Právní subjektivita škol

17. 9. 2002 OF 4/2002 Regiony

Materiál byl zpracován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ve spolupráci s Ministerstvem financí (dále jen MF). Jeho cílem je poskytnout školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí, obcím jakožto jejich zřizovatelům, okresním úřadům a krajským úřadům metodický materiál, který má usnadnit proces přeměny škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity zřizovaných obcí na příspěvkové organizace. Materiál neřeší přeměnu na příspěvkovou organizaci u škol a školských zařízení zřizovaných kraji, neboť ty by v právní formě příspěvkové organizace měly být již všechny zřízeny. Cílem materiálu není řešit problematiku do nejmenších podrobností, neboť v celé řadě oblastí toto MŠMT ani MF nepřísluší a náleží to do kompetence obcí či krajů.

Obsah

 1. Důvody přechodu škol a školských zařízení do právní subjektivity a možnosti dosažení této přeměny
 2. Postup pro získání právní subjektivity
 3. Důsledky nezajištění přeměny organizační složky obce na PO k 1. 1. 2003

Příloha č. 1: Zřizovací listina
Příloha č. 2: Náležitosti návrhu na zápis do obchodního rejstříku
Příloha č. 3: Hlavní zásady hospodaření příspěvkových organizací
Příloha č. 4 Seznam požadovaných údajů

 

I. Důvody přechodu škol a školských zařízení do právní subjektivity a možnosti dosažení této přeměny

Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ukládá v § 24 odst. 4 citovaného zákona obci nebo kraji, který je zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, která nemá právní subjektivitu (je tedy zřízeno jako organizační složka obce nebo kraje) a není organizační součástí jiného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistit změnu právní formy v souladu s § 14 odst. 2 a 7 a § 16 tohoto zákona do 1. 1. 2003.

Právní subjektivita představuje způsobilost být účastníkem -- subjektem -- právních vztahů. Právní subjekt vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a nese za ně odpovědnost. Znamená to:

 • větší samostatnost při rozhodování o finančních a rozpočtových záležitostech
 • hospodaření s majetkem v rozsahu, který vymezí zřizovatel ve zřizovací listině
 • samostatné rozhodování v pracovněprávních záležitostech
 • rozvoj doplňkové činnosti a nakládání s hospodářským výsledkem
 • vznik samostatné účetní jednotky

Možnosti dosažení právní subjektivity v rámci jednoho zřizovatele -- jednotlivé varianty: (pozn.: Zřízení jedné příspěvkové organizace více obcemi--zřizovateli platná legislativa zatím neumožňuje -- viz Mgr. V. Ondračková: Veřejnoprávní smlouvy, Veřejná správa, 2002, č. 30, str. 12, 21, 22)

 1. sloučení jedné či více organizačních složek do již existující příspěvkové organizace
 2. vznik nové příspěvkové organizace z jedné organizační složky
 3. vznik jedné příspěvkové organizace z více organizačních složek, de facto se jedná
  o souběžné splynutí více organizačních složek a zřízení jedné příspěvkové organizace (dále jen PO)

Komentář k jednotlivým variantám

 1. Jedná se o změnu jedné PO, do níž se slučují původní organizační složky. Příspěvková organizace existuje dále a přebírá veškerá práva a závazky vztahující se ke školám, předškolním zařízením či školským zařízením -- organizačním složkám obce, které byly rozhodnutím zastupitelstva obce zrušeny.
 2. Obec zřídí novou PO, kde postupuje podle § 27 a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozhodnutí o zřízení nové PO by mělo obsahovat ustanovení, že nová organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke konkrétní dosud existující škole, předškolnímu zařízení a školskému zařízení existujícímu v právním postavení organizační složky, která musí být na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zrušena.
 3. Obec zřídí novou PO viz bod b) s tím, že zastupitelstvo obce rozhodne o zrušení více organizačních složek, které do nové PO splynou. V rozhodnutí o zřízení nové PO by mělo být výslovně uvedeno, že nová PO přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke školám, předškolním zařízením či školským zařízením dosud existujícím v právním postavení organizační složky, která má být na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zrušena.

 

II. Postup pro získání právní subjektivity

1.

Obec

Podmínky vstupu do právní subjektivity stanovuje zřizovatel v mezích stanovených platnými právními předpisy.
1.1
rozhodnutí zřizovatele o právní subjektivitě (zákon č. 250/2000 Sb.)
1.1.1
rada obce předloží návrh řešení problému , kde navrhne řešení -- variantu a), b) nebo c);
1.1.2
rada obce předloží zastupitelstvu obce návrh na zrušení jedné či více organizačních složek. V případě varianty a) návrh na jejich sloučení do určené existující PO, tzn. návrh rozhodnutí o změně PO spolu s návrhem změny zřizovací listiny PO, k návrhu musí být připojen souhlas krajského úřadu;
1.1.3
zastupitelstvo obce rozhodne o zrušení jedné či více organizačních složek, u varianty a) o sloučení určené PO s organizační složkou či složkami;
1.1.4
zároveň u varianty b) či c) rozhodne zastupitelstvo obce o zřízení nové PO;
Znamená to, že ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení PO dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace.
1.1.5
zastupitelstvo obce schválí zřízení a zřizovací listinu nové PO; u varianty a) změnu zřizovací listiny existující PO (viz příloha č. 1);
1.1.6
u varianty b) nebo c) požádá obec místně příslušné pracoviště Českého statistického úřadu o přidělení IČO. Vyplní formulář "Oznámení ekonomického subjektu" viz http://www.czso.cz; heslo Registr ekonomických subjektů, a přiloží rozhodnutí zřizovatele o zřízení PO;
1.1.7
rozhodnutí o zřízení PO a skutečnosti uvedené ve zřizovací listině nechá zřizovatel zveřejnit v Ústředním věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo, a nechá zapsat novou PO do obchodního rejstříku (náležitosti návrhu na zápis jsou součástí přílohy č. 2) Platí pro variantu b) a c);
1.1.8
v případě varianty a) podá zřizovatel návrh na změnu zápisu stávající PO do obchodního rejstříku ve smyslu § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. a § 27 a násl. obchodního zákoníku;
1.1.9
v případě varianty b) či c) projedná zřizovatel s nově vznikající PO změnu vedení účetnictví, tj. zejména postupů účtování, směrné účtové osnovy a vykazování odpovídající změněné hospodářsko právní formě. Přitom se zřizovatel i právní subjekt řídí obecně platnými právními předpisy pro danou oblast, jmenovitě zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími právními předpisy, které upravují směrnou účtovou osnovou, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky. Pro PO platí především opatření Ministerstva financí (dále jen MF) č. j. 283/76 104/2000, ve znění pozdějších úprav;
1.1.10
zajistí ve spolupráci se školou (školami), předškolními zařízeními či školskými zařízeními, jichž se bude přeměna na PO týkat, vyhotovení mezitímní účetní závěrky k termínu převodu. Bude-li se jednat o vznik či změnu PO k 1. 1. 2003, zajistí řádnou účetní závěrku a uzávěrku ve všech organizacích, jichž se přeměna týká, a finanční vypořádání jejich vztahů se státním rozpočtem za rok 2002.
Upozornění
Nově zřízená PO obsahující více škol či školských zařízení, dosud existujících jako samostatné organizační složky zřizovatele bez právní subjektivity, může mít jen jednoho ředitele a dále potřebný počet vedoucích pracovníků, pokud jde o jednotlivé školy, předškolní zařízení či školská zařízení jako vnitřní organizační jednotky i odloučená pracoviště PO. Může se jednat např. o zástupce ředitele a to v souladu s příslušnými vyhláškami MŠMT.
1.2
jmenování ředitele školy, předškolního zařízení či školského zařízení (§  14 odst. 8 zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)

Ředitele nově zřízené PO jmenuje obec s předchozím souhlasem krajského úřadu na základě výsledků konkurzního řízení. Konkurzní řízení je třeba zahájit tak, aby ředitel školy, předškolního zařízení či školského zařízení s právní subjektivitou mohl být jmenován na základě jeho výsledků. Jinak by jmenování muselo být řešeno na dobu určitou do té doby, než by výsledky byly známy.

1.2.1
v případě sloučení škol, předškolních zařízení či školských zařízení (varianta a) není třeba odvolávat a nově jmenovat ředitele školy v právní formě PO, do níž se ostatní školy, předškolní zařízení či školská zařízení bez právní subjektivity slučují;
1.2.2
v případě splynutí organizačních složek a vzniku zcela nové PO (varianta c) se koná konkursní řízení a na základě jeho výsledků je jmenován ředitel nového subjektu;
1.2.3
v případě zrušení jedné organizační složky a zřízení jedné PO namísto ní (varianta b) se koná konkursní řízení a na základě jeho výsledků je jmenován nový ředitel;
1.2.4
ke jmenování je třeba předchozího souhlasu krajského úřadu (dále jen KÚ);
1.2.5
spolu se jmenováním stanoví obec řediteli platový tarif a výši příplatků event. odměn;
1.2.6
obec se souhlasem KÚ odvolá ředitele škol, předškolních zařízení či školských zařízení zřízených jako organizační složky obce, které budou rozhodnutím zastupitelstva zrušeny viz bod 1.1.3. Odvoláním neskončí pracovní poměr a přejímající zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem odvolaným z funkce ředitele jeho další pracovní zařazení podle § 65 odst. 3 zákoníku práce.
1.3
žádost o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen síť) či změnu v síti (§  13a, 13b, 13c zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
1.3.1
v případě varianty a) a b) je zřizovatel povinen předložit žádost o změnu zařazení v síti nejpozději do 14 dnů od jejího provedení viz § 13b odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění, a to přímo orgánu, který je o změně oprávněn rozhodnout (MŠMT nebo kraj);
1.3.2
v případě varianty c) je zřizovatel povinen předložit žádost o zařazení do sítě neprodleně po rozhodnutí zastupitelstva obce tak, aby byla zaručena kontinuita výchovné a vzdělávací činnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení.
1.3.3
obec ve spolupráci se školou, předškolním zařízením či školským zařízením předloží krajskému úřadu žádost o zařazení nové PO do sítě, bude-li se jednat o vznik nového subjektu dle varianty c). Dojde-li dle varianty a) ke sloučení stávajících organizačních složek do již existující PO či dle varianty b) k přeměně jedné organizační složky na novou PO, oznámí obec změnu zařazení této PO v síti;
1.3.4
zároveň se žádostí o zařazení nové PO požádá obec také o vyřazení původních škol, předškolních zařízení či školských zařízení zřizovaných jako organizační složky ze sítě;
1.3.5
krajský úřad v případě samostatných mateřských škol či samostatného školského zařízení o žádosti rozhodne. V ostatních případech postoupí žádost se svým vyjádřením MŠMT;
1.3.6
žádosti musí obsahovat ty náležitosti § 13b odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou změnou právní formy dotčeny;
1.3.7
na předkládání žádostí o zařazení do sítě v případě, že dochází ke změně právní formy školy, předškolního zařízení či školského zařízení v souvislosti se zákonem č. 284/2002 Sb. a pokud obsahem žádosti je pouze změna právní formy školy, se nevztahuje termín (30.9.) stanovený v § 13a odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění. MŠMT v tomto případě rozhodlo o udělení paušální výjimky z tohoto termínu podle § 13a odst. 5 výše uvedeného zákona;
1.4
doporučující ustanovení
1.4.1
využít možnosti sloučení či splynutí malých škol či školských zařízení v jeden celek;
1.4.2
nepodcenit časovou náročnost přeměny škol bez právní subjektivity na PO a neváhat svolat i mimořádné zasedání zastupitelstva obce pro rozhodnutí o řešení této záležitosti;
1.4.3
vznik nové PO se doporučuje realizovat ke dni 1. 12. 2002;
1.4.4
v případě sloučení jedné či více organizačních složek do již existující PO se doporučuje ponechat ve funkci ředitele stávajícího subjektu (PO);
VALIGN="top">
1.4.5
využít v maximální možné míře možnosti smluvně zajistit vedení mzdové, pracovněprávní, ekonomické a právní agendy s jedním subjektem pro školy, předškolní zařízení či školská zařízení více zřizovatelů, např. středisko služeb škole, soukromá fyzická či právnická osoba vykonávající výše uvedené činnosti v oblasti školství, organizační složka či organizační jednotka obce s rozšířenou působností za tímto účelem zřízená apod.

2.

Škola, předškolní zařízení či školské zařízení

2.1
ve spolupráci s obcí
2.1.1
provede podrobnou inventarizaci za účelem vymezení majetku ve zřizovací listině, který svěří obec novému subjektu do správy;
2.1.2
zřídí účet u banky. Pro jednání s peněžním ústavem je třeba předložit žádost o otevření účtu se seznamem požadovaných účtů, zřizovací listinu či její kopii a IČO;
2.1.3
provede registraci u finančního úřadu;
2.1.4
projedná přechod v oblasti pojištění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a zařídí podle možností a kompetencí svěřených zřizovatelem pojištění majetku a žáků;
2.1.5
provede registraci u zdravotních pojišťoven a OSSZ;
2.1.6
uzavře s pojišťovnou smlouvu o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205 písm. d) zákoníku práce a vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (okresní úřad jako organizační složka státu tuto povinnost uzavřít smlouvu nemá);
2.1.7
uzavře hospodářské smlouvy na dodávky energií a služeb (rozvodné závody, voda, odpady, telefony, plyn);
2.1.8
uzavře nové smlouvy za další oblasti, které byly dosud na obci či referátu školství OkÚ (plavání, počítače atd.);
2.1.9
získá pro provozování doplňkové činnosti živnostenský list u živnostenského úřadu;
2.1.10
projedná s obcí rozpočet na zajištění provozu školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení a správy majetku, který bude organizaci svěřen zřizovací listinou do správy;
2.1.11
projedná s obcí nový způsob vedení účetnictví, výkaznictví a evidence a jeho zabezpečení v nově zřízené PO;
2.1.12
uzavře smlouvu o poskytování závodní preventivní péče podle § 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 133 zákoníku práce, či změní dosavadní smlouvu;
2.1.13
případně uzavře s obcí smlouvu o refundaci mzdových nákladů na úklid a vytápění prostor pro školu či školské zařízení nadbytečných, mzdové, personální a účetní zpracování, vaření pro cizí strávníky apod.
2.2
sama škola, předškolní zařízení či školské zařízení
2.2.1
zajistí zpracování mzdové a personální agendy a účetnictví
Ředitel PO (školy, předškolního zařízení či školského zařízení) jako statutární představitel právnické osoby
 1. požádá okresní úřad o převod mzdových prostředků v takovém rozsahu, aby byly zabezpečeny platy i těch zaměstnanců, kteří jsou dočasně mimo školu
 2. informuje příslušný odborový orgán v souladu s § 250 zákoníku práce o převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli
 3. zabezpečí zpracování a podpis pracovní náplně u těch pracovníků, u nichž dojde ke změně
 4. zajistí zpracování účetní, personální a mzdové agendy ať již podpisem smlouvy se Střediskem služeb škole či jinou fyzickou či právnickou osobou. Účetní, personální a mzdové zpracování může pro více malých subjektů zajišťovat organizační složka obce či obce s rozšířenou působností, která bude pro tyto účely zřízena, nebo jiná organizace, např. velká škola (PO), která má pro tyto agendy zajištěny vlastní pracovníky. Taková jednotka může zajišťovat i zpracování obdobných agend pro větší množství školských subjektů nebo dokonce pro další subjekty, které na obce či obce s rozšířenou působností v rámci reformy veřejné správy přešly či přejdou, např. knihovny, ústavy sociální péče apod.
Vzhledem ke specifikám školství se spíše doporučuje uzavření smlouvy s organizací, která má zkušenosti se zpracováním v této oblasti.
2.2.2
ředitel školy, předškolního zařízení či školského zařízení jmenuje zástupce ředitele a vedoucí odloučených pracovišť;
2.2.3
nechá zhotovit razítka;
2.2.4
zřídí vlastní účet FKSP;
2.2.5
informuje příslušný odborový orgán o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 250 zákoníku práce;
2.2.6
projedná s příslušný odborovým orgánem změnu kolektivní smlouvy;
2.2.7
zajistí zpracování statutu školy (není podmínkou), event. zpracování změn školního řádu, vnitřního platového předpisu apod.;
2.2.8
organizuje povinná školení, vede dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, civilní a požární ochrany;
2.2.9
v případě nejasností požádá referát školství OkÚ či odbor školství KÚ (§ 11 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění) o metodickou pomoc. ( Hlavní zásady hospodaření PO jsou uvedeny v příloze č. 3. )

3.

Okresní úřad

(v případě hl.m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy, u Brna, Plzně a Ostravy magistráty příslušných magistrátních měst)
3.1
seznámí se s rozhodnutím obce o zřízení PO či změně existující PO a zrušení organizačních složek
3.2
projedná s PO přechod pracovníků a personálních agend
Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců OkÚ zařazených k výkonu práce v obecní škole, předškolním zařízení nebo školském zařízení bez právní subjektivity budou přecházet v plném rozsahu z původního zaměstnavatele tj. OkÚ na přejímajícího zaměstnavatele tj. školu,předškolní zařízení nebo školské zařízení s právní subjektivitou (PO). Podle § 249 odst. 2 zákoníku práce dochází k převodu části zaměstnavatele a jeho úkolů k jinému zaměstnavateli vzhledem k tomu, že OkÚ plní úkoly zaměstnavatele pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení, která nemají právní subjektivitu. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází přímo ze zákona, což prakticky znamená, že nebudou ukončovány pracovněprávní vztahy a navazovány nové. Na přejímajícího zaměstnavatele přecházejí nejen práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu, ale i všechny neuspokojené nároky, vzniklé mezi zaměstnancem a OkÚ do dne přechodu. Znamená to, že ředitel školy jako statutární orgán musí převzít od OkÚ všechny pracovníky školy, kteří jsou v den zřízení školy jako samostatného právního subjektu na škole v pracovněprávním vztahu (včetně těch, kteří jsou v pracovní neschopnosti, na mateřské nebo rodičovské dovolené, uvolnění k výkonu veřejné funkce apod.). Znamená to tedy, že škola převezme od OkÚ veškeré osobní spisy zaměstnanců a podrobně se s nimi seznámí . Jestliže však pracovněprávní vztah do dne převodu již zanikl, zůstávají práva a povinnosti z tohoto vztahu vzniklé vůči bývalým zaměstnancům zachovány u okresního úřadu ve smyslu § 249 odst. 3 zákoníku práce.
3.3
projedná převod části zaměstnavatele se všemi zaměstnanci, jichž se bude týkat
Podle § 18 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel (OkÚ) povinen se zaměstnanci projednat převod části zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, informovat zaměstnance o tomto převodu a o změně právního postavení zaměstnavatele. OkÚ vydá zaměstnanci proti podpisu písemný doklad, který bude obsahovat skutečnosti o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli.
3.4
předá osobní spisy ředitelů škol, předškolních zařízení či samostatných školských zařízení obcím, které jsou jejich zřizovateli
Podle § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb. již od 28. 6. 2002 obec s předchozím souhlasem KÚ jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Dokud je škola, předškolní zařízení či školské zařízení organizační složkou, stanovuje výši platu řediteli okresní úřad jako jeho zaměstnavatel (to platí do 31. 12. 2002). Je-li škola, předškolní zařízení či školské zařízení zřízena jako PO, stanovuje plat řediteli ten, kdo jej do funkce jmenuje, což je obec.
3.5
projedná s PO (školou, předškolním zařízením nebo školským zařízením) způsob převodu finančních prostředků na tzv. přímé vzdělávací výdaje
3.5.1
Jedním z úkolů nové organizace s právní subjektivitou, která vznikne do konce roku 2002, je zajistit sestavení zbývající alikvotní části rozpočtu na rok 2002. Základní právní normou k sestavení rozpočtu je zákon č. 250/2000 Sb. (Rozpočet školy, předškolního zařízení či školského zařízení musí zahrnovat jak prostředky na provoz organizace a prostředky potřebné pro správu majetku tak prostředky na tzv. "přímé vzdělávací výdaje", které do 31. 12. 2002 přiděluje škole OkÚ a od 1. 1. 2003 je bude přidělovat KÚ prostřednictvím rozpočtů obcí).
3.5.2
Vzniká-li nová PO ke dni 1. 1. 2003, připraví OkÚ do 31. 12. 2002 podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2003 a předá je KÚ i místně příslušné obci s rozšířenou působností (doporučený rozsah podkladů viz příloha č. 4).
3.6
poskytuje obcím, školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí metodickou pomoc v procesu přeměny škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity na PO
Vzhledem k tomu, že obce, školy, předškolní zařízení a školská zařízení mají na přípravu necelých 6 měsíců, během nichž proběhnou ještě komunální volby, není času nazbyt. V území může obcím poskytovat metodickou pomoc nejsnáze okresní úřad. Při přechodu škol, předškolních zařízení a školských zařízení na PO by to měl být nejen referát školství okresního úřadu, nýbrž i finanční referát a to v oblasti zákona o účetnictví a s ním souvisejících prováděcích předpisů, dále v oblasti zákona č. 250/2000 Sb. včetně náležitostí zřizovacích listin nově vznikajících PO apod.
3.7
zpracuje výkazy škol P 1-04 za školy, předškolní zařízení a školská zařízení bez právní subjektivity zřizované obcí a předá je do 20. 12. 2002 příslušnému krajskému úřadu
Pro zabezpečení kontinuity statistických dat je třeba zajistit zpracování statistických údajů za školy, předškolní zařízení a školská zařízení bez právní subjektivity zřizované obcí ještě před ukončením činnosti okresních úřadů. Z tohoto důvodu předají OkÚ zpracované výkazy P 1-04 do 20. 12. 2002 krajským úřadům, přičemž údaje za prosinec 2002 budou kvalifikovaným odhadem, kdy se nepředpokládají diference v počtu zaměstnanců event. vyplacených mzdových prostředků větší než několik procent.
3.8
řeší vypořádání FKSP dle návrhu MF
3.8.1
Vypořádání Fondu kulturních a sociálních potřeb -- návrh MF
 • V současné době upravuje tvorbu a čerpání prostředků FKSP vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Vyhláška mimo jiné upravuje výši tvorby fondu a jeho čerpání v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Vyhláška zvlášť neupravuje sdružování prostředků FKSP.
 • Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu přispívat pouze na činnosti, které zaměstnavatel organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze přispívat na jednotlivé činnosti a akce pouze z fondu toho zaměstnavatele, z něhož byly uhrazeny.
 • Pokud došlo ke sdružení prostředků FKSP na základě smlouvy o sdružení (§  829 občanského zákoníku), znamenalo to fakticky vytvoření společného FKSP pro několik subjektů, což je v rozporu s výše uvedeným ustanovením vyhlášky.
 • Prostředky FKSP nelze sdružovat, je možné je pouze použít pro jiné fyzické nebo právnické osoby, a to v případech, které vymezuje vyhláška o FKSP. Ta umožňuje použít prostředky FKSP i pro jiné osoby pouze při poskytování darů (§ 14) a při poskytování příspěvku odborové organizaci (§ 13), respektive v případě výměnných akcí (§ 10). Sdružování prostředků FKSP za účelem vytvoření zdrojů pro poskytování půjček zaměstnancům, příspěvků na jejich dovolenou a nákupu drobného nádobí, není na základě uvedeného možné.
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, jako speciální právní úprava neumožňuje převod finančních prostředků, které by tvořily zůstatek nevyčerpaného FKSP. Nelze tedy převádět zůstatky fondu vypočtené podle adekvátního počtu přecházejících pracovníků z FKSP okresního úřadu do FKSP příspěvkové organizace zřízené obcí. Podle zákona
 • č. 320/2002 Sb., (změnový zákon) by eventuální zůstatky fondů kulturních a sociálních potřeb koncem roku 2002 převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3.8.2
Movitý majetek
Movitý majetek pořízený z prostředků FKSP okresního úřadu je ve vlastnictví státu a podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích jej lze bezúplatně převést. Podmínkou je, že tento majetek se převádí ve veřejném zájmu, anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s ním.
V daném případě tedy může okresní úřad uzavřít darovací smlouvu s obcí o bezúplatném převodu uvedeného movitého majetku na obec. Ve smlouvě musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o movitý majetek výslovně určený pro konkrétní příspěvkovou organizaci (školu, předškolní zařízení či školské zařízení). Na základě této smlouvy musí být upravena zřizovací listina příspěvkové organizace v oblasti podmínek pro nakládání se svěřeným majetkem obce.
3.8.3
Pohledávky a závazky z FKSP
Pohledávku okresního úřadu za svým pracovníkem vzniklou plněním z FKSP (např. nesplacený zůstatek půjček z FKSP) lze bezúplatně postoupit, vyžaduje to však souhlas Ministerstva financí. V daném případě se postupuje podle § 32 zákona č. 219/2000 Sb. a podle § 524 a násl. občanského zákoníku. Smlouvu o bezúplatném postoupení pohledávky uzavírá okresní úřad a příspěvková organizace (škola).
Za podmínek stanovených zákonem lze dlužníku jeho dluh částečně nebo zcela prominout (§ 34 až 36 zákona č. 219/2000 Sb.).
Pokud má okresní úřad vůči svému pracovníku závazek (dluh), lze jej předat smlouvou o převzetí dluhu podle ustanovení § 531 a násl. občanského zákoníku. Uvedenou smlouvu uzavírá okresní úřad s příspěvkovou organizací. Pracovník, kterému okresní úřad dluží, musí s touto smlouvou souhlasit.
3.9
zpracuje harmonogram postupu referátu školství při přeměně škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity na PO v oblasti své působnosti;
3.10
zpracuje vzorový harmonogram postupných kroků pro školy, předškolní zařízení a školská zařízení bez právní subjektivity zřizované obcí při přeměně na PO;
3.11
zabezpečuje metodickou pomoc a odbornou informovanost ředitelů nově vznikajících subjektů;
3.12
předá osobní spisy zaměstnanců škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které přešly do právní subjektivity, přejímajícímu zaměstnavateli, tj. škole, předškolnímu zařízení či školskému zařízení v právní formě PO;
3.13
informuje a před přechodem k jinému zaměstnavateli projedná s příslušným odborovým orgánem převod práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 18 b a § 250 zákoníku práce
Projednání je třeba učinit ve věci data přechodu, důvodů přechodu, právních, ekonomických a sociálních důsledků přechodu a připravovaných opatření směrem k zaměstnancům.

4.

Krajský úřad

(v případě hlavního města Prahy Magistrát hl. m. Prahy)
4.1
uděluje souhlas se jmenováním a odvoláním ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které zřizuje obec (viz část 1. Obec bod 1.2.4)
4.2
dává souhlas ke zrušení škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity zřizovaných obcí v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vydání souhlasu by v těchto případech mělo být formální záležitostí, kterou však s ohledem na znění zákona nelze pominout. Je v zájmu úspěšného zabezpečení celého procesu, aby vydávání souhlasu bylo uskutečněno bez velkých časových prodlev.
4.3
dává souhlas ke slučování základních škol v souladu s § 7 písm. j) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 "školského" zákona
Pokud se jedná o sloučení základních škol, které je nepřímo vyvoláno ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 284/2002 Sb, mělo by být vydání souhlasu spíše formální záležitostí, kterou však s ohledem na znění zákona nelze pominout. Je v zájmu úspěšného zabezpečení celého procesu, aby vydávání souhlasu bylo uskutečněno bez velkých časových prodlev.
4.4
přijímá žádosti obcí o zařazení škol, předškolních zařízení či školských zařízení či o změnu zařazení samostatných předškolních zařízení a samostatných školských zařízení v síti v případě, že dochází ke změně právní formy resp. právního postavení školy, předškolního zařízení či školského zařízení v souvislosti se zákonem č. 284/2002 Sb., a rozhoduje o žádostech týkajících se samostatných předškolních zařízení a samostatných školských zařízení. V ostatních případech postupuje žádosti o zařazení do sítě se svým vyjádřením MŠMT
4.5
projedná s přednostou OkÚ ukončení financování za rok 2002 škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných obcí v oblasti "přímých výdajů na vzdělávání"
Jedná se o nutnost zabezpečit práce spojené se zúčtováním, finančním vypořádáním, dokončením zpracování dat z evidence a dokumentace škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo podkladů pro závěrečný účet z účetních výkazů těchto škol tak, aby tyto práce mohly být v 1. čtvrtletí roku 2003 zabezpečeny těmi pracovníky, kteří je na referátech školství OkÚ dosud vykonávali a vykonávají, a zároveň, aby nebyl ohrožen přechod těchto pracovníků na kraje ke dni 1. 1. 2003, jelikož je budou příslušné odbory školství přejímat pro další zajištění působnosti, které na ně z okresních úřadů ke dni 1. 1. 2003 ze zákona přejdou. MŠMT navrhuje řešit tento problém uzavřením dohody o dočasném uvolnění těchto zaměstnanců k výkonu práce pro jinou organizaci. Zajištění výše uvedených prací umožní KÚ úspěšné nastartování financování škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných obcí v roce 2003
4.6
převezme od OkÚ podklady v kontinuitě 2--3 let pro rozpis rozpočtu za oblast přímých vzdělávacích výdajů pro školy, předškolní zařízení a školská zařízení zřizovaná obcí
Na OkÚ by předání příslušných agend měl připravit většinou ten pracovník referátu školství, který bude agendu na KÚ dále vykonávat. V jeho vlastním zájmu by tedy mělo být, aby předávané podklady měly co největší vypovídací hodnotu.
4.7
doporučující ustanovení
4.7.1
KÚ se pokusí zajistit koordinaci procesu přeměny v rámci celého území příslušného kraje ať již v rámci nově vznikajících krajských koordinačních štábů či z úrovně odborů školství krajských úřadů. Znamená to svolávat porady vedoucích referátů školství OkÚ, vedoucích odborů či referátů pro školství obcí s rozšířenou působností, na nichž by si zúčastnění poskytovali vzájemně informace a podklady pro realizaci změn;
4.7.2
odbor školství KÚ zpracuje harmonogram postupu při přeměně škol, předškolních zařízení a školských zařízení bez právní subjektivity na PO v oblasti své působnosti a pokusí se koordinovat tuto činnost s jednotlivými OkÚ;
4.7.3
odbor školství zváží a event. navrhne kraji transformaci služeb škole tak, aby v bývalých okresních městech mohla poskytovat komplexní ekonomický, právní popřípadě jiný servis nově vzniklým PO (školám a školským zařízením). Jedná se především o ty okresy, kde školy a školská zařízení a obce jako jejich zřizovatelé si nezabezpečí tyto agendy jiným ekonomicky a organizačně přijatelným způsobem

 

III. Důsledky nezajištění přeměny organizační složky obce na PO k 1. 1. 2003

 1. Zřizovatel poruší zákony tím, že škola, předškolní zařízení či školské zařízení nebude naplňovat ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 14 odst. 2 a § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.
 2. KÚ v případě samostatných předškolních zařízení a samostatných školských zařízení, v ostatních případech MŠMT zahájí řízení o vyřazení školy, předškolního zařízení či školského zařízení ze sítě škol vzhledem k neplnění podmínek zařazení do sítě (§ 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 3. Pokud zřizovatel (obec) tento stav nenapraví, vydá KÚ nebo MŠMT dle věcné příslušnosti rozhodnutí o vyřazení školy, předškolního zařízení či školského zařízení ze sítě škol.
 4. Dnem rozhodnutí MŠMT nebo KÚ zaniká oprávnění školy poskytovat státem uznané vzdělání a nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
 5. Při vyřazení základní školy je povinna obec, v níž se škola nachází ve spolupráci s příslušným krajským úřadem, zajistit plnění povinné školní docházky žáků školy vyřazené ze sítě v jiné základní škole.
 6. Obec je zároveň povinna zajistit předání výsledků klasifikace za nedokončený školní rok zákonným zástupcům žáků této školy.
 7. OkÚ nebude moci ve spolupráci s MF převést majetek pořízený z prostředků FKSP na školy či školská zařízení, která nebudou mít právní subjektivitu, a ten přejde na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

 

Příloha č. 1: Zřizovací listina

Zřizovatel vydá o vzniku PO zřizovací listinu, která musí obsahovat:

V preambuli zřizovací listiny se doporučuje uvést odkaz na příslušné ustanovení školské legislativy, které udává příslušnost zřizovatele (obce) ke zřízení daného typu školy, předškolního zařízení či školského zařízení (např. § 14 odst. 2 u základních škol, § 14 odst. 7 u speciálních škol, § 14 odst. 7 u základních uměleckých škol vzniklých před 1. 1. 2001, § 14 odst. 2 u základních uměleckých škol vzniklých po 1. 1. 2001 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů).

 1. úplný název zřizovatele, rozumí se Město (Obec); neuvádět jmenovitě starostu obce,
 2. název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací,
 3. vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, je podle druhu příslušné školské instituce nutno využít příslušných ustanovení zákona č . 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ustanovení zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
 4. označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace. Jako statutární orgán se označí ředitel, který bude statutárním představitelem právního subjektu PO a zároveň vedoucí příslušné školy, předškolního či školského zařízení,
 5. vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se PO předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití,
 6. vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům,
 7. okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně,
 8. vymezení doby, na kterou je organizace zřízena, tj. zpravidla na dobu neurčitou.

 

Příloha č. 2: Náležitosti návrhu na zápis do obchodního rejstříku

Příspěvková organizace

 1. Název:
 2. Sídlo: (název obce /části obce/, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí)
 3. IČ:
 4. Právní forma: příspěvková organizace
 5. Předmět podnikání (činnosti):
 6. Statutární orgán: (název funkce, jméno, příjmení, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo event. datum narození není-li rodné číslo přiděleno)
 7. Způsob jednání:
Poznámky:

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podává zřizovatel, pravost podpisu statutárního zástupce zřizovatele musí být úředně ověřena. Návrh je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Soudní poplatek ve výši 5000 Kč v kolkových známkách je splatný podáním návrhu, není-li zřizovatel osvobozen od soudních poplatků.

Přílohy:
 1. Originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí zřizovatele o zřízení příspěvkové organizace ve dvojím vyhotovení.
 2. Originál nebo úředně ověřená kopie zřizovací listiny ve dvojím vyhotovení.
 3. Úředně ověřené kopie živnostenských či jiných oprávnění k činnostem, které mají být jako předmět podnikání (činnosti) zapsány do OR.
 4. Doklad o přidělení identifikačního čísla.
 5. Podpisový vzor statutárního orgánu k založení do sbírky listin.

 

Příloha č. 3: Hlavní zásady hospodaření příspěvkových organizací

 1. Příspěvková organizace hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí.
 2. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
 3. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.
 4. Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu nebo její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele nebo porušila rozpočtovou kázeň.
 5. Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
 6. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.
 7. Příspěvková organizace může vytvářet následující fondy:
  • rezervní fond,
  • investiční fond,
  • fond odměn,
  • fond kulturních a sociálních potřeb.
   Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
 8. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele. K dočasnému krytí svých potřeb může získat od svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku.
 9. Příspěvková organizace je oprávněna přijímat na sebe závazek ručitele jen na základě předchozího souhlasu zřizovatele,a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba. Další podmínky pro hospodaření z pohledu zákona č. 250/2000 Sb. je nutno projednat se zřizovatelem a vymezit je ve zřizovací listině. Jedná se např. o příjmy z pronájmu, leasing, akcie, cenné papíry, dary atd.

 

Příloha č. 4 Seznam požadovaných údajů

Seznam požadovaných údajů za školu, předškolní zařízení či školské zařízení potřebných pro KÚ a obec III při přechodu školy či školského zařízení do právní subjektivity ke dni 1. 1. 2003

Předat KÚ

 1. Úplný název školy, předškolního zařízení či školského zařízení
 2. Zřizovatel
 3. IZO školy včetně IZO všech jejích součástí, má-li nějaké
 4. E-mailová adresa
 5. Forma hospodaření
 6. Podrobný normativní rozpis za školu, předškolní zařízení či školské zařízení, event.jednotlivé součásti, za rok 2001 a 2002 včetně popsaného postupu a výše normativů
 7. Výše schváleného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a školských zařízení event. součástí
 8. Výše posledního upraveného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a školských zařízení (součástí)
 9. Finanční rozvaha na str. 74 tab.6 a --c tzv. "Modré knihy" rozpočtu roku 2002
 10. Kopie zahajovacích výkazů za rok 2001 a 2002
 11. Kopie platebních příkazů po měsících za rok 2002
 12. Podklady pro zúčtování daně z příjmů fyzických osob

Předat obci s rozšířenou působností

 1. Úplný název školy, předškolního zařízení či školského zařízení
 2. Zřizovatel
 3. IZO školy včetně IZO všech jejích součástí, má-li nějaké
 4. E-mailová adresa
 5. Forma hospodaření
 6. Podrobný normativní rozpis za školu, předškolní zařízení či školské zařízení, event. jednotlivé součásti, za rok 2001 a 2002 včetně popsaného postupu a výše normativů
 7. Výše schváleného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a školských zařízení event. součástí
 8. Výše posledního upraveného rozpočtu za rok 2001 a 2002 v tisících Kč v členění podle jednotlivých škol a školských zařízení (součástí)
 9. Finanční rozvaha na str. 74 tab. 6 a--c tzv. "Modré knihy" rozpočtu roku 2002-07-23
 10. Kopie zahajovacích výkazů za rok 2001 a 2002

Další informace k uvedené problematice naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

-as-