Všeobecné podmínky inzerce DVS

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto smluvní podmínky (dále jako „Podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce zadavatele na informačním portálu Deník veřejné správy, www.dvs.cz (dále jako „DVS“).
  2. Provozovatelem DVS je společnost TRIADA, spol. s r.o., se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, IČO 43871020 (dále jako „provozovatel“)
  3. Spoluprovozovatelem DVS a hlavním poskytovatelem inzerce pro DVS je PONCA spol. s r. o., se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, IČO 27461840 (dále jako „poskytovatel“).
  4. Nedílnou součástí těchto podmínek je ceník inzerce a technické specifikace zadávané inzerce.
  5. Tyto podmínky a ceník jsou platné od data zveřejnění. Poskytovatel je oprávněn podmínky, ceník i technické specifikace kdykoliv jednostranně změnit s účinností od data zveřejnění.
  6. Tyto podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu DVS.
 2. Základní ujednání
  1. Inzercí se pro účely těchto podmínek rozumí textové nebo obrazové sdělení zadavatele šířené poskytovatelem na DVS za úplatu nebo protiplnění.
  2. Zadavatelem je osoba, která na základě smlouvy či objednávky objedná u poskytovatele šíření inzerce.
  3. Uzavřením smlouvy nebo objednávky zadavatel potvrzuje, že se seznámil se zněním podmínek, ceníku a technických specifikací platným ke dni uzavření.
  4. Zadavatel uzavřením smlouvy nebo objednávky potvrzuje, že mu je znění podmínek, ceníku a technických specifikací jasné a srozumitelné, a že s ním souhlasí.
 3. Objednávka inzerce
  1. Objednávka inzerce je možná písemně, dopisem, emailem, datovou zprávou a podobně, a musí obsahovat údaje nutné k identifikaci zadavatele a označení požadovaného typu a rozsahu inzerce, a to včetně časového rozsahu zveřejnění inzerce.
  2. K uzavření právního vztahu o inzerci dochází písemným potvrzením objednávky poskytovatelem.
  3. Za včasné dodání bezchybných podkladů pro inzerci je odpovědný zadavatel.
  4. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
  5. Zadavatel plně a výlučně odpovídá za právní nezávadnost podkladů pro inzerci, stejně jako za celkový obsah inzerátu, je odpovědný za jeho soulad s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a za to, že inzercí nebudou dotčena práva a oprávněné zájmy třetích osob a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu nebo technické kvality, jestliže je v rozporu s platnými právními či úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technickými podmínkami či v rozporu se zájmy poskytovatele. Takové rozhodnutí není poskytovatel povinen dále odůvodňovat.
  7. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout i jinak bezvadnou objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci nedodržet sjednaný termín inzerce. V takovém případě zajistí šíření inzerce v nejbližším možném termínu, nebude-li stranami dohodnuto jinak nebo nedojde-li k dostoupení od smlouvy.
 4. Cena inzerce a její úhrada
  1. Cena inzerce je stanovena ceníkem poskytovatele, popřípadě dohodou stran.
  2. Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.
  3. Cenu za inzerci fakturuje poskytovatel k datu objednávky. Faktura je běžně splatná do sedmi dnů, nebylo-li domluveno jinak. Cena je splatná před zveřejněním inzerce, nebylo-li domluveno jinak.
  4. Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele.
 5. Reklamace zveřejnění inzerce
  1. Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného zveřejnění inzerce pouze v případě, byl-li účel inzerce a tím i smlouva porušeny podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli do třech dnů od zveřejnění inzerce.
  2. V případě oprávněné reklamace poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření inzerce v prodlouženém či náhradním termínu.
  3. Vadou není odlišné umístění inzerce na DVS, pokud nebylo sjednáno její závazné umístění.
  4. Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu ležících na jeho straně, to je zejména z důvodu vadnosti podkladů nerozpoznatelné při jejich přijetí poskytovatelem, nebo způsobené zásahem vyšší moci.
 6. Ukončení smlouvy a smluvní pokuty
  1. Smlouva je řádně ukončena celkovým zveřejněním inzerce a úhradou faktury.
  2. Obě strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinností druhou stranou (hrubým porušením se rozumí zejména nezveřejnění inzerce v termínu a podobě dle objednávky nebo neuhrazení faktury).
  3. V případě prodlení zadavatele s úhradou faktury je poskytovatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Poskytovatel je v takovém případě zároveň oprávněn pozastavit zveřejnění inzerce do doby úhrady faktury, popřípadě od smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dní od doručení písemné výzvy poskytovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši. Jakékoliv peněžité plnění objednatele je poskytovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s objednatelem, v souladu s platnými právními předpisy. Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů objednatele a o jeho právech vůči poskytovateli jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů poskytovatele.
 8. Závěrečná ujednání
  1. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do DVS, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele, stejně jako za škody za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti DVS z důvodů ležících mimo dispoziční sféru poskytovatele.
  2. Strany mohou ve smlouvě či objednávce sjednat podmínky odlišně od těchto podmínek. V případě kolize pak má přednost znění smlouvy.
  3. Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.
  4. Objednatel, který je ve vztahu k poskytovateli spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu. Pro tyto účely je objednatel oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro objednatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy klient poprvé u poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Objednatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise.

Technické požadavky pro podání inzerce

Bannery
 • Formáty: GIF, JPG, PNG, SVG, HTML5 (v rozumných velikostech), jiné pouze po dohodě.
 • Cílové URL včetně případných UTM parametrů. Pokud UTM parametry nebudou dodány, bude použit pouze parametr utm_source s hodnotou dle adresy serveru (www.dvs.cz nebo denik.obce.cz).
 • Volitelně měřící nebo zobrazovací skripty (musí podporovat HTTPS).
 • HTML5 varianta: Může obsahovat HTML, CSS i JavaScript. Banner musí být dodán jako ZIP soubor, který obsahuje soubor index.html (který zobrazí kompletní banner) a všechny potřebné soubory ke správnému zobrazení banneru (JS, CSS, obrázky). Odkazy na externí zdroje musí používat protokol HTTPS.
Branding
 • Formáty: JPG, PNG (v rozumných velikostech), jiné pouze po dohodě.
 • Cílové URL včetně případných UTM parametrů. Pokud UTM parametry nebudou dodány, bude použit pouze parametr utm_source s hodnotou dle adresy serveru (www.dvs.cz nebo denik.obce.cz).
PR články
 • Orientační max. rozsah je 12 000 znaků včetně mezer.
 • Formáty: DOC, DOCX, RTF (jiné pouze po dohodě).
 • Případné obrázky jako samostatné soubory GIF, JPG, PNG, SVG.