Podpora jednotného standardu územních plánů

7. 3. 2023 MMR ČR Územní plánování

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Jednotný standard představuje požadavky na uspořádání elektronických dat územně plánovacích dokumentací a na grafické vyjádření jejich vybraných jevů. Cílem je umožnit prezentaci a sdílení územně plánovacích dokumentací v národním geoportálu územního plánování, zajistit jejich lepší srozumitelnost, kontrolovatelnost a koordinaci, využít data pro analytickou činnost a zajistit plnění požadavků směrnice INSPIRE z hlediska poskytování údajů o plánovaném využití území.

Povinnost zpracování a odevzdání územně plánovacích dokumentací v jednotném standardu je ve stavebním zákoně zakotvena od března 2020. Podrobnosti jednotného standardu stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. a s ní související vyhláška č. 501/2006 Sb., obě novelizované vyhláškou č. 418/2022 Sb. účinnou od 1. 1. 2023. Přechodná ustanovení určují, zda je nutné pořizované územní plány a jejich změny převést do jednotného standardu. Zároveň stanoví, že při první změně územního plánu, jejíž pořizování bude zahájeno po konci roku 2022, je nutné uvést celý územní plán do souladu s požadavky jednotného standardu.

Kromě školení, která byla ve všech krajích dostupná pořizovatelům i projektantům zdarma, zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou stránku Jednotný standard územně plánovací dokumentace, kde soustřeďuje veškeré podpůrné materiály k jednotnému standardu. Kromě vlastní vyhlášky je zde dostupný metodický pokyn k jednotnému standardu územního plánu, průběžně doplňované vybrané otázky a odpovědi a rovněž prezentace a videozáznam ze školení. Pokud ani po nastudování vyhlášky, metodiky a častých otázek nebudou některé otázky objasněny, je možno zaslat dotaz na e-mail KonzultacniStredisko@uur.cz.

Převedení územních plánů do jednotného standardu je podporováno dotačními tituly. Pro obce s počtem obyvatel nad 5000 lze využít Integrovaný regionální operační program (IROP), ve kterém je na převedení územních plánů do jednotného standardu připraveno celkem 600 mil. Kč. Podle kraje, ve kterém se obec nachází, lze využít buď výzvu 75. nebo 76. Obě byly vyhlášeny 31. 1. 2023, příjem žádostí byl zahájen 28. 2. 2023.

Pro přípravu projektů s využitím dotace z IROP je možné využít Konzultační servis IROP. Obce s počtem obyvatel do 5000 včetně mohou využít dotaci z národního programu, ve kterém by mělo být letos dostupných 90 mil. Kč. První aktivita z tohoto programu podporuje zpracování nových územních plánů v jednotném standardu, druhá aktivita je zaměřena na změny, kterými jsou územní plány převáděny do jednotného standardu.