Nejasností kolem opravy stavebního zákona přibývá. Bude reforma územního plánování?

10. 3. 2022 Zelený kruh Územní plánování

Namísto odkladu účinnosti nového stavebního zákona alespoň o dva roky se vláda rozhodla jít cestou rychlé novely. Ta má především zabránit megalomanské transformaci stavebních úřadů a ponechat je na místní úrovni. Vláda však v rámci novely zcela rezignovala na potřebnou reformu územního plánování. V programovém prohlášení přitom slíbila, že posílí pravomoci samospráv v oblasti územního plánování a podpoří využívání plánovacích smluv.

Zelený kruh

O reformu územního plánování usilují velká města, která připravují vlastní návrh. Ten ale narychlo sepisují soukromí advokáti bez jakékoli veřejné debaty. Dle sdružení Arnika nelze takto důležitou změnu ponechat jen na přání velkých měst, ani akceptovat fakt, že takto zásadní návrh místo ministerských legislativců narychlo připravují soukromí advokáti bez jakékoli veřejné debaty a podkladových analýz. Arnika a Zelený kruh proto zaslali ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi otevřený dopis. Žádají v něm zveřejnění harmonogramu reformy územního plánování a analýz, na jejichž základě bude reforma připravena. Vyzývají též k vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zástupci všech relevantních zájmových skupin.

„Reformu územního plánování považujeme za důležitou z řady důvodů. Omezit zábory zemědělské půdy, zlepšit odolnost obcí vůči klimatické změně, efektivně hospodařit s pozemky určenými pro výstavbu – to vše je možné úspěšně řešit právě prostřednictvím územního plánování, které však musí mít možnost využívat nové nástroje a postupy, zejména ty, jež se osvědčily v jiných vyspělých evropských zemích,“ uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Návrh, připravovaný velkými městy, má všem 27 statutárním městům umožnit vytvořit si své vlastní stavební předpisy. Příprava územního plánu má probíhat bez účasti pořizovatele a jednání s orgány státní správy, jakými jsou například ochrana životního prostředí nebo památková péče, má mít pouze konzultační charakter. Velká města si slibují, že po této změně budou mít kompletní dohled nad územním plánováním.

„Chápu, že domluva s některými úředníky může být pro města složitá, odstavit kvůli tomu ale státní správu kompletně na vedlejší kolej, není dobré řešení. Například u připravovaného Metropolitního plánu Prahy došlo právě na základě závazných stanovisek k úpravám, díky kterým jsou lépe chráněny pražské parky, omezena nová zástavba orné půdy či zohledněny závazky vůči UNESCU na ochranu centra Prahy i dálkových pohledů,“ vysvětluje Anna Vinklárková z organizace Arnika. „Aby města mohla více ovlivňovat rozvoj svého území, je zapotřebí posilovat pravomoci samospráv vůči developerům, nikoli vůči státní správě,“ dodává.

Vláda sice v programovém prohlášení slíbila, že posílí pravomoci samospráv a podpoří využívání plánovacích smluv, a tím možnost dohodnout transparentní a předvídatelná pravidla mezi samosprávami a investory, zatím ale novelu v tomto duchu nechystá. Pouze připravuje rychlou věcnou novelu, která má zabránit drahé a zbytečné transformaci stavebních úřadů, aby nedošlo k případnému kolapsu stavebních řízení v České republice. Stavební úřady by podle ní měly být zachovány na místní úrovni. Jednotlivé dotčené orgány by nebyly součástí stavebních úřadů tak, jak to navrhuje nový stavební zákon v platném znění, ale mělo by dojít k procesní integraci.

Veřejné zájmy v oblasti životního prostředí mají být nově chráněny prostřednictvím jednotného environmentálního povolení. Jedno povolení tím obsáhne stanoviska většiny složek životního prostředí, čímž omezí současnou byrokracii. Zároveň bude zajištěn odborný dohled ze strany Ministerstva životního prostředí. Tuto změnu Arnika a Zelený kruh vítají.

Vládní věcná novela stavebního zákona má být předložena do meziresortního připomínkového řízení již na konci března, harmonogram počítá se schválením v parlamentu do června 2023.

Problematice reformy územního plánování v České republice se bude věnovat konference Územní plánování, ekonomické nástroje a vyvlastňování: výzvy pro stavební zákon, která se koná v pondělí 14. 3. 2022 od 12 hod.