Obce apelují na Ministerstvo životního prostředí ohledně systému proškolování v oblasti krajinného a územního plánování

11. 4. 2023 SMS ČR Ostatní

Symbolicky na Zelený čtvrtek iniciovalo Sdružení místních samospráv ČR schůzku s Ministerstvem životního prostředí ČR ohledně zavedení systému proškolování zástupců obcí a měst na téma problematiky krajinného plánování, územního plánování a komplexních pozemkových úprav.

Sdružení místních samospráv ČR

Cílem je zavést systém pro předávání relevantních informací a udržení kontinuity péče o krajinu a území.

„Považujeme za velmi důležité, abychom v obcích a městech vytvářeli a udrželi kontinuitu péče o krajinu a koordinovali ji společně s využíváním území tak, aby se minimalizovaly negativní dopady lidské činnosti na zemědělsky využívané pozemky, krajinnou zeleň i životní prostředí v širším významu. Péče o krajinu je nezbytnou součástí rozvoje měst a obcí. Tato znalost se mnohdy s obměnou obsazení radnic po volbách vytrácí. Proškolování by mělo zajistit, aby měli zástupci obcí k dispozici relevantní informace,“ říká Oldřich Vávra, 1. místopředseda SMS ČR.

Pravidelná komunikace mezi Ministerstvem životního prostředí a obcemi v tomto směru zatím neprobíhá.

„Na řadě míst dnes sklízíme plody rezignace v oblasti moderní krajinotvorby a udržitelného územního plánování z uplynulých let. Příčinou je i nedostatek informací pro zástupce obcí. Na druhou stranu existuje řada příkladů dobré praxe, kterými se mohou ostatní inspirovat. Je třeba pro takové předávání informací vytvořit systém proškolování,“ dodává Tomáš Dubský, místopředseda SMS ČR a poslanec PČR.

Vhodné krajinné a územní plánování může pomoci s omezováním škodlivých vlivů na zdraví lidí, například zlepšením kvality ovzduší a vody, omezováním hluku a vibrací nebo minimalizováním rizik pro obyvatele, jako jsou povodně, sesuvy půdy nebo požáry. Dalším z benefitů je hospodárné využívání zdrojů. Krajinné a územní plánování je důležité i z hlediska kulturního dědictví, může pomoci chránit a zachovávat kulturní památky, tradiční a kulturní krajinu a zároveň podpořit obnovu historických center měst a obcí. Široká škála opatření, která jsou výsledkem komplexních pozemkových úprav, zásadním způsobem podporuje dlouhodobě udržitelné hospodaření v krajině pro zemědělce, zvyšuje kvalitu půdy a zásadně zlepšuje podmínky pro biodiverzitu krajiny.