K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Elektroničtí pomocníci v přístupu k právu i pro jeho tvorbu – přínosy a rizika

Datum: 22. 11. 2013, zdroj: VSOL 4/2013, rubrika: Veřejná správa online

Ministerstvo vnitra ČR zpracovává aktuálně projekty tzv. e-Sbírky a e-Legislativy s cílem vytvořit moderní systém pro bezplatný přístup k právu i pro jeho tvorbu. Projekt je odpovědí ústřední státní správy na radikální nárůst počtu právních předpisů v poslední dekádě, s nimiž je obtížné se bezprostředně seznámit a porozumět jejich vzájemným vazbám. Navíc není výjimkou, že předpisy se zásadním dopadem do života obcí a jejich občanů mají minimální dobu legisvakance. Platné právo tak neznají občané a mnohdy ani instituce a úřady, které jim je mají zprostředkovat a také zajistit průchod práva. Jen stěží se pak stát může dovolávat naplnění zásady „neznalost zákona neomlouvá“.

Pro obce i občany je také klíčové, aby nebyly pouhými pasivními příjemci práva bez možnosti účasti na jeho tvorbě, bez informací, že má dojít ke změně, a jak tato změna probíhá, jak se k ní vyjadřují jimi volení zástupci atd. Nejedná se o nic menšího, než o jednu z forem realizace práva na samosprávu a práva na informace zaručenými ústavním pořádkem.

Ačkoliv příprava projektu začala v roce 2002, jeho klíčová finalizace odstartovala až v roce 2013 (v období 2010–2013 byly práce na projektu pozastaveny z důvodu nedostatku finančních prostředků v IOP). Pro úspěšné dokončení projektu je nezbytné, aby ho podložila nová právní úprava – nový zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů (dále jen zákon o Sbírce zákonů) a související změnový zákon. V době přípravy tohoto článku byl návrh paragrafového znění po vnějším připomínkovém řízení, tj. před předložením vládě do 30. 9. 2013. Navrhovaná účinnost je 1. 1. 2016. Projekt bude realizovat podle rozhodnutí vlády ze dne 3. dubna 2013 Odštěpný závod ICT služby Česká pošta s. p. Jeho provoz plně v režimu nové právní úpravy se předpokládá rovněž od 1. 1. 2016.

e-Legislativa

Přes nesporné přínosy, které projekt přinese praxi, je nutné kriticky hodnotit, že finalizace architektury systému (Microsoft) skončí počátkem října a realizace odstartuje (ICT služby) v listopadu 2013 bez toho, že by existovala schválená a platná právní úprava. Nutně se tedy v blízké budoucnosti budou muset oba proudy (IT řešení a právo) vzájemně přizpůsobovat s tím, že „první housle“ v tomto poměřování „hraje právo“.

Návrh nové právní úpravy počítá s povinností obcí a krajů umožnit každému v úředních hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i Úředního věstníku Evropské unie v elektronické podobě. Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost příslušnou částku v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. Ačkoliv důvodová zpráva konstatuje úsporu v rozpočtech obcí a krajů (nahrazení časově náročnějšího nahlížení v listinné podobě), nikterak se nevypořádává s reálným předpokladem, že elektronický způsob nahlížení a získání bezplatného ověřeného výstupu občané mohou využívat v mnohem větší míře než u stávající listinné podoby Sbírky. V zásadě totiž takový přístup nahrazuje nynější zpoplatněné právní informační systémy. Ač náklady na proškolení zaměstnanců ponese Ministerstvo vnitra z prostředků projektu, je reálné, že každá obec bude muset vyhodnotit nutnost organizačních změn např. v návaznosti na počet dostupných kontaktních míst veřejné správy v obci, velikost obce a s tím spojený předpoklad nahlížení včetně žádostí o pořízení kopií. V případě výpadku elektronického systému (nemožnost vyhlašování zákonů) kraje mají povinnost zajistit bezplatně nahlížení do částek v listinné podobě, které byly v době překážky vydány. Žádným způsobem se neupravuje možná situace, kdy elektronický systém „vypadne“ po delší dobu a přístup ke Sbírce (včetně doposud platného práva) nezajistí žádná obec ani kraj. Vzhledem ke zkušenostem z minulosti, kdy výpadky funkčnosti elektronizace veřejné správy způsobovaly po dlouhé týdny a měsíce nefunkčnost veřejné správy, by se mělo na takovou možnost preventivně pamatovat.

Návrh změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny pak počítá s povinností navrhovatele zákona, mimo jiné také zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku, přizpůsobit podobu návrhu podmínkám stanoveným v zákoně o Sbírce zákonů. Součástí návrhu novely právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv jsou nově navrhované změny a úplné znění[1] všech právních předpisů, které jsou měněny. Úplné znění tvoří součást návrhu novely. V případě návrhu změny zákonů zásadnějšího rozsahu se může jednat o poměrně složitou (a to z právního i administrativního hlediska) operaci, k níž přirozeně kraj bude mít méně informací a podkladů než příslušná ministerstva.

Za přínosné pro obce a kraje lze označit skutečnost, že návrh zákona o Sbírce zákonů ukládá na úrovni zákona povinnosti navrhovatelům právních předpisů mimo jiné v oblasti tvorby důvodové zprávy (např. formulovat předpokládaný dopad navrhované právní úpravy na ostatní veřejné rozpočty). Dalšími přínosy projektu, které však návrh zákona o Sbírce zákonů ani změnového zákona blíže neupravuje a lze je jen tušit z důvodové zprávy, by mohla být elektronická podpora jak metodických a výkladových stanovisek k právním předpisům, které jsou doposud zveřejňovány spíše chaoticky (pokud vůbec) a bez jasné odpovědnosti jednotlivých ministerstvech, tak tvorby právních předpisů obcí a krajů.

Poznámky

  1. Podle ustanovení § 17 odst. 1 návrhu zákona v podobě před vnějším připomínkovým řízením úplné znění obsahuje:
    1. výčet právních předpisů a nálezů Ústavního soudu obsahujících změny novelizovaného právního předpisu zapracovaných do textu úplného znění tohoto předpisu,
    2. text novelizovaného právního předpisu ve znění předchozích změn tohoto předpisu a ve znění navrhovaných změn; existuje-li vzhledem ke změnám, které doposud nenabyly účinnosti, více platných znění ustanovení právního předpisu, uvedou se v úplném znění všechna tato platná znění ustanovení spolu s údajem o nabytí účinnosti každého z nich,
    3. přechodná ustanovení vyhlášená v předchozích novelách novelizovaného právního předpisu, jestliže se s ohledem na jejich časovou, osobní či věcnou působnost k textu úplného znění tohoto předpisu vztahují.

Mgr. Kateřina Valachová, PhD., ředitelka legislativního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR

TOPlist
TOPlist