Výdaje na místní správu

19. 1. 2023 Obec a finance Ekonomika

V následujícím textu se podíváme na to, jak výdaje na místní správu zatěžují rozpočet obcí, a to v porovnání podle jejich velikosti a podle krajů. Náklady na místní správu zde prezentujeme jako souhrnné výdaje za období let 2017 až 2021, což je poslední rok, za který jsou údaje k dispozici.

Údaje za obce jsou uvedeny bez Prahy a ukazatele jsou pro srovnatelnost přepočteny na částku připadající na jednoho obyvatele.

V rozpočtové skladbě se do místní správy řadí celá škála velmi různorodých činností. A to od správy matrik a státního občanství, evidence obyvatel, správy poplatků, sociálních služeb, územního plánování, ochrany obyvatel a krizového řízení, veřejného opatrovnictví a přestupkového řízení až po finanční hospodaření a přezkum, silniční a drážní dopravu, vodní a lesní hospodářství ochranu přírody a krajiny a památkovou péči.

Porovnání velikostních kategorií obcí

Na celkových příjmech obcí se místní správa v období let 2017 až 2021 podílela v průměru 15 %, přičemž v roce 2017 to bylo 16 % v posledním roce o dva procentní body méně. Její váha v rozpočtu obcí se tak mírně snižovala. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích na správu je poměrně nízký, dosahuje pouhých 7 %. Mezi velikostními kategoriemi obcí jsou rozdíly.

Nejvyšší výdaje na místní správu vykázaly největší obce a po nich obce nejmenší. Totéž platí i pro běžné výdaje, nikoli však pro výdaje kapitálové. Těm vévodí nejmenší obce a jejich objem v přepočtu na obyvatele se snižuje s rostoucí velikostní obcí. Takže zatímco u nejmenších obcí dosahuje podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích hodnotu 13 % a totéž platí i pro následující velikostní kategorii obcí, u největších obcí je to pouhých 5 %.

Výdaje na místní správu tvoří 17 % celkových příjmů největších obcí, avšak u obcí s počtem obyvatel od 500 do 999 a od 1000 do 4999 je to jen 12 %. Druhý nejvyšší podíl patří nejmenším obcím. Přitom mezi rokem 2017 a 2021 se výdaje na místní správu zvedly nejrychleji obcím s počtem obyvatel od 500 do 999, a to o 28 %, v průměru to bylo o 23 % a u nejmenších obcí jen o 19 %. Celkové příjmy obcí rostly v daném období rychleji, a proto se váha výdajů na místní správu mírně snížila.

Tab. 1. Výdaje obcí (bez Prahy) na místní správu v období let 2017 až 2021 (v Kč na obyvatele)
Velikostní kategorie obce Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Podíl kapitálových a celkových výdajů (%) Podíl výdajů na místní správu na celkových příjmech (%)
1 až 199 22 404 19 534 2 870 13 15
200 až 499 17 704 15 399 2 305 13 14
500 až 999 15 088 13 238 1 850 12 12
1000 až 4999 15 111 13 882 1 229 8 12
5000 a více 24 660 23 522 1 138 5 17
Celkem bez Prahy 20 669 19 320 1 349 7 15

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Mezikrajské srovnání obcí

Mezi rokem 2017 a 2021 se výdaje na místní správu zvýšily nejrychleji u obcí Moravskoslezského kraje, a to o 27 %. V závěsu za nimi byly obce Ústeckého kraje a kraje Vysočina. Nejnižší růst, a to o 21 % vykázaly obce kraje Libereckého, Zlínského a Olomouckého.

Nejnižší výdaje na místní správu vykázaly obce Zlínského kraje (19 134 Kč na obyvatele). Dosáhly 84 % částky kraje s nejvyšší hodnotou, kterým je kraj Olomoucký (22 760 Kč na obyvatele). Do 20 000 Kč na obyvatele se ještě vešly obce kraje Pardubického, Libereckého a Středočeského. Ke krajům s nejvyšší hodnotou výdajů na místní správu v přepočtu na jednoho obyvatele patří, kromě Olomouckého, dále kraj Karlovarský, Plzeňský a Moravskoslezský.

Stejně jako u velikostních kategorií obcí je pořadí krajů podle výše běžných výdajů na místní správu téměř totožné s pořadím podle celkových výdajů. A stejně tak jako u velikostních kategorií obcí, to neplatí pro kapitálové výdaje. Nejvyšší kapitálové výdaje na místní správu zaznamenaly obce kraje Vysočina (1856 Kč na obyvatele) a poté Středočeského a Královéhradeckého kraje. Velmi nízké kapitálové výdaje vykázaly obce Libereckého kraje (zhruba 50 % kraje Vysočina) a s odstupem pak Plzeňského a Karlovarského kraje.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích na místní správu byl nejvyšší u obcí kraje Vysočina (9 %) a poté v kraji Středočeském a Královéhradeckém (po 8 %). O něco více než poloviční podíl vykázaly obce čtyř krajů. A to kraje Libereckého, Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého (shodně po 5 %).

Obcím Olomouckého, Ústeckého a Karlovarského kraje ukrojily výdaje na místní správu největší část příjmů, a to 17 %. U obcí Plzeňského kraje to bylo jen 13 % a po 14 % to bylo v kraji Jihomoravském a Jihočeském.

Tab. 2. Výdaje obcí na místní správu v období let 2017 až 2021 podle krajů (v Kč na obyvatele)
Kraj Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Podíl kapitálových a celkových výdajů (%) Podíl výdajů na místní správu na celkových příjmech (%)
Zlínský 19 134 17 860 1 274 7 16
Pardubický 19 739 18 614 1 124 6 15
Liberecký 19 751 18 819 932 5 16
Středočeský 19 902 18 309 1 593 8 15
Jihočeský 20 053 18 787 1 267 6 14
Královéhradecký 20 230 18 668 1 562 8 15
Jihomoravský 20 624 19 317 1 307 6 14
Vysočina 20 690 18 833 1 856 9 15
Ústecký 20 952 19 843 1 109 5 17
Moravskoslezský 21 569 20 152 1 418 7 15
Plzeňský 21 586 20 528 1 059 5 13
Karlovarský 21 926 20 858 1 069 5 17
Olomoucký 22 760 21 250 1 509 7 17

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Výdaje na místní správu, zastupitelský sbor a volby

Podle rozpočtové skladby se do výdajů na místní správu řadí i ty výdaje na zastupitelský sbor, které nelze oddělit. Pokud je lze oddělit, jsou uváděny samostatně. Podívejme se nyní na souhrn výdajů na místní správu, zastupitelský sbor a volby. Údaje jsou opět souhrnem za období let 2017 až 2021, a to v přepočtu na obyvatele.

Nejvyšší výdaje na místní správu, zastupitelský sbor a volby mají se značným předstihem nejmenší obce, a to částkou 37 127 Kč výdajů za období 2017 až 2021 v přepočtu na obyvatele. Druhé nejvyšší výdaje mají obce v navazující velikostní kategorii, i když s podstatně nižší částkou, a to 28 254 Kč na obyvatele. Největší obce jsou z tohoto pohledu na třetím místě a nejnižší výdaje vykázaly obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999, a to 19 452 Kč na obyvatele.

Nejmenší obce vydaly celou čtvrtinu svých příjmů na takto vymezenou místní správu. Jinak řečeno, výdaje spojené se správou je zatěžují nejvíce v rámci velikostních skupin. Ovšem podíváme-li se na saldo rozpočtu, resp. jeho podíl na příjmech, tak je vidět, že tato kategorie obcí ušetřila v daném období, navzdory relativně vysokým nákladům na správu, 12 % celkových příjmů. O tři procentní body nižší podíl výdajů na místní správu na celkových příjmech má navazující velikostní skupina. Nejnižší podíl vykázaly obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999. Tyto obce věnovaly na správu pouhých 15 % svých celkových příjmů.

Z hlediska tempa růstu se mezi rokem 2017 a 2021 výdaje na široce vymezenou místní správu zvyšovaly nejrychleji u nejmenších obcí a u obcí s počtem obyvatel od 500 do 999, a to o 31 %. Nejnižší dynamiku růstu těchto nákladů na místní správu vykázaly největší obce (25 %).

Tab. 3. Výdaje obcí na místní správu, zastupitelstvo a volby, souhrn za období 2017 až 2021
Velikostní kategorie obcí Kč na obyvatele Podíl na příjmech (%)
1 až 199 37 127 25
200 až 499 28 254 22
500 až 999 22 661 18
1000 až 4999 19 452 15
5000 a více 26 339 18
Celkem bez Prahy 24 511 18

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Nejnižší výdaje na takto vymezenou správu v přepočtu na obyvatele vykázaly obce Libereckého kraje (23 014 Kč) a po nich obce Zlínského kraje (23 046 Kč). Nejvyšší hodnoty patří obcím Olomouckého kraje (26 702 Kč) a s odstupem pak obce kraje Plzeňského (25 946 Kč). Nad 25 000 Kč na obyvatele se ještě dostaly obce Karlovarského kraje a kraje Vysočina.

Zatímco obce Olomouckého kraje věnovaly na správu pětinu svých příjmů, obce Jihomoravského a Plzeňského kraje si vystačily se 16 % podílem na příjmech. Obce Jihočeského a Moravskoslezského kraje potřebovaly 17 % svých příjmů.

V období let 2017 až 2021 nejrychleji zvyšovaly výdaje na místní správu, zastupitelstvo a volby obce kraje Vysočina, Moravskoslezského a Středočeského, a to o 28 %. O jeden procentní bod nižší dynamiku vykázaly obce Ústeckého a Pardubického kraje. Nejnižší dynamiku (24 %) měly obce hned čtyř krajů, a to Olomouckého, Karlovarského, Libereckého a Zlínského.

Tab. 4. Výdaje obcí na místní správu, zastupitelstvo a volby, souhrn za období 2017 až 2021 podle krajů
Kraj Kč na obyvatele Podíl na celkových příjmech
Liberecký 23 014 18
Zlínský 23 046 19
Pardubický 24 038 18
Ústecký 24 098 19
Královéhradecký 24 162 18
Středočeský 24 206 19
Moravskoslezský 24 409 17
Jihočeský 24 422 17
Jihomoravský 24 466 16
Karlovarský 25 145 19
Vysočina 25 562 18
Plzeňský 25 946 16
Olomoucký 26 702 20
Průměr – kraje bez Prahy 24 511 18

Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF, a. s.

Z výše uvedeného vyplývá, že výdaje na místní správu v širším pojetí zatěžují nejvíce malé obce. Je to však kategorie obcí, která vykazuje nejvyšší podíl přebytku na rozpočtových příjmech. Z toho vyplývá, že výdaje na místní správu ostatní výdaje malých obcí příliš neovlivňují. Přitom to nejsou především výdaje na místní správu jako takovou, ale především výdaje na zastupitelstvo a volby, které zajistily malým obcím nejvyšší hodnoty. Přitom v malých obcí jsou starostové až na výjimky neuvolnění, což znamená, že jejich odměny se v rozpočtu obce příliš neprojeví.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF