K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Ústavy sociálních služeb, Komunitní centra, Zákon o sociálním bydlení

(Informace MMR 4/2016 3.)

Datum: 5. 10. 2016, zdroj: OF 4/2016, rubrika: Sociální problematika

Další z řady výzev k předkládání projektů v IROP je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. V současném programovém období se jedná již o druhou výzvu, která podporuje proces transformace ústavních zařízení v České republice.

Ministerstvo pro místní rozvoj

K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště. „Blízkost domácího prostředí představuje pro spoluobčany, kteří využívají sociální služby, důležitou roli v samotné péči. Díky aktuální výzvě se značně rozšíří možnosti v poskytování sociálních služeb,“ uvedla ministryně Šlechtová. Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a další organizace. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 1,5 mld. Kč.

Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 12. září 2016 do 31. května 2017.

Komunitní centra

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 31. října 2016.

„Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Chceme podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se mohou lidé setkávat, chodit na kulturní či společenské akce nebo se zde vzdělávat,“ uvedla Karla Šlechtová. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. V komunitním centru se realizují volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč.

K zákonu o sociálním bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj v červenci jednalo s kolegiem Ministerstva práce a sociálních věcí o zákonu o sociálním bydlení. Dle návrhu MMR bylo dohodnuto, že zákon se vládě předloží společně s vydefinovanými stěžejními prováděcími předpisy a metodikami, tak aby bylo možné zákon posoudit jako celek.

Dále bylo řešeno, že sociální byt je z pohledu stavebně technického jeden, ale bude se lišit dle typu uživatele v závislosti na poskytování či neposkytování sociální péče. „Zákon o sociálním bydlení by měl pomoci řešit bytovou situaci sociálně slabších lidí a zejména rodin, protože množství chudých rodin s dětmi vzrůstá. Má umožnit, aby i děti z těchto rodin mohly vyrůstat a žít trvale ve slušných podmínkách,“ řekla ministryně Šlechtová. Cílem Ministerstva pro místní rozvoj je, aby zákon o sociálním bydlení byl funkční, finančně dlouhodobě udržitelný a motivační pro ty, kterým má sloužit. V tom existoval doposud určitý nesoulad. V pojetí MPSV byla koncepce sociálního bydlení redukována na přídělový systém sociálních bytů s nízkým nájemným. „Teprve v případě, že poskytnutí sociálních dávek a sociální práce nebudou stačit k vyřešení bytové nouze člověka, měl by mu být poskytnut sociální byt,“ říká ministryně pro místní rozvoj.

Zákon o sociálním bydlení je důležitá norma, která by neměla být zpracována pouze na ministerstvech, na kancelářských stolech, ale zejména ve spolupráci s těmi, kterých se dotýká nejvíce – v tomto případě například se Svazem měst a obcí. Toto kritérium MMR zastává dlouhodobě a na jeho plnění trvá. Pokud budou dodržovány patřičné formy jednání, do kterých se zapojí co nejvíce dotčených stran, může vzniknout kvalitní a pro všechny přijatelný zákon. Návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim letošního roku. Jeho tvorbu doposud částečně zdržovaly i kompetenční spory. V polovině června 2016 došlo mezi zúčastněnými ministerstvy k dohodě o respektování kompetencí a potřebnosti spolupráce s dalšími resorty, především s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra, a také se zástupci samospráv. MMR, jakožto gestor bytové politiky v České republice, bude odpovídat za investice a za správu a údržbu bytového fondu, MPSV se bude věnovat svým povinnostem v oblasti sociální práce a dávek.

Seriál Informace MMR 4/2016

  1. Podpora dopravy ve městech i obcích, 29. 9. 2016
  2. Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, 3. 10. 2016
  3. Ústavy sociálních služeb, Komunitní centra, Zákon o sociálním bydlení, 5. 10. 2016 (právě čtete)
  4. Nové priority v oblasti bydlení, Podpora demolici budov, Finance na zpracování územních plánů, 6. 10. 2016
TOPlist
TOPlist