Sociální bydlení

Informace MMR 1/2022 5.

16. 3. 2022 OF 1/2022 Sociální problematika

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) představil výsledky kontrolního šetření, které poukazují na nízký počet podpořených sociálních bytů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), za který je odpovědný MMR coby řídící orgán. Celá řada žadatelů dokonce odmítla tuto dotaci s odůvodněním, že pro provoz sociálního bytu potřebuje zákon o sociálním bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se rozhodl současný žalostný stav napravit. V nejbližší době se hodlá zasadit o sběr potřebných dat, připravuje zákon o podpoře v bydlení, spolupracuje na tomto tématu s nevládními organizacemi a věří, že cenné závěry NKÚ pomohou ke zvýšení efektivity finančních podpor v této oblasti.

NKÚ odhalil, že značný počet žadatelů odstoupil od svých projektů až poté, co MMR vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nevzniklo tak 522 sociálních bytů. Ivan Bartoš prosazuje politiku postavenou na objektivních tvrdých datech, a proto se v průběhu tohoto týdne obrátí na Český statistický úřad s žádostí o poskytnutí podrobných informací v této věci z nedávného Sčítání lidu, domů a bytů. Ministr tak vyslyšel apel iniciativy Za bydlení, se kterou plánuje v této oblasti spolupracovat. „Převzal jsem ministerstvo, kde podpora sociálního a dostupného bydlení nebyla pro vedení prioritou. To se ovšem nyní musí razantně změnit, a proto avizuji, že udělám maximum pro prosazení účinného zákona o podpoře v bydlení. Zaměřuji se i na podporu programů v oblasti dostupnosti nájemního bydlení. Zkrátka věřím, že příště nás NKÚ naopak pochválí,“ uvádí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Kritické závěry NKÚ by zpravidla měly vést k systémovým změnám a zlepšení procesu. Nejinak tomu bude i v tomto případě. Poradní tým ministra pro místní rozvoj podrobně vyhodnotí tento kontrolní závěr, kde nechybí například připomínky ke způsobu hodnocení projektů či potřebě zmapovat dopad na zvyšování kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. „Mohu potvrdit, že závěrům NKÚ přikládáme značnou pozornost, a o možnostech podpory sociálního bydlení budeme podrobně hovořit s představiteli měst a obcí. Aktuálně se zaměřujeme na shromáždění potřebných dat. V této oblasti musíme zkrátka dosáhnout podstatného pokroku,“ sdělil hlavní ekonomický poradce ministra Otakar Cejnar.

Věcný záměr zákona o sociálním bydlení byl připraven v letech 2017 až 2018. Následně bylo rozhodnuto, po konzultacích s městy a obcemi, že bude nahrazen nařízením vlády, které umožní poskytovat finanční prostředky na pořízení sociálních a dostupných bytů. Program byl aktivován v roce 2019. Bohužel údaje o počtu sociálních bytů stále nejsou plně k dispozici, a proto nutnost znát skutečnou potřebnost sociálních bytů byla zařazena do Koncepce bydlení ČR 2021+ v rámci dvou úkolů: Analyzovat potřeby obcí při zavádění právního rámce sociálního bydlení včetně zhodnocení potřeby investic a zároveň navrhnout a pilotně ověřit systém jednotné evidence bytů k sociálním účelům.

„Současná situace je rovněž odrazem chaotické privatizace bytového fondu v minulosti, která byla zneužita spekulanty a probíhala bez jakéhokoliv plánování budoucích potřeb. Nyní musíme učinit kroky, abychom se přiblížili úrovni vyspělých států, kde je podíl obecních bytů podstatně vyšší. Inspirací je mi Rakousko a zejména Vídeň,“ dodává Bartoš.

Je nutné dodat, že MMR prostřednictvím IROP podpořilo již širokou škálu projektů zaměřených mimo jiné na sociální služby a na podporu sociálně vyloučených lokalit. Lze tedy uvést i řadu úspěšných projektů, nicméně pro současnou vládu bude oblast bydlení mnohem větší prioritou, než pro tu předcházející.

Seriál Informace MMR 1/2022
  1. Priority digitalizace, 4. 3. 2022
  2. Vláda schválila odklad stavebního zákona, 8. 3. 2022
  3. Podpora pro sociální oblast, 9. 3. 2022
  4. Pomoc postiženým obcím, 11. 3. 2022
  5. Sociální bydlení, 16. 3. 2022 (právě čtete)