Na podporu udržitelného rozvoje území věnuje kraj 600 tisíc korun

9. 3. 2023 Liberecký kraj Regiony

Šest set tisíc korun. Takovou částkou Liberecký kraj podpoří z dotačního fondu naplňování zásad udržitelného rozvoje. Na svém zasedání to schválilo krajské zastupitelstvo. Peníze poputují ve prospěch místní Agendy 21.

Liberecký kraj

„Jde nám o popularizaci a propagaci konceptu udržitelného rozvoje, který chceme přenášet v konkrétních projektech do obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Dotační program podporuje tři okruhy činností. Jsou to vzdělávací a osvětové akce, pod což spadají osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví. Dále zapojování veřejnosti, transparentnost a kvalita veřejné správy – například rozklikávací či participativní rozpočty, mobilní aplikace pro komunikaci s veřejností, přímé přenosy jednání zastupitelstva a nástroje pro transparentnost veřejných zakázek. Pro obce důležitou podporovanou oblastí je strategické plánování – například tvorba či aktualizace strategických rozvojových dokumentů za účasti obyvatelstva.

„Program je také zaměřen na podporu zapojování veřejnosti do plánování rozvoje regionu,“ dodal radní Jiří Ulvr.

Termín zasílání žádostí o dotace pro obce a jejich dobrovolné svazky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, podnikatelské subjekty, spolky, nadace a ústavy je od 1. do 24. dubna letošního roku.

Udržitelný rozvoj se definuje jako způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Za jeho koncepční základ lze považovat program Agenda 21, který přijala Organizace spojených národů v roce 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Místní Agenda 21 představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních specifik. Představuje proces, v němž je potřeba, aby spolupracovala veřejná správa s různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně lidí samotných.

Jan Mikulička