Vysoké Mýto je Historickým městem roku

19. 4. 2023 Obec a finance Regiony

Duchovní centrum Pražská křižovatka bylo 18. dubna, což je Mezinárodní den památek a sídel, místem vyhlášení Historického města roku, kterým se stalo východočeské Vysoké Mýto a získalo Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v roce 2022.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vysoké Mýto leží na východě Čech, na pomezí s Moravou a bylo založeno jako královské město v roce 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. Památková zóna v centru Vysokého Mýta tvoří harmonický celek s přirozeným vývojem od 13. století až po současnost. Je cenným dokladem středověkého urbanismu města s centrálním čtverhranným náměstím a pravoúhlou sítí ulic se zbytky hradebního systému a vnitřní staré zástavby. Po jeho obvodu se zachovaly výrazné pozůstatky městského opevnění, především věže Pražské, Litomyšlské a Choceňské brány. Historické jádro je lemováno pásem parků, vzniklých v místech bývalého opevnění.

Vysoké Mýto – Pražská brána
Vysoké Mýto – Pražská brána

Historické centrum Vysokého Mýta zažívá v posledním desetiletí renezanci památek a veřejného prostoru. Významně k tomu přispívají státní a krajské dotace. Systematická péče o městské památky a veřejný prostor vyvrcholila v roce 2022 naprosto unikátní obnovou hlavního vstupního prostoru do městské památkové zóny, který zahrnuje Pražskou bránu a sousedící Havlíčkovy sady se Šemberovým divadlem. Komplexní obnovou Pražské věže se zároveň dovršila zásadní regenerace vysokomýtských bran, které jsou součástí středověkého městského opevnění a patří mezi největší historické skvosty a symboly Vysokého Mýta.

Město pracuje na komplexní obnově památkové zóny, má vlastní fond památkové péče na obnovu objektů i označení provozoven. Obnova v MPZ probíhá ve vzájemné spolupráci mnoha subjektů. Z Programu regenerace město v roce 2022 čerpalo 1 060 000 Kč na obnovu 3 kulturních památek.

Historické město roku se vybírá ze čtrnácti vítězů krajských kol soutěže, které jsme všechny představili v samostatném článku. Vysoké Mýto získává repliku hlavní ceny, grafický list a finanční částku 1 000 000 Kč od Ministerstva kultury. Dvě města obdržela Cenu ministra pro místní rozvoj a finanční příspěvek 100 000 Kč – je to město Žatec z Ústeckého kraje a město Valašské Meziříčí ze Zlínského kraje. Ocenění získávají také jednotliví vítězové krajských kol soutěže – grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a 100 000 Kč od Ministerstva kultury. Cenu časopisu Moderní obec získalo město Horažďovice z Plzeňského kraje.

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v roce 2022 a titul Historické město roku získalo Vysoké Mýto. Ocenění převzal starosta Ing. František Jiraský
Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v roce 2022 a titul Historické město roku získalo Vysoké Mýto. Ocenění převzal starosta Ing. František Jiraský

Cena Ministerstva kultury za památkovou péči

se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků nebo tvůrčích počinů dosažených v oblasti ochrany, zkoumání, uchovávání a prezentace kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón nebo archeologických nálezů. U příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel udělil ministr kultury Martin Baxa Cenu za památkovou péči Kamile Matouškové.

Ing. arch. Kamila Matoušková, mimo své celoživotní aktivity v oblasti ochrany kulturního dědictví, dala především základ současnému, velmi úspěšnému financování obnovy kulturních památek a systému památkových programů tak, jak je známe dnes. Počátkem devadesátých let zřídila pracovní skupinu pro Program regenerace MPR a MPZ, vydala jeho realizační zásady a uvedla propagovala jej. S Ministerstvem financí a Ministerstvem kultury dohodla financování tohoto programu. Ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v roce 1994 připravila podklady pro zřízení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ – Historické město roku.

Kamila Matoušková převzala Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči
Kamila Matoušková převzala Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči

Řada starostů zná z nedávné minulosti Kamilu Matouškovou z jejího pozdějšího působení na resortech Ministerstva pro místní rozvoj i Ministerstva zemědělství. Její činnost je úzce spjata se zaváděním předvstupního evropského programu SAPARD, s Programem rozvoje venkova i s prvními kroky při uvádění do života Integrovaného operačního programu (IOP), předchůdce dnšního IROP. Pro OBEC & finance je ctí, že Kamila Matoušková publikovala řadu článků také v našem periodiku.

Srdečně blahopřejeme k ocenění její záslužné práce.

Antonín Eliáš