K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Nová práva na digitální služby

Datum: 26. 10. 2018, zdroj: VSOL 4/2018, rubrika: Veřejná správa online

Elektronizace veřejné správy je proces, který má obecně různá omezení oproti rozvoji ICT v soukromém sektoru. Mezi tato omezení patří např. problematika digitálního vyloučení anebo omezené rozpočtové zdroje[1]. Zcela jednoznačně nejvýraznější je však omezení dané legislativním rámcem, neboť již z ústavy plyne, že veřejná správa smí činit jen to, co jí zákon výslovně ukládá.

Proto musí všechny snahy o postupnou elektronizaci vnitřních i vnějších procesů veřejné správy začínat právě úpravou příslušných předpisů. Na druhou stranu zkušenosti ukazují, že to je pouze podmínka nutná, nikoliv však postačující k tomu, aby se e-government skutečně rozvíjel a naplňoval s ním spojená očekávání[2].

Příprava a schvalování zákonů, které se týkají rozvoje elektronizace veřejné správy, nejsou v České republice rozhodně nějak rychlé. Vzpomeňme jen zpoždění adaptačního zákona k nařízení eIDAS, který byl schválen až více než dva měsíce po tom, co nařízení eIDAS vstoupilo v platnost, anebo stále ještě neschválený adaptační zákon o obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na druhou stranu mnoho zákonů potřebných pro rozvoj e-governmentu již v českém právní řádu je. Jedním z nejdůležitějších zákonů pro počáteční rozvoj e-governmentu byl zákon o elektronickém podpisu, který deklaroval již v roce 2004 rovnoprávnost elektronických a listinných veřejných listin. Přesto i po 14 letech od okamžiku, kdy toto ustanovení vešlo v platnost, přetrvávají dohady, kdy lze a kdy nelze použít elektronický dokument ve vztahu k veřejné správě.

Dalším podstatným milníkem v rozvoji českého e-governmentu byl zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, díky kterému spatřily světlo světa datové schránky a použitelnost elektronických dokumentů i jejich skutečné využívání se prudce zvýšilo[3].

Aktuálně je připravován další významný zákon o právu na digitální služby, na jehož přípravě se podílí také zástupci soukromého sektoru sdruženi v ICT Unii[4]. Uvedený zákon by měl zastřešit celkovou elektronizaci procesů veřejné správy zavedením nových práv občanů jako je právo na poskytnutí digitální služby orgány veřejné moci, právo na digitální právní jednání, právo na poskytnutí údajů pouze jednou a další. V návrhu zákona je definováno 13 souvztažných práv včetně práva finanční zvýhodnění využití digitální služby. Jde o návrh předpisu, který by měl mimo jiné na jednom místě spojovat to, co už je různě deklarováno v jiných předpisech. Srovnejme např. ustanovení čl. 46 nařízení eIDAS, kde se říká, že elektronickému dokumentu nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu. Anebo ustanovení § 5 odst. 1 zákona o základních registrech zakazující, aby orgán veřejné moci požadoval po občanech údaje, které může získat ze základních registrů. Nový zákon o právu na digitální služby by měl uvedené přístupy vhodně zobecňovat pro všechny případy, kdy to výslovně povaha služby nevylučuje. Aktuální navržená účinnost tohoto předpisu je polovina roku 2019. Uvedené snahy lze jistě označit jako krok správným směrem k překonání aktuálních legislativních omezení dalšího rozvoje českého e-governmentu, avšak vždy bude záležet na tom, jaký bude skutečný výsledek předpisu a hlavně jeho reálné naplnění.

Poděkování
Příspěvek je podporován grantem VŠE IGS F5/43/2018.

Literatura

  1. HEEKS, R. Implementing and Managing eGovernment: An International Text. London: SAGE, 2006.
  2. MATES, P. E-government v české veřejné správě. In: TOMÁNEK, P., VAŇKOVÁ, I. (eds.) Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: VŠB-TU, 2011.
  3. LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013
  4. PROFANT, O. S ICTU spolupracujeme na zákonu o digitální službě.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, katedra práva

TOPlist
TOPlist