Nové programy podpory v Jihomoravském kraji

16. 1. 2023 Obec a finance Dotace

Jihomoravský kraj pokračuje v boji s dopady sucha, které jsou v rámci České republiky na jižní Moravě největší. Zadržení vody v krajině, péče o zeleň, zmírnění dopadů klimatických změn, stabilizace retenční schopnosti krajiny – to vše obsahuje dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023,“ který schválila rada kraje na své středeční schůzi 11. ledna.

Jihomoravský kraj

Sucho na území jižní Moravy jednoznačně patří k extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními, ekonomickými a sociálními důsledky v České republice. Tento fenomén v Jihomoravském kraji negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i hospodářství. Proto je na aktivity v boji proti suchu v letošním roce připraveno 20 milionů korun. Opatření podpoří obce i jednotlivce při realizaci projektů zadržení vody v krajině – zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, která podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině. Podporují se i protierozní opatření a následnou péči o zeleň. Stejně tak dotace cílí na projektovou dokumentaci uvedených aktivit a vznik koncepčních dokumentů. Nově se letos v rámci dotačního programu podporuje také zakládání vhodných trvalých travních porostů – krajinných trávníků zahrnujících jak bylinné trávníky, tak luční porosty, včetně smíšených trvalkových výsadeb. Dotační program je určen jak obcím a jejich dobrovolným svazkům, tak například školám a školským zařízením, nebo i drobným zemědělským podnikatelům.

Kraj rovněž navýšil podporu rozvoje venkova. Na venkovskou zástavbu a občanskou vybavenost, na opravy místních komunikací, ale například také na podporu regionální produkce. Cílovou skupinou dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023 jsou venkovské obce do 3 tisíc obyvatel, místní akční skupiny a svazky obcí. „Právě tyto obce potřebují podporu nejvíce,“ uvedl hejtman Jan Grulich, a dodal: „Na podporu venkova jde letos o pět milionů víc než loni. Je to celkem 55 milionů.“

Vedení kraje usiluje o udržení kvality života na venkově, aby se nevylidňoval a jeho obyvatelé měli k dispozici vše potřebné. Každý rok se proto spolu s příjemci dotací vyhodnocuje, které oblasti jsou opravdu důležité, tak aby se řešení zaměřilo na zásadní věci pro zlepšení kvality venkovského života. V letošním roce to jsou například tělovýchovná zařízení a víceúčelová kulturní a komunitní centra nebo základní a mateřské školy včetně jejich zázemí a hřišť.

Dobrovolní hasiči dostanou od kraje o 3 miliony více než loni. V dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023“ bude rozdělováno 18 milionů korun. O dotace si mohou elektronicky žádat obce, které jednotky sborů dobrovolných hasičů zřizují, a to v termínu od 13. února do 28. února 2023. Dotace slouží na pořízení, rekonstrukci nebo na opravy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo na výstavbu či rekonstrukci požárních zbrojnic. Dobrovolní hasiči si podporu zaslouží. Jsou to často oni, kteří jsou jako první tam, kde je to potřeba, dělají neskutečnou práci, a to všechno ve volném čase.

Další rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v regionu a údržbu cyklistických komunikací na jihu Moravy letos podpoří dva dotační programy. Celkově jde na podporu této oblasti tolik důležité pro rozvoj turistiky a také ekologického charakteru dopravy 20 milionů korun. Konkrétně je na rozvoj cyklistiky a cyklistické dopravy v kraji vyčleněno 17 milionů korun a na udržování čistoty cyklistických komunikací a také na úpravy běžeckých lyžařských tratí přispěje kraj 3 miliony.

První dotační program se dělí celkem na tři dotační tituly: Cyklostezky, kde je maximální výše dotace na jeden projekt 1,5 milionu korun, v případě dotačního titulu Cyklistická infrastruktura jde o 300 tisíc a stejná maximální výše dotace je v případě podpory vzniku Projektové dokumentace. Kraj nově podporuje především cyklostezky místního významu namísto cyklostezek na národních a krajských koridorech. Pro kraj má tato spolupráce s obcemi a městy mimořádně důležitý význam. Zvyšuje se tak podíl nemotorové dopravy a zlepšuje se dostupnost území. Nezanedbatelný je rozvoj cestovního ruchu v daných oblastech a využití komunikací a tras pro horská kola k rekreačním účelům. Realizace tohoto programu často zvyšuje také samotnou bezpečnost cyklistů. V oblasti hustého automobilového provozu a úseku častých nehod totiž cyklostezky mnohdy řeší nejen dálkovou cyklistiku, ale především bezpečnou dojížďku do školy nebo do zaměstnání.

V případě druhého dotačního programu, určeného na udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí, jde především o zajištění čistoty a bezpečnosti na těchto veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území kraje – tedy na stezkách pro cyklisty, pro chodce a cyklisty, na terénních a cyklistických trasách, ale například také na běžeckých lyžařských tratích.

Pokračuje podpora venkovských prodejen, letos celkovou částkou tři miliony korun. Schválený dotační program podporuje udržení chodu venkovských prodejen potravin v místech, kde jediný obchod s tímto sortimentem není schopen bez podpory obce pokračovat v provozu. Cílovou skupinou jsou proto obce do 750 obyvatel. Ty mohou nově žádat o podporu až o 100 000 korun. Podpora venkovských prodejen je jeden z programů, který usiluje o udržení kvality života na venkově právě cestou zachování základních poskytovaných služeb. Kraj ve své podpoře venkovských prodejen pokračuje již šestým rokem. V minulém roce takto rozdělil 3,7 milionu korun mezi 81 žadatelů. Kromě uvedeného dotačního programu administruje kraj také dotační program Obchůdek 2021+, který od předminulého roku vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. V rámci tohoto programu se tak loni podařilo rozdělit celkem na 3,8 milionu korun do 48 míst v kraji.

Výstavba bytů zvláštního určení napomáhá zajištění a zkvalitnění bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci. Pro tyto účely je schválen speciální dotační program na léta 2023 a 2024, který uvolní na podporu výstavby těchto bytů z kraje 30 milionů korun. Dotační program je vyhlášen již podruhé a je zaměřený na přípravu i realizaci takových staveb, případně na opravy a rekonstrukce již stávajících objektů. Byty v těchto domech by měly sloužit seniorům a zdravotně handicapovaným, ale obce je mohou částečně nabídnout i dalším potřebným zájemcům – například mladým rodinám nebo samoživitelům. Situace na trhu bydlení je pro mnoho mladých rodin nebo starších lidí neúnosná.

Program má dva dotační tituly: prostřednictvím prvního dotačního titulu (na něj je vyčleněno 5 milionů korun) podpoří kraj částkou od 200 tisíc do půl milionu korun přípravu projektové dokumentace, v rámci druhého (25 milionů korun) dotací 200 tisíc až 5 milionů přispěje na provedení stavby. Dotační program je určen pro obce a jejich svazky, předpokladem je jejich finanční spoluúčast (30 respektive 40 procent).

Další programy podpory schválené radou Jihomoravského kraje se týkaly podpory včelařů, vinařů a ovocnářů, nové dotační programy jsou také směřovány rodinám i lidem s duševním onemocněním, podpořena bude rovněž výstavba karavanových stání a oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

-as-