Opravné prostředky a soudní přezkum rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně

Porušení rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory 5.

2. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.

Seriál článků o porušování rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory se blíží k závěru. Dnešní díl navazuje na část věnovanou procesní stránce uložení odvodu – zmiňuje opravné prostředky a soudní přezkum. V závěrečné šesté části se budeme věnovat porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací.

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně nebo platebnímu výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je v souladu s ustanoveními § 109 daňového řádu odvolání. Odvolání je nutno podat u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí.

Věcná příslušnost k rozhodování o odvolání je podle § 22 odst. 10 a 12 zákona č. 250/2000 Sb. stanovena takto:

  • o odvolání proti rozhodnutí vydaném obecním úřadem rozhoduje v přenesené působnosti krajský úřad,
  • o odvolání proti rozhodnutí vydaném úřadem městské části hlavního města Prahy rozhoduje v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy,
  • o odvolání proti rozhodnutí vydaném Magistrátem hlavního města Prahy, popř. krajským úřadem, rozhoduje Ministerstvo financí.

V řízení o odvolání přezkoumává odvolací orgán rozhodnutí, proti němuž je odvolání podáno, z hlediska jeho souladu s právními předpisy. Odvolací orgán může rozhodnutí pouze zrušit a řízení zastavit, nebo zrušit a věc vrátit k novému projednání úřadu, který rozhodnutí vydal, nebo může odvolání zamítnout a potvrdit původní rozhodnutí.

V souladu s daňovým řádem lze uplatnit i opravné prostředky mimořádné, mezi které patří zejména obnova řízení zahájená na návrh účastníka řízení, popř. přezkum vedený správcem daně. V návaznosti na uplatnění opravného prostředku lze podat i žalobu ke správnímu soudu podle soudního řádu správního.

Shrnutí

Orientace v pravidlech pro ukládání odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně není pro právního laika jednoduchá. V různých fázích kontrolní a vyměřovací činnosti se musí orientovat v zákoně o finanční kontrole, kontrolním řádu, rozpočtových pravidlech, v daňovém řádu a v případě soudního přezkumu i soudním řádu správním. Rovněž pravomoc a působnost kontrolních orgánů a vyměřovacích orgánů není jednoduché pochopit, neboť v rámci kontrolního, vyměřovacího a přezkumného řízení, popř. rozhodování o prominutí odvodu a penále se jejich příslušnost mění.

Není tedy divu, že příjemci dotací a návratných finančních výpomocí, zejména z řad soukromoprávních subjektů mají často pocit, že jsou kontrolováni opakovaně a že je rozhodováno opakovaně v téže věci. Na druhou stranu mohou ve všech fázích kontroly a vyměřovacího řízení poskytovat vysvětlení a předkládat a navrhovat důkazy, což v tomto případě představuje silné ochranné prostředky proti nezákonnému rozhodnutí při ukládání odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M., vedoucí odboru ekonomiky, statutární město Chomutov

Seriál Porušení rozpočtové kázně příjemci veřejné finanční podpory
  1. Co je porušení rozpočtové kázně, 5. 10. 2023
  2. Kdy dochází k porušení rozpočtové kázně?, 12. 10. 2023
  3. Výše odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně, 19. 10. 2023
  4. Procesní hlediska uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, 26. 10. 2023
  5. Opravné prostředky a soudní přezkum rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, 2. 11. 2023 (právě čtete)
  6. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, 9. 11. 2023