Index Zákona o právu na digitální služby

5. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Zákon o právu na digitální služby (ZoPDS) vstoupil v platnost dne 1. 2. 2020. Vláda stanovila 12 měsíců ode dne účinnosti pro nastavení harmonogramu a technických postupů pro postupnou digitalizaci úkonů pomocí katalogu služeb. Následující 4 roky má probíhat digitalizace úkonů, aby k termínu 1. 2. 2025 byly všechny úkony, jejichž povaha to nevylučuje, poskytovány jako digitální služby.

Máme před sebou posledních 20 měsíců, kdy by mělo dojít k naplnění zákona. Index ZoPDS by měl pomoci definovat, jak daleko jednotlivé orgány veřejné moci jsou s naplňováním zákona a jak velký kus práce je ještě před nimi.

Současný stav

I když zákon o právu digitální služby stanoví práva uživatelů poměrně jasně, řada digitalizačních projektů v principu tyto požadavky nesplňuje, respektive digitálně zpracovávají pouze některé procesy, ale bez ohledu na skutečná práva uživatelů. Tyto projekty často vytvářejí řešení pouze pro úzké skupiny uživatelů, zviditelní digitalizaci veřejnosti, ale nezajistí plné naplnění práv občanů vyplývajících ze zákona o právu digitální služby.

Na webech orgánů veřejné moci se běžně vyskytují formuláře ve formátech Word, RTF nebo PDF s grafickou vrstvou, které nelze předvyplňovat. Kraje, které jsou obecně považovány za lídra v oblasti digitalizace, v rámci jedné webové stránky nabízí formuláře v PDF, DOC, DOCX a dokonce RTF. Některé z nich jsou dokonce až 12 let staré.

Kromě toho, že se nedaří naplňovat požadavky zákona, hrozí, že orgány veřejné moci, které nebudou zajišťovat právo na digitální službu, budou čelit požadavkům na náhradu škody s uplatněním práva na nesprávný úřední postup.

Index ZoPDS

Index ZoPDS je nástroj pro hodnocení úrovně digitálních služeb poskytovaných veřejnou správou v České republice. Hodnocení zohledňuje jednotlivá práva definovaná zákonem.

Právo na digitální službu by mělo být naplňováno několika způsoby, pomocí datové schránky, přes kontaktní místo veřejné správy, přes ePodatelnu dokumentem podepsaným elektronickým podpisem pomocí elektronických formulářů. Právě předvyplněné formuláře jsou nejslabší oblastí veřejné správy. Aktuální zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která srovnává podle indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) postavení Česka v Evropě, uvádí právě u předvyplněných formulářů nepříznivé skore 41 % : 64 % oproti průměru EU. To nás bohužel řadí na konec žebříčku a má to dopad na celkové hodnocení digitalizace ČR v rámci EU.

Uživatelé mají také právo na využití Informačního systému (tedy samoobslužného portálu, pokud to není ekonomicky neefektivní). Samoobslužný portál pak musí splňovat další požadavky definované zákonem a naplňovat práva občanů dle ZoPDS jako je právo na osvědčení digitálního úkonu, právo na využívání údajů, právo na prokázání právní skutečnosti, právo na elektronickou identifikaci. Dále pak ze zákona vyplývá i právo pro fyzické osoby nepoužít digitální službu – tedy právo na fyzickou službu pro počítačově handicapované osoby. Základním požadavkem je pak Katalog služeb, kde by měly být uvedeny všechny digitální služby následně prezentované na Portálu veřejné správy.

Index ZoPDS definuje váhy pro jednotlivá práva uživatelů a následně tak umožňuje definovat úroveň digitalizace jednotlivých orgánů veřejné moci.

Tab. 1. Index ZoPDS
Váhy 1. Ministerstvo zahraničních věcí 2. Ministerstvo vnitra
Naplnění Realizace Index Naplnění Realizace Index
Právo na digitální službu
   Datová schránka
Kontaktní místo veřejné správy
ePodatelna
Informačním systémem (nepov.)
El. formulář needitovatelný
El. formulář editovatelný
El. formulář předvyplněný (DESI)
Právo na osvědčení digitálního úkonu
Právo na využívání údajů
Právo na prokázání právní skutečnosti
Právo na elektronickou identifikaci
Právo na fyzickou službu
Katalog služeb a PVS
100 %

Pozn.: Index ZoPDS je nástroj pro hodnocení úrovně digitálních služeb poskytovaných veřejnou správou v České republice.

Orgány veřejné moci a naplňování zákona

Index ZoPDS je nástroj vhodný pro hodnocení úrovně digitálních služeb poskytovaných všemi orgány veřejné moci, kromě výjimek stanovených zákonem. Pro orgány územní samosprávy se například nevztahuje na agendy samostatné působnosti a školy jsou hodnoceny pouze na základě služeb uvedených v katalogu služeb. Určitá omezení jsou také platná pro Národní bezpečnostní úřad.

Index ZoPDS je vytvořen pro jednotlivá ministerstva na základě údajů dostupných na jejich webových stránkách a je průběžně aktualizován. Autoři pracují pouze s veřejně dostupnými údaji a nebrání se průběžným úpravám na základě doplňujících informací jednotlivých orgánů veřejné moci.

Index ZoPDS by měl být aktualizován každý měsíc, aby bylo možné sledovat jakým způsobem se naplňování zákona vyvíjí.

Jan Petr, Jan.petr3@gmail.com