst, které jsou zajímavé pro fotografy, a také mapa historicky a jinak zajímavých míst v obci (kapličky, staré hřbitovy, muzeum internačního tábora, studánka s pověstí o vzniku obce, …). Propagace propojení vinařství a folkloru s krajinou by měla být znát také na webových stránkách a v infocentru v Kyjově.

Současný stav Svatoborského mlýna
Současný stav Svatoborského mlýna

Nové téma fotografie krajiny by se mohlo stát lákadlem pro turisty, kteří sem zatím jezdí jen po vlastní ose a nevyužívají zázemí obce, tudíž jí nepřináší žádný zisk. Tištěná mapa míst, odkud je možné získat nejzajímavější záběry, by měla být součástí infocentra. Na internetu je již možné tuto mapu pořídit, avšak mít informace přímo v obci by bylo pro Svatobořice-Mistřín jistě výhodné. Doporučujeme navázat spolupráci s Markem Svobodou z Kyjova, který se tomuto tématu již věnuje. Není však žádané, aby mezi vinice přijížděli turisti masově auty nebo dokonce autobusy. Proto doporučujeme ponechat cesty přístupné pouze pro cyklisty a pěší. Vjezd dopravní obsluhy mezi sady a vinice by byl samozřejmě povolen pro místní obyvatele. Důležité je mít pro turisty fotografy v obci dostatečně zajímavé zázemí. Rovněž doporučujeme zapojit aktivity letiště. Vyhlídkové lety nad zvlněnými kopečky mohou pro turisty také lákavé.

Pro začátek by bylo vhodné využít hodnot a zajímavých míst, které Svatobořice-Mistřín mají. Místa navrhujeme upravit. Jsou to např. mlýn, vyhlídky na cisternách, internační tábor, sklepy u Hlavní ulice, studánka, hřbitov, … Turisti do obce také přijíždějí na tradiční i netradiční akce, folklorní festivaly, slavnosti, průvody, trhy. Vše by mělo být dále podporováno a rozvíjeno. Důležité je tyto akce pořádat na kulturně hodnotných místech, což může podpořit krása zvlněné krajiny, sady a vinice, ale také dobrá architektura.

Architekti City Upgrade, s. r. o.

Seriál Vize rozvoje
 1. Soustava studií – nový způsob ztvárnění vizí obcí, 24. 6. 2013
 2. Komplexní architektonické studie obcí a měst na příkladu řešení města Česká Kamenice, 25. 9. 2013
 3. Vize rozvoje v podobě soustavy studií pro malou obec Močovice, 16. 12. 2013
 4. Vize pro České Velenice – město na česko-rakouské hranici, 17. 2. 2014
 5. Soustava studií města Starý Plzenec, 25. 4. 2014
 6. Vize rozvoje obce Sibřina a Stupice, 12. 6. 2014
 7. Davle – vize a studie ateliéru City Upgrade, 5. 9. 2014
 8. Roseč – život na vsi, 16. 12. 2014
 9. Vsetín – obraz města budoucnosti, 9. 3. 2015
 10. Otevřená strategie rozvoje obce Dukovany, 16. 4. 2015
 11. Hrubá Vrbka – vize rozvoje, 4. 8. 2015
 12. Vize rozvoje obcí Stadice a Nové Stadice, 24. 9. 2015
 13. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky, 1. 12. 2015
 14. Nový druh strategie obce Vrbovec, 8. 2. 2016
 15. Vize rozvoje obce Řehlovice, 4. 5. 2016
 16. Vize rozvoje – městys Svitávka, 13. 7. 2016
 17. Vize rozvoje – Hlavenec, 27. 9. 2016
 18. Obec na hranici matky měst: Vize pro Tuchoměřice, 29. 12. 2016
 19. Vize rozvoje města Odolena Voda, 30. 1. 2017
 20. Vize rozvoje obce Svatobořice-Mistřín, 15. 5. 2017 (právě čtete)
 21. Vize rozvoje obce Tetín, 26. 7. 2017
 22. Strategický plán rozvoje města Jaroměř 2017–2032, 18. 9. 2017