Rok 2023 ve znamení stability ve financování sociálních služeb

23. 2. 2023 Pardubický kraj Sociální problematika

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozdělení dotací na zajištění financování sociálních služeb v našem kraji. Letošní rok je výjimečný tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poprvé vyslyšelo připomínky krajů a částka na financování služeb byla navýšena tak, aby pokryla dlouhodobý propad v sociálních službách.

Pardubický kraj

Větší podpory se dostane terénním službám

Celkově zastupitelstvo schválilo rozdělení státních dotací pro 281 sociálních služeb ve výši 1 316 milionů korun. Pro druhé dotační kolo bylo ponecháno 17 milionů korun. V něm mohou žádat poskytovatelé na rozvoj pečovatelských služeb a osobní asistence. „Právě tyto sociální služby jsou velmi potřebné a žádané. Umožňují totiž lidem zůstat doma s podporou služeb. Proto každoročně počítáme s navýšením kapacit těchto služeb a ponecháváme část financí na jejich dofinancování podle aktuálních dat k polovině roku. Terénní služby pak mohou pomoci pečujícím rodinám v jejich už tak obtížné situaci,“ vysvětlil radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Zároveň ve druhém kole dotačního řízení bude reagováno na aktuální potřeby ve společnosti, především ve vztahu k dětem, proto je počítáno s rozvojem krizové pomoci pro děti a vznikem mobilního krizového týmu na podporu dětí ohrožených duševním onemocněním“, dodal radní.

Více služeb pro duševní zdraví

V rámci sítě sociálních služeb dochází v posledních letech také k rozvoji služeb pro dospělé i děti s duševním onemocněním, jako jsou sociální rehabilitace a krizová pomoc. V kraji vznikla již dvě Centra duševního zdraví, a to v Pardubicích a Chrudimi. Další se připravují ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Tvoří je zdravotně-sociální týmy, které jsou schopny poskytnout intenzivnější péči psychiatrických zdravotníků přímo v domácím prostředí. Tato centra úzce spolupracují se službami sociální rehabilitace, které jsou poskytovány a rozšiřovány na území celého kraje.

Část služeb hradí evropské projekty

„Zároveň náš kraj opětovně realizuje projekt z evropských fondů na podporu vybraných preventivních sociálních služeb, jako jsou např. služby pro lidi v nouzi (azylové domy, domy na půl cesty) nebo služby na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním (podpora samostatného bydlení, sociálně-terapeutické dílny). Díky tomuto evropskému projektu jsou tyto služby podpořeny částkou 74 milionů korun,“ uvedl Pavel Šotola.

Víceleté financování funguje u krajských dotací

Vedle dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů podporuje kraj sociální služby ze svého rozpočtu ve formě víceletého financování sociálních služeb. Neziskové organizace tak mohly obdržet dotace na sociální služby již na přelomu ledna a února, aby byly schopny hradit lednové výplaty.