K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Seriál Obce a nový občanský zákoník

1. Vliv nového občanského zákoníku na obce

Není žádnou novinkou, že od 1. ledna 2014 pravděpodobně nabude účinnosti tzv. nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který přinese do právního řádu České republiky celou řadu zásadních změn. Protože se jedná o základní kodex zasahující do běžného života každého z nás, je s touto skutečností zcela oprávněně spojována obava z komplexního dopadu nového občanského zákoníku na společenské vztahy. 29. 5. 2013, Legislativa

2. Obce a nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) je za dveřmi. Účinným bude od 1. ledna 2014 a pro obce to znamená, že se na něj musejí řádně připravit. Podíváme-li se totiž na činnost obcí, vidíme nejen výkon veřejné moci, ať již v samostatné či přenesené působnosti, ale též různé činnosti, které souvisejí s právem soukromým. 15. 8. 2013, Legislativa

3. Obec jako správce majetku, vybrané prvky s ohledem na rekodifikaci

Každá obec je vlastníkem a správcem určitého souboru majetku. Velikost tohoto souboru může být rozdílná, odpovědnost a právní možnosti hospodaření jsou však do obdobné. Dle zákona o obcích je povinností obce svůj majetek spravovat tak, aby byl využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce. 25. 11. 2013, Legislativa

4. Změny ve smluvních vztazích podle nového občanského zákoníku

Přinášíme další ze série informativních článků, týkajících se dopadů nového občanského zákoníku, resp. rekodifikace soukromého práva, na obce. Stěžejním tématem bude tentokrát problematika závazkového práva, resp. smluvních vztahů a nejdůležitějších změn, které v této oblasti nový občanský zákoník přináší. 29. 1. 2014, Legislativa

5. Obce a nový občanský zákoník – přechodná ustanovení

K 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Se starým občanským a obchodním zákoníkem se nicméně zatím tak docela neloučíme. Kdy se uplatní nová a kdy stará právní úprava? Kterými předpisy se řídí dříve uzavřené smlouvy? A jaké povinnosti přinášejí přechodná ustanovení NOZ a ZOK právnickým osobám? Nejen těmto otázkám se věnujeme v tomto článku, který je dalším ze série informativních článků, týkajících se dopadů nového občanského zákoníku, resp. rekodifikace soukromého práva, na obce. 27. 3. 2014, Legislativa

6. Nakládání s nemovitostmi z hlediska zákona o obcích

V dalším ze série článků týkajících se dopadu rekodifikace soukromého práva na obce se zaměříme na samotný zákon o obcích, který byl k 1. 1. 2014 novelizován jen velmi dílčím způsobem. Již sám nový občanský zákoník (NOZ) ovšem přinesl některé zásadní změny dopadající zejména na rozhodovací pravomoci orgánů obce, pokud jde o dispozice s nemovitým majetkem. 9. 6. 2014, Legislativa

7. Několik poznámek k bytovému spoluvlastnictví

V tomto článku se v rámci pokračování série informací k dopadu rekodifikace soukromého práva na obce zaměříme na souvislosti nového občanského zákoníku a bytového spoluvlastnictví. Nový občanský zákoník zrušil a nahradil zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, což má velký vliv na výkon vlastnických práv k bytovým a nebytovým jednotkám, jakož i na chod společenství vlastníků jednotek. 8. 9. 2014, Legislativa

8. Smluvní pokuta a závdavek

V tomto článku se v rámci dalšího pokračování seriálu o dopadu rekodifikace soukromého práva na obce zaměříme na některé právní instituty, které souvisí s možností zlepšit postavení věřitele ve smluvních vztazích. Jmenovitě půjde o staronový institut smluvní pokuty a závdavku. 11. 11. 2014, Legislativa
TOPlist
TOPlist