Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

12. 6. 2024 Veřejný ochránce práv Ostatní

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V podobné situaci jako tato rodina se může ocitnout až 400 tisíc Čechů, kteří podle posledního sčítání lidu mají v Česku evidovaný trvalý pobyt, ale žijí v zahraničí. I ti totiž někdy musí poplatky za odpady v Česku platit. Měli by si proto vždy ověřit, jaký typ poplatku za odpady jejich obec vybírá, a koho od placení případně osvobozuje. Obecní úřad také mohou ve výjimečných případech požádat o prominutí poplatku.

Veřejný ochránce práv

V Česku existují dva druhy poplatku za komunální odpad. Obec ve vyhlášce určí, který z nich bude vybírat. Podle toho se pak liší, kdo a za co musí platit. Právě druh poplatku je pro lidi pobývající v cizině zásadní.

U „poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ záleží na tom, zda člověk v obci skutečně žije. Výše poplatku se pak zpravidla odvíjí od objednaného objemu popelnic, případně od množství skutečně odkládaného odpadu. Tento poplatek v případě lidí za hranicemi nebývá problém.

Na druhou stranu u „poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“ nezáleží na množství produkovaného odpadu. Poplatníkem je každý, kdo má v obci evidovaný trvalý pobyt, tedy i lidé žijící ve skutečnosti v zahraničí.

Na povinnost platit tento druhý poplatek narazila i rodina, která se obrátila na ombudsmana. Konkrétně šlo o poplatky za dvě děti narozené a žijící s rodiči v zahraničí. V roce 2018, když bylo dětem dva a pět let, pro ně otec požádal o vydání osvědčení o českém státním občanství. Následoval automatizovaný proces: systém trvalý pobyt dětem zaevidoval na adresu otce, a to od data, kdy se narodily.

Magistrát následně začal za děti požadovat placení poplatků za odpady, a to již od roku 2017. Žádost otce o prominutí poplatků zamítl. „Dlouhodobě se zasazuji, aby v takových situacích obecní úřady poplatek promíjely. Rodiče nemohou zaevidování trvalého pobytu dětí k datu jejich narození nijak ovlivnit. To měl magistrát vzít v potaz při vyřizování žádosti otce o prominutí poplatků týkajících se dětí,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček.

Stejně jako ombudsmanpřípad zhodnotil také krajský úřad. Na jeho popud pak svůj závěr změnil i magistrát. Poplatky nakonec vstřícně prominul za celé období mezi lety 2017 a 2021. Otec tak dostal zpátky víc než sedm tisíc korun, které za děti zaplatil.

„Příběh této rodiny jasně dokládá, jak důležité je, aby lidé znali pravidla a hlídali si své povinnosti. Ovšem zároveň, je i ukázkou toho, že život může přinášet nečekané situace a úřady musí posuzovat konkrétní okolnosti každého případu,“ uzavřel ombudsman. Poplatkům za odpady se podrobně věnuje v letácíchna svých webových stránkách.

Žijete v zahraničí a trvalý pobyt máte stále v České republice? Jak řešit poplatky za odpady:

* Zjistěte, jaký poplatek zavedla obec, kde máte evidovaný trvalý pobyt. Vyhlášky obce najdete ve Sbírce předpisů územních samosprávných celkůnebo na webu obce. Případně se zeptejte přímo na úřadě.

  • Když zjistíte, že obec zavedla poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jste zde poplatníkem poplatku.

* Podívejte se do obecně závazné vyhlášky, jaká osvobození od poplatku obec zavedla.

  • Pokud zjistíte, že obec osvobozuje lidi žijící v zahraničí, musíte obecnímu úřadu ohlásit, že je to i Váš případ. Musíte také úřadu doložit, že žijete v zahraničí. Do kdy je třeba ohlášení podat, zjistíte také z vyhlášky.
  • Tip navíc: Pokud máte dokumenty k pobytu v zahraničí v cizím jazyce, jednání s úřadem urychlíte, když je rovnou přeložíte do češtiny.

* V případě, že se Vás netýká žádné osvobození od poplatku, existuje ještě možnost požádat obecní úřad o prominutí poplatku. Pamatujte ale, že prominutí poplatku je určeno jen pro výjimečné případy. Musíte proto úřadu popsat a doložit, proč právě Vám by měl obecní úřad poplatek prominout.

* Pobýváte-li zahraničí dlouhodobě, zvažte také možnost ukončit trvalý pobyt v České republice. To ale může mít vliv na další životní situaci.