Vzdělávání úředníků územní samosprávy

17. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

V těchto dnech Ministerstvo vnitra rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o úřednících územních samosprávných celků. Postavení úředníků samosprávy, jejich práva, povinnosti a některá specifika jejich pracovněprávních vztahů upravuje zákon č. 312/2002 Sb. Jedná se o speciální zákon ve vztahu k obecné úpravě pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce; subsidiárně se tedy na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků použije zákoník práce.

Ačkoliv zákon o úřednících od svého přijetí prošel několika dílčími novelizacemi, žádná z nich se hlouběji nevěnovala oblasti vzdělávání úředníků. Prohlubování kvalifikace úředníků je neoddiskutovatelně jedním ze základních požadavků kvalitního výkonu veřejné správy v území. Úzce přitom souvisí i s vývojem související legislativy.

Předkládaný návrh se zaměřuje především na oblast vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, v jehož právní úpravě je třeba reagovat na vývoj, ke kterému došlo od doby nabytí účinnosti zákona o úřednících.

V průběhu let od nabytí účinnosti zákona o úřednících se rovněž projevily některé nedostatky platné právní úpravy pracovněprávních vztahů úředníků, které mají vliv na aplikační praxi. Jedná se např. o otázku právní úpravy předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka, odvolání z funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu a dalšího odstupného.

Důvodem pro předložení návrhu novelizace zákona o úřednících jsou poznatky z letité praxe odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, do jehož působnosti problematika vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v rámci Ministerstva vnitra náleží – vedení správního řízení v oblasti akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů (více než 2000 žádostí ročně), uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, kontroly vzdělávacích institucí, spolupráce s akreditační komisí jako poradním orgánem Ministerstva vnitra apod.

Základem předkládaných změn je nově koncipované vstupní vzdělávání úředníků provázené zrušením obecné části zvláštní odborné způsobilosti a ponecháním pouze její zvláštní části, která bude zaměřena prakticky na míru potřebám konkrétní správní činnosti. V rámci vstupního vzdělávání úředníků územních samosprávných celků se navrhuje rozšíření obsahu vstupního vzdělávání o obsah stávající obecné části zvláštní odborné způsobilosti a dále rozšíření znalostí o informační systémy veřejné správy (digitalizace veřejné správy atd.). Součástí úprav bude zakotvení zkoušky vstupního vzdělávání, která bude mít formu písemného testu; zkoušku bude zabezpečovat Ministerstvo vnitra (Institut pro veřejnou správu Praha). Navrhuje se prodloužit lhůtu pro absolvování vstupního vzdělávání z 3 měsíců na 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, přitom však bude výslovné zakotveno pravidlo, že povinnost absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje na úředníka, který již dříve vstupní vzdělávání ukončil zkouškou. Nově se upravuje tzv. průřezová zvláštní odborná způsobilost ve vztahu k úředníkům obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti.

V oblasti průběžného vzdělávání úředníků dochází k jeho jednoznačnému zaměření na znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností. Navrhuje se zpřesnění definice průběžného vzdělávání a snížení rozsahu předepsaného vzdělávání pro úředníka z 18 pracovních dnů během tří let na 9 pracovních dnů, s tím, že do průběžného vzdělávání úředníků budou započítávána školení na tzv. měkké dovednosti (soft skills) za předpokladu, že jsou v přímé vazbě na některou ze správních činností. Dochází také k vymezení průběžného vzdělávání zaměřeného na vedoucí pracovníky v rámci řídících a manažerských dovedností a rozšíření okruhu vzdělávacích institucí o ústřední správní úřady a Kancelář Veřejného ochránce práv.

Pokud jde o zvláštní odbornou způsobilost, navrhuje se zrušení obecné části zvláštní odborné způsobilosti a stanovení možnosti získání zvláštní odborné způsobilosti i pro „neúředníky.“ Tento návrh vychází z poznatků praxe a představuje přínos v podobě rozšíření okruhu osob, které mají přístup k tomuto typu vzdělávání ve veřejné správě. Zakotvení této možnosti bude mít význam zejména ve vztahu ke starostům a místostarostům malých obcí, kteří fakticky často správní činnosti vykonávají.

Dále návrh zakotvuje tzv. průřezovou zvláštní odbornou způsobilost, která je určena pouze pro úředníky obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti („obce I. typu“). V návrhu novely je rovněž sjednocení lhůty pro přihlášení úředníka ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti na 6 měsíců od vzniku pracovního poměru nebo ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Ruší se také povinnost vedoucího úředníka a vedoucího úřadu prokázat zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a zakotvení povinnosti pro vedoucího úředníka i vedoucího úřadu prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro jednu ze správních činností.

Cílem návrhu zákona je rovněž zjednodušení a zpřehlednění procesu akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů. Akreditaci vzdělávacích programů se nově navrhuje podřídit pouze vzdělávací programy pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti, ostatní druhy prohlubování kvalifikace podle zákona o úřednících územních samosprávných celků již nadále akreditaci vzdělávacího programu podléhat nebudou. V zákoně o správních poplatcích se navrhuje zakotvení správního poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce, resp. vzdělávacího programu.

Navrhuje se také zrušení uznávání rovnocennosti vzdělání na žádost ve správním řízení vedeném Ministerstvem vnitra.

V průběhu let od nabytí účinnosti zákona o úřednících územních samosprávných celků se rovněž dle předkladatele projevily některé nedostatky platné právní úpravy pracovněprávních vztahů úředníků, které mají vliv na aplikační praxi. Navrhované změny v této oblasti se zaměřují především na právní úpravu předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka, odvolání z funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu a dalšího odstupného.

Cílem předkládaných změn je snížení administrativní zátěže ze strany územních samosprávných celků a Ministerstva vnitra a zjednodušení vzdělávání úředníků, kteří se na výkonu správních činností podílejí. K dosažení tohoto cíle směřuje především posílení významu vstupního vzdělávání a související úprava a koncepční zjednodušení zvláštní odborné způsobilosti, kde zůstane zachována pouze její stávající zvláštní část, zaměřená více prakticky na míru potřebám výkonu konkrétní správní činnosti.

Návrh novely zákona o úřednících územní samosprávy je teprve na začátku legislativního procesu, v meziresortním připomínkovém řízení.

-as-