Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2023

16. 2. 2023 OF 5/2022 Ekonomika

Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2023 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami. Pojďme se tedy na ně podívat. Mezi obce bude v roce 2023 rozdělena částka přibližně 10,78 mld. Kč. Celkově je výše příspěvku pro ÚSC ve výši 14,00 mld. Kč. Oproti minulým letům došlo k valorizaci celkového objemu o 5 % pro všechny typy samospráv.

Příspěvek pro kraje

U krajů se pokračuje v systému financování nastaveném v roce 2020. Tento způsob vychází z určeného počtu tzv. adekvátních pracovních úvazků určených na výkon státní správy. Tento adekvátní počet úvazků vychází z velikosti kraje vyjádřeného v počtu obyvatel, přičemž minimální počet zaměstnanců vychází z počtu u nejmenšího, tedy Karlovarského kraje. Naopak u velkých krajů dochází k započítání určitých úspor z rozsahu. Takto určené počty úvazků mohou být ovšem odlišné od skutečného počtu úvazků zabývajících se přenesenou působností u jednotlivých krajů, ať už pozitivně, nebo negativně. U některých úřadů se jedná dokonce o desítky zaměstnanců, to je nicméně záležitostí managementu jednotlivých krajů. Na takto určený celkový počet zaměstnanců státní správy na krajích byla pro rok 2023 určena částka krytí nákladů jednoho úvazku ve výši více než 665 tis. Kč, což je meziročně téměř o 27 tis. Kč více. Dále bylo pro rok 2023 do financování krajů zapojeno 68 mil. Kč na pokrytí výkonu nové agendy digitálních technických map, které budou v přenesené působností od druhé poloviny roku 2023 zajišťovat. Každý kraj si také přijde navíc přibližně na milion korun v důsledku nové povinnosti v ochraně životního prostředí u invazivních nepůvodních druhů. Míra krytí adekvátních úvazků pro rok 2023 bude u krajů 76,16 % a celkový příspěvek 1,89 mld. Kč. To meziročně představuje o 155 mil. Kč více a jedná se tak téměř o 9 % navýšení.

Změny v příspěvku pro obce

V případě obcí umožnila situace se státním rozpočtem valorizaci objemu prostředků alespoň o 5 %, i když to nepokrývá výši míry inflace ani navýšení platových tarifů úředníků. Toto navýšení objemu se neprojevilo v částce výkonových plateb, ale bylo plně promítnutu do paušálních složek příspěvku, které se tak týkají všech obcí. To nicméně neznamená, že příspěvek bude pro všechny obce navýšený o 5 % oproti roku 2022, neboť rozdělení závisí na celé řadě parametrů, které se meziročně mění. Těmi je například změna počtu obyvatel nebo rozdíly v počtu vykonaných úkonů.

Tab 1. Výkonově financované úkony v agendách přenesené působnosti pro rok 2023
Výkonově financované úkony přenesené působnosti obcí 2023
Občanské průkazy – přijetí žádosti o vydání občanského průkazu 141 Kč
Občanské průkazy – aktivace elektronického čipu při vyzvednutí OP 35 Kč
Řidičské průkazy – přijetí žádosti o vydání řidičského průkazu 141 Kč
Vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování 2 741 Kč
Jednotná kontaktní místa vybraných živnostenských úřadů dle příslušných pásem
Zpracování avíza živnostenského úřadu 343 Kč
Příspěvek na veřejného opatrovníka 30 500 Kč
Matrika – Zápis do knihy narození 768 Kč
Matrika – Zápis do knihy manželství, knihy partnerství 3 072 Kč
Matrika – Zápis do knihy úmrtí 1 024 Kč
Matrika – Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství 256 Kč
Zkušební komisaři – test skupin A, B, T, C, D 109 Kč
Zkušební komisaři – údržba skupiny C, D 82 Kč
Zkušební komisaři – jízda skupin A, B, a T 328 Kč
Zkušební komisaři – jízda skupin C a D 410 Kč
Zkušební komisaři – profesní způsobilost řidiče 219 Kč

Nadále zůstávají dosavadní výkonové platby (občanské průkazy, zkušební komisaři, řidičské průkazy nebo územní plánování), nicméně částky byly modifikovány pouze drobně v návaznosti na aktualizaci vstupních veličin. U většiny sledovaných agend došlo za rok 2021, ze kterého se čerpají data, k nárůstu výkonu v důsledku návratu k plné funkčnosti, oproti předešlému covidovému roku 2020. Zůstává také kombinované financování matričních úřadů. Celková suma alokovaná na matriční agendu, je rozdělena na dvě části. První z nich je rozdělována matričním úřadům podle velikosti správního obvodu v počtu obyvatel. Druhá část příspěvku je matrikám přiřazena podle počtu provedených výkonů. Brno, Ostrava a Plzeň dostanou příspěvek na matriku pouze za provedené prvozápisy, neboť vzhledem k velikosti měst dochází k velké koncentraci provedených úkonů. Tento způsob financování matrik lépe odpovídá rozdělení činnosti mezi jednotlivé matriky.

Proti nákladům na výkon státní správy je nutné započítávat nejen příspěvek, ale i další příjmy za státní správu, jako jsou například správní poplatky. U výkonových agend se občas stává, že obce chtějí uplatnit v průběhu roku úpravy hodnot, to již ovšem není možné, neboť příspěvek je součást zákona o státním rozpočtu a v roce 2023 bude schváleným a platným zákonem. Výši návrhu příspěvku pro jednotlivé obce je možné ověřit na webové stránce www.prispevekobce.cz.

K dispozici všem zájemcům je rovněž praktická vysvětlující příručka, jak financování státní správy porozumět.

Mgr. Ing. David Sláma, pověřený náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a e-Government