K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí

(Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí 3.)

Datum: 16. 9. 2013, zdroj: OF 3/2013, rubrika: Legislativa

Ministerstvo vnitra – odbor dozoru a kontroly veřejné správy vydává řadu metodických doporučení k činnosti územních samosprávných celků. Jako devátá brožura této řady vyšel souhrn doporučení, které se dotýkají nejčastějších nedostatků ve výkonu samostatné působnosti obcí.

Kolektiv autorů – Mgr. Petra Šimková, Mgr. Petr Slavíček, Mgr. Kristýna Kadlecová, PhDr. Alice Urbánková, Ing. Jana Krumlová a Mgr. Martin Turnovský, MBA – rozdělil nejčastější pochybení obcí do pěti skupin.

V minulých vydáních jsme informovali o problémech, které souvisí s kontrolou fungování orgánů obce a o nedostatcích při nakládání s nemovitým majetkem obce. Tentokrát uvedeme další případy porušení zákona, které kontrolní orgány zjistily v oblasti samostatné působnosti.

Mezi nejčastější případy porušení zákona v této oblasti patří:

 • § 12 odst. 4 – obec nevede evidenci právních předpisů, které vydala, nebo evidence není v souladu se zákonem o obcích,
 • § 12 odst. 6 – obec nezaslala obecně závaznou vyhlášku obce po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra,
 • § 12 odst. 5 – právní předpisy vydané obcí nejsou každému přístupné u obecního úřadu,
 • § 43 – neprojednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření na zasedání zastupitelstva obce do 30. června následujícího roku.
 • Mezi další kontrolou zjištěná porušení zákona v této oblasti patří:
 • § 12 odst. 1 – obec porušila postup pro vyhlášení obcí vydaného právního předpisu, stanovený zákonem o obcích.
Tab. 1. Počet kontrol samostatné působnosti obcí a počet kontrolních zjištění (2006–2012)
Počet kontrol Počet zjištění
2006 7 6
2007 56 159
2008 53 159
2009 33 207
2010 32 314
2011 44 293
2012 105 550

Pramen: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR.

Vedení evidence právních předpisů

Znění příslušného ustanovení zákona o obcích je následující: § 12 odst. 4 – Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

Každá obec může vydávat v samostatné působnosti právní předpisy, jimiž jsou obecně závazné vyhlášky (dále též „OZV“). Ustanovení § 12 odst. 4 až 5 zákona o obcích ukládá, aby obec vedla evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů vydaných obcí umožňuje obci jednoznačně identifikovat platné a účinné právní předpisy a zároveň je informativním prostředkem pro potřeby občanů obce. Úplný seznam právních předpisů (včetně zrušených) je nezbytný pro posouzení určité věci, která se stala v minulosti, s ohledem na dříve účinný právní řád.

Právní předpisy obce mají být v příslušné evidenci označeny pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá na konci každého kalendářního roku. Obce jsou přitom povinny vést úplný seznam předpisů, které vydaly, tj. včetně těch zrušených.

V praxi se lze setkat zejména s následujícími pochybeními:

 • obec nevede vůbec žádnou evidenci právních předpisů,
 • obec vede evidenci, tato ovšem nesplňuje všechny zákonem vymezené požadavky (některá ze zákonem stanovených náležitostí chybí),
 • evidence právních předpisů není vedena v číselné řadě,
 • číselná řada není uzavírána koncem každého kalendářního roku,
 • obec v evidenci neuvádí již zrušené právní předpisy.

Zákon o obcích ve svém ustanovení uvádí jednoznačný výčet obsahových náležitostí evidence právních předpisů, které je zapotřebí dodržovat:

 • číslo a název právního předpisu,
 • datum jeho schválení,
 • datum nabytí jeho platnosti,
 • datum nabytí jeho účinnosti,
 • popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti.

Evidenci je třeba pravidelně aktualizovat.

Obce jsou povinny vést úplný seznam právních předpisů, které vydaly, včetně zrušených právních předpisů. V případě zrušeni právního předpisu je nutno tuto skutečnost zaznamenat v příslušné kolonce evidence, nikoli údaje o tomto zrušeném právním předpisu obce vymazat. Tento seznam je důležitý, pokud se posuzuje určitá věc, která se stala v minulosti s ohledem na právní řád dříve účinný.

Pro právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízeni obce) se vede jedna číselná řada. Evidenci je třeba uzavírat vždy na konci kalendářního roku, tj. v novém roce přijaté předpisy označovat opět od čísla 1.

Doporučuje se vést evidenci právních předpisů v elektronické podobě tak, aby bylo možné ji zároveň zveřejnit na internetových stránkách obce a její výtisk připojit k souboru povinně zveřejňovaných informací o obci dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Důsledky porušení zákona – V oblasti právních předpisů obce porušení zákona může znamenat, že občané obce nemusí být dostatečně informováni o povinnostech na daném území obce. Úplný seznam právních předpisů (včetně zrušených) je též důležitý, pokud se posuzuje určitá věc, která se stala v minulosti s ohledem na právní řád dříve účinný.

Opatření (zjednání nápravy a zamezení opakování) vyžaduje:

 • neprodleně zavést evidenci právních předpisů obce tak, aby byla kompletní, tj. aby obsahovala všechny právní předpisy, které obec vydala, a aby byla v souladu se strukturou stanovenou citovaným ustanovením zákona o obcích, tj. tak, aby obsahovala číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti.
 • neprodleně doplnit evidenci právních předpisů obce tak, aby byla kompletní, tj. aby obsahovala všechny právní předpisy, které obec vydala, a aby byla v souladu se strukturou stanovenou citovaným ustanovením zákona o obcích, tj. tak, aby obsahovala číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti.
 • pravidelně průběžně kontrolovat aktuálnost evidence právních předpisů vydaných obcí, např. určením odpovědné osoby za plnění této povinnosti.

Přístupnost předpisů

Přístupnost právních předpisů vydávaných obcí a jejich evidenci u obecního úřadu upravuje příslušné ustanovení zákona o obcích: § 12 odst. 5 – Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala. Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu.

V praxi se lze setkat zejména s následujícími pochybeními:

 • právní předpisy vydané obcí nejsou přístupné na obecním úřadu každému (eventuálně obec neví, kde jsou založeny),
 • evidence právních předpisů obce není přístupná na obecním úřadě každému.

Důsledky porušení zákona Negativním důsledkem porušení povinnosti zajistit přístupnost právních předpisů obce může být nedodržování těchto předpisů občany obce, neboť znalost a dostupnost platných předpisů obce je nezbytným předpokladem jejich dodržování.

Opatření (zjednání nápravy a zamezení opakování) vyžadují:

 • neprodleně zpřístupnit na obecním úřadu všechny obcí vydané právní předpisy a jejich evidenci.
 • průběžně zajišťovat, aby právní předpisy obce a evidence právních předpisů obce byly každému přístupny u obecního úřadu.

Zasílání vyhlášek Ministerstvu vnitra

Nedostatky v zasílání obecně závazných vyhlášek obce Ministerstvu vnitra je porušením ustanovení zákona o obcích, konkrétně § 12 odst. 6 – Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.

V praxi se lze setkat zejména s následujícími pochybeními:

 • obec nezaslala vydanou obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra,
 • obec zaslala vydanou obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra, ale nikoliv neprodleně po dni jejího vyhlášení (tj. po vyvěšení na úřední desce obecního úřadu), nýbrž s velkým časovým odstupem.

Pozor – obce mají dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích povinnost zaslat obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra, a to neprodleně po dni jejího vyhlášení, tj. jejího vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.

Důsledky porušení zákona – povinnost obce zasílat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po dni jejího vyhlášení není jen informativní povinnost vůči Ministerstvu vnitra jako ústřednímu správnímu úřadu na úseku dozoru a kontroly nad výkonem samostatné působnosti obcí, ale rovněž je tak umožněna případná okamžitá zpětná vazba ze strany Ministerstva vnitra dozorujícího zákonnost obecně závazných vyhlášek. Nezaslání vyhlášky dozorovému orgánu představuje riziko, že obec postupuje dle předpisu, který by mohl být v rozporu se zákonem.

Opatření (zjednání nápravy a zamezení opakování) vyžaduje:

 • dodatečně zaslat příslušné platné obecně závazné vyhlášky Ministerstvu vnitra (datovou schránkou)
 • neprodleně zasílat Ministerstvu vnitra veškeré v budoucnu vydané obecně závazné vyhlášky.

Projednávání závěrečného účtu

Nedostatky v projednávání závěrečného účtu obce jsou důsledkem porušení ustanovení zákona o obcích, konkrétně

 • § 43 – Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

V praxi se lze setkat zejména s následujícími pochybeními:

 • závěrečný účet není projednán spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření,
 • závěrečný účet obce není projednán do 30. června následujícího roku,
 • závěrečný účet není projednán vůbec.

Důsledky porušení zákona – na proces schvalování závěrečného účtu je třeba nahlížet jako na vytváření podmínek pro využití práva občanů, které jim zaručuje zákon o obcích, v tomto případě v ustanovení § 16 odst. 2 písm. e), tj. právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok a seznámit se s jeho návrhem ještě před jeho projednáním a schválením (§ 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Pozor – Zákon o obcích předpokládá společné projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok na zasedání zastupitelstva obce. Z rozpočtových pravidel vyplývá, že zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce a že se tedy nemusí jednat o dva samostatné dokumenty.

Opatření (zjednání nápravy a zamezení opakování) znamená:

 • závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce dodatečně projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce,
 • nelze napravit porušení zákona spočívající v projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce zvlášť (na různých zasedáních zastupitelstva obce),
 • zajistit, že závěrečný účet obce a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce budou projednány na zasedání zastupitelstva obce vždy nejpozději do 30. června následujícího roku,
 • zajistit, že závěrečný účet obce a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce budou projednávány společně na stejném zasedání zastupitelstva obce.

K nápravě zjištěných nedostatků či k preventivnímu zamezení porušení zákona je k dispozici řada metodických doporučení a stanovisek – blíže viz www.mvcr.cz.

Seriál Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí

 1. Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí, 9. 4. 2013
 2. Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí, 17. 6. 2013
 3. Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí, 16. 9. 2013 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist