Digitalizace stavebního řízení – informace MF ČR

7. 5. 2024 MF ČR Bydlení a stavby

Ministerstvo financí, odbor veřejných zakázek publikovalo informaci k digitalizaci stavebního řízení. Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení.

Ministerstvo financí ČR

Centrální veřejné zakázky se účastnilo 461 obcí a měst. Zúčastněným subjektům byl dne 28. 3. 2024 rozeslán pokyn k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem č. j. MF-7600/2024/6601-15. Ministerstvo financí neobdrželo ve lhůtě pro podání námitek námitky proti výběru dodavatele. V současné době připravujeme vyhlášení druhé veřejné zakázky pro zbývající zadavatele. Níže jsou uvedeny nejčastěji pokládané dotazy a související odpovědi.

Úloha Ministerstva financí je v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení omezena výlučně na zadávání veřejné zakázky na dodávky výpočetní techniky. Ministerstvo financí nezajišťuje proces dotačního financování a ani nemá v této oblasti relevantní informace. Ohledně financování je třeba se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj/Centrum pro regionální rozvoj.

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

1. Na dodávky výpočetní techniky byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj přislíbená dotace. V obdrženém dopise se ohledně dotačního financování nic neuvádí a ze smlouvy vyplývá závazek kupujícího uhradit smluvní cenu. Bude tedy kupní cena uhrazena z dotací?

Ministerstvo financí nezajišťuje dotační financování výdajů na pořízení výpočetní techniky. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a komunikaci v této oblasti zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj/Centrum pro regionální rozvoj. Z tohoto důvodu dopis neobsahuje informace k dotačnímu financování. Kontaktní údaje k otázkám ohledně dotace a financování: Digitalizace stavebního řízení – Centrum pro regionální rozvoj (crr.cz), popis financování projektu: Digitalizace stavebního řízení – Realizace a financování projektu (crr.cz).

2. V záhlaví smlouvy máme doplnit č. j. – jaké číslo jednací máme uvést? Můžeme doplnit naše číslo smlouvy?

Údaj můžete vyplnit libovolně, případně jej úplně smazat.

3. V hlavičce smlouvy se má doplnit bankovní účet kupujícího. Jaký bankovní účet máme uvést?

Údaj o bankovním účtu se ve smlouvě uvádí výhradně pro účely smluvního vztahu s dodavatelem. Zde můžete uvést libovolný bankovní účet Vaší organizace. Nemusí se jednat o bankovní účet uvedený v žádosti o poskytnutí dotace.

4. Ve smlouvě je upravena přenesená daňová povinnost. Podle našeho názoru nemáme povinnost v tomto režimu postupovat. Můžeme postupovat standardně, tj. fakturace dodavatele včetně DPH?

Ano. Režim přenesené daňové povinnosti se uplatní pouze v zákonem stanovených případech. Smlouva je na tuto eventualitu formulačně připravená, ale související ustanovení se využije pouze při splnění zákonných podmínek (viz čl. IV odst. 4 a 5 smlouvy). Ve vztahu k činnosti stavebních úřadů není uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti pravděpodobné. Ustanovení ve smlouvě neodstraňujte.

5. Lze do smlouvy doplnit kupní cenu včetně DPH?

Ano. Do tabulky s kupní cenou lze doplnit další řádek například následujícím způsobem.

Předmět koupě Cena bez DPH za 1 ks předmětu koupě Množství Cena celkem bez DPH
Notebook DSŘ 18 968,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Monitor DSŘ 8 246,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Dok. stanice DSŘ 2 974,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Příslušenství DSŘ 271,00 Kč XXX ks dopočteno součinem dílčí ceny a množství
Kupní cena bez DPH dopočteno součtem výše uvedených součinů dílčích cen a množství
Kupní cena včetně DPH celková kupní cena včetně DPH

6. Koho bychom měli určit jako kontaktní osobu podle čl. XIII smlouvy?

Volba kontaktní osoby je na pověřujícím zadavateli. Mělo by se jednat o pracovníka, který bude za pověřujícího zadavatele řešit záležitosti týkající se plnění smlouvy (např. případné vady plnění). Osoba přejímající dodávku a její kontaktní údaje se uvádí v příloze č. 2 smlouvy.

7. Smlouvu budeme uzavírat v elektronické formě. Jakým způsobem máme upravit čl. XIII odst. 12 smlouvy?

Pokud budete smlouvu uzavírat v elektronické podobě, můžete výše uvedený odstavec upravit takto: „Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.“ Odstavec můžete ze smlouvy i úplně odstranit.

8. Můžeme upravovat znění smlouvy jiným než formálním způsobem?

Ne. Smluvní podmínky byly součástí nadlimitní veřejné zakázky. V žádném případě nelze zasahovat do ustanovení, která upravují práva a povinnosti smluvních stran (např. dodací lhůta, výše kupní ceny, smluvní pokuty, odpovědnost). Dodavatel nebude podobné úpravy akceptovat. V některých případech by se mohlo jednat o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

9. Můžeme ve smlouvě navýšit počty sestav oproti tabulce, která byla přiložena k dopisu z Ministerstva financí?

Ne, v žádném případě. Veřejná zakázka byla soutěžena na přesný počet kusů.

10. Uzavření smlouvy podléhá internímu schvalovacímu procesu. Do kdy je nezbytné smlouvu uzavřít?

Smlouva by podle zákona o zadávání veřejných zakázek měla být uzavřena bez zbytečného odkladu.

V případě dalších dotazů ohledně kupní smlouvy a veřejné zakázky se mohou obce obrátit na Mgr. Veroniku Ramaislovou, e-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz, tel. +420 257 043 446. Součinnost s vyplněním kupní smlouvy nabízí i vybraný dodavatel.