Rada vlády pro veřejnou správu

24. 8. 2016 OF 3/2016 Reforma veřejné správy

Již druhým rokem funguje Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS) jako meziresortní poradní a koordinační orgán vlády pro oblast rozvoje veřejné správy. Čím se v minulém roce zabývala a čemu se bude věnovat letos?

Na jednání s tajemníky o činnosti Rady hovoří Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra
Na jednání s tajemníky o činnosti Rady hovoří Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

Hlavní náplní Rady, jako iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro oblast rozvoje veřejné správy, je především koordinace rozvoje a modernizace veřejné správy, jak ji popisuje aktuálně nejvýznamnější koncepční dokument pro tuto oblast – Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020.

Rada nezahrnuje pouze odborníky z ministerstev, ale také zástupce Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Spolku pro obnovu venkova, Českomoravské konfederace odborových svazů, Unie zaměstnavatelských svazů, Parlamentu ČR, Úřadu vlády a Úřadu na ochranu osobních údajů. Tím je zajištěna přímá komunikace mezi všemi dotčenými stranami.

Rada se za uplynulý rok sešla celkem osmkrát a na svých zasedáních projednávala návrhy strategií, koncepcí, analýz, výhledů a směrů rozvoje veřejné správy, které se posléze předkládaly vládě. Nejvíce pozornosti se věnovalo schvalování a pozdějším aktualizacím implementačních plánů Strategického rámce, k jehož naplňování Rada v průběhu roku významně přispívala.

Organizační struktura RVVS
 • Předseda a členové RVVS
 • Sekretariát RVVS
 • Řídící výbory RVVS:
  • Řídící výbor pro modernizaci veřejné správy
  • Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území
  • Řídící výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě
  • Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti

V rámci konaných zasedání byly konzultovány materiály legislativního i nelegislativního charakteru. Mezi nejvíce diskutované patřily návrhy zákonů a připravované změny zákonů, které svým obsahem dopadají na výkon státní správy a samosprávy, zejména pak na přenesený výkon státní správy, ze kterého vyplývá požadavek na změnu práv a povinností dotčených subjektů s navázanými finančními dopady (pracovní úvazky, příspěvek na výkon státní správy). Na výše uvedené se Rada velkou měrou iniciativy zaměřuje a podává připomínky zejména z hlediska působnosti Ministerstva vnitra ČR v otázce příspěvku na výkon státní správy a přesun správních agend v trojstupňové státní správě.

Mezi konkrétní legislativní témata řešená Radou patřily dnes již schválené změny v oblasti silničních správních úřadů, kdy došlo ke koncentraci správních úřadů pouze do obcí s rozšířenou působností, dále nový zákon o zadávání veřejných zakázek, novela stavebního zákona nebo zákon o řízení a kontrole veřejných financí. Rada se rovněž zabývala problematikou nejednotnosti a skladebnosti administrativního členění státu a nechala zřídit pracovní skupinu pro vytvoření návrhů řešení nynějších problémů (například dvojí krajské členění). Rada se dále zabývala plánovaným rušením vybraných územních pracovišť finančních úřadů.

Program Rady pro první polovinu roku 2016 tvoří projednávání témat, jako např. uvažované změny kompetencí při povolování kácení dřevin, služební hodnocení úředníků státní správy, aplikace zákona o registru smluv, problematika sociálního bydlení, rozšíření strategického rámce o Specifický cíl 4.3 – vzdělávání úředníků samosprávy, aktualizované harmonogramy výzev operačních programů, jakož i projednání variant řešení problémů administrativního členění státu. Dále pak vypracování systému měření a hodnocení výkonu veřejné správy a zpracování Evaluační zprávy o plnění SRRVS, jakož i Zprávy a stavu veřejné správy. Rada současně vždy řeší aktuální otázky týkající se veřejné správy.

Co do organizační struktury, Rada má k dispozici stálé poradní orgány, a to čtyři řídící výbory, které se zabývají čtyřmi strategickými cíli Strategického rámce. Pro oblast rozvoje eGovernmentu byl zřízen Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti. V tomto případě Rada spolupracuje s Radou vlády pro informační společnost (RVIS). Informační agendu pro RVVS a kontrolní a koordinační činnost pro výbory vykonává sekretariát RVVS.

Veškeré dokumenty vztahující se k Radě, včetně zápisů ze zasedání Rady i řídících výborů, jsou vyvěšeny na webu Ministerstva vnitra

Příspěvek vznikl v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy