K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Sdílená infrastruktura vysokorychlostních sítí: metodika pro její výstavbu

Datum: 22. 1. 2016, zdroj: VSOL 5/2015, rubrika: Veřejná správa online

Expertní pracovní skupina ICT Unie vypracovala dokument, který se zabývá metodikou budování sdílené infrastruktury přístupových sítí nové generace pro vysokorychlostní internet. V materiálu jsou mimo jiné definovány návrhy technických standardů, které by měly být při výstavbě těchto sítí s finanční podporou státu, resp. Evropské unie, respektovány.

ICT Unie

Již v roce 2014 ICT Unie identifikovala překážky bránící efektivnímu budování vysokorychlostních sítí v Česku. Vyjádřila se jednoznačně, že celý proces je v tuzemsku dosud příliš pomalý a nákladný. Jak uvedla ve studii „Digitální Česko 2.0: Výstavba vysokorychlostních přístupových sítí“, publikované v roce 2014, problémy spočívají kromě jiného v nejednotných pravidlech přípravných jednání pro stavby elektronické infrastruktury (územní řízení a vznik věcného břemene), nedostatečném územním plánování a dlouhých lhůtách projednání návrhů na vydání územního rozhodnutí či vypořádání nesouhlasných stanovisek nebo vysokých finančních nárocích obcí za využívání veřejných prostranství. Problematiku lze podle odborníků unie řešit například změnami v právních a technických normách nebo právě výstavbou infrastruktury sdílených sítí.

Záměrem je nastavení standardů

Nedávno uveřejněný dokument s názvem Metodika pro výstavbu sdílené infrastruktury v elektronických komunikacích tak navazuje na předchozí, tj. materiál publikovaný v roce 2014. Uvedená metodika má sloužit jako podklad pro instituce odpovídající za mechanismus čerpání státních/evropských dotací pro danou oblast. Zabývá se technickou problematikou budování sdílených sítí, klade důraz na jejich spolehlivost, snadný provoz a údržbu a v neposlední řadě na vytváření konkurenčního prostředí s možností poskytovat homogenní celoplošné služby koncovým uživatelům. Záležitostem týkajícím se cen a veřejných soutěží na výstavbu sdílené infrastruktury se věnuje pouze tam, kde s technickým řešením přímo souvisejí.

Cílem je nastavit standardy, podle kterých se doporučuje budovat telekomunikační sítě sdílené více operátory. Jde za prvé o sjednocení koncepce sítě a především jejích předávacích bodů bez ohledu na konkrétního investora budované sítě, za druhé o zjednodušení procesu sdílení, provozu, údržby, zřizování, přepojování a rušení služeb, za třetí o sjednocení evidence přístupové sítě, její topologie a obsazenosti a konečně za čtvrté o zjednodušení údržby a servisních zásahů v přístupové síti.

Budování optických přístupových sítí jednotným způsobem pak zajistí, společně s dotační politikou a jejími pravidly, využívat tyto sítě v režimu sdílení infrastruktury na základě velkoobchodní nabídky. V rámci dotační politiky je pravděpodobné, že na různých územích bude větší množství příjemců dotací. V takovém případě jsou jednotnost budované sítě a procesy spojené s její výstavbou, provozováním a údržbou důležité zejména pro provozovatele služeb, kteří se rozhodnou na základě velkoobchodní nabídky poskytovat služby s plošnou působností, tedy na mnoha sítích s regionální působností.

Takto vybudované sítě, jak se v dokumentu dále uvádí, budou mít v případě rozhodnutí o jejich prodeji jinému podnikateli v elektronických komunikacích vyšší tržní hodnotu. Pro nového vlastníka totiž bude akvizice takové sítě znamenat pouze rozšíření území, bez dramatických změn ve způsobu obsluhy, použitém materiálu a nástrojích.

Vymezení a uspořádání přístupové sítě

Přístupová sít je zde definována jako infrastruktura mezi centrální stanicí provozovatele telekomunikačních služeb (ve které je zpravidla umístěna aktivní přístupová technologie) a všemi koncovými objekty zákazníků v atrakčním obvodu centrální stanice. Tato centrální stanice slouží jako předávací bod mezi jednotlivými telekomunikačními operátory využívajícími sdílenou přístupovou síť. Centrální stanice umožňuje také kolokaci aktivní technologie a tvoří rozhraní mezi přístupovou a agregační či transportní částí telekomunikační sítě.

V závislosti na typu provozovatele, použité aktivní technologii, hustotě obyvatelstva a dalších faktorech se může vzdálenost mezi centrální stanicí a zákaznickými objekty pohybovat v rozmezí jednotek metrů až zhruba 20 kilometrů, kdy obsahuje řádově stovky až jednotky tisíců zákaznických objektů. Taktéž v závislosti na typu poskytovatele služeb je přístupová síť tvořena souborem pasivních prvků, konkrétně prvky pro ukládání kabelů (ochranné trubky, chráničky, kabelové komory), vlastními kabely (metalické kabely s kroucenými páry, koaxiální kabely, optické kabely) a příslušenstvím kabelů (kabelové spojky, rozvaděče, konektory apod.).

V materiálu je popsáno doporučené uspořádání optické přístupové sítě s členěním do tří úrovní. První z nich představuje přípojná část, druhou je část distribuční a třetí úroveň tvoří uživatelská část, tedy optické přípojky do jednotlivých objektů (až po optické zásuvky v jednotlivých domácnostech, kancelářích a prostorách podnikatelských objektů či veřejné správy). Každá z těchto částí má svoji funkci a požadavky na dimenzování, technické parametry a předávací rozhraní.

Dokument současně navrhuje optimální dimenzování počtu vláken v jednotlivých úsecích, definuje typy předávacích bodů a použitých konektorů a stanovuje tzv. útlumový plán. Stejně tak vymezuje požadovaný rozsah měření jednotlivých vláken v síti nejen po jejím dokončení, ale zejména při řešení poruch. Stanovuje též minimální požadavky na provozní dokumentaci optické přístupové sítě a nastavuje podmínky pro sdílení infrastruktury více operátory, respektive přístup k ní.

Na vypracování studie „Metodika pro výstavbu sdílené infrastruktury v elektronických komunikacích“ se kromě expertů ICT Unie podíleli i zástupci Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v České republice, České asociace elektronických komunikací a České asociace telekomunikací. Dokument je volně ke stažení na stránkách www.ictu.cz v sekci Poziční dokumenty.

David Čapek

TOPlist
TOPlist