Energetická komunita na Opavsku se připravuje na zásadní změny

26. 7. 2022 OF 2–3/2022 Energetika

V souvislosti s růstem cen energií se dávají do pohybu také občanské aktivity. Lidé, obce ani podniky nechtějí čekat na další maxima cen energií a berou svůj energetický osud do vlastních rukou.

V očekávání nového energetického zákona, který by měl v nejbližších letech připravit cestu pro větší rozšíření obnovitelných zdrojů energie (OZE) a výhodnější sdílení energií v rámci tzv. „energetických komunit“, byl na Opavsku založen spolek ENERKOM Opavsko, z. s. Vznik jednoho z prvních energetických společenství v ČR iniciovala Místní akční skupina Opavsko, z. s. (MAS Opavsko). Podle slov zakládajícího člena a předsedy ENERKOM Opavsko Jiřího Krista „…jsme svědky zásadních změn v dosavadním systému fungování energetiky, přičemž růst cen a nejistoty vyvolávají enormní zvýšení zájmu veřejnosti o obnovitelné zdroje energie“.

Nová energetická komunita

Na platformě spolku začínají spolupracovat obce a jejich starostové, jednotliví občané, podniky, malé firmy a živnostníci, zemědělci a neziskové organizace. Smyslem nově vzniklé energetické komunity je spolupráce nablízko. Jde nám o to, vytvořit organizační a odborný ekosystém, sdílet informace, zkušenosti, lidské i finanční zdroje, zkrátka nebýt na plánování energetických otázek sám, poradit si a pomoci si navzájem. Půjde nám také o to vyrábět elektřinu nebo teplo z místních obnovitelných zdrojů a spotřebovávat co největší podíl vyrobené energie, pokud možno co nejblíže od zdroje, tedy v právě v energetické komunitě. Členové spolku mohou v budoucnu společně nakupovat nebo prodávat energie či investovat do dalších výroben.

Energetické komunity vznikají po celé republice. Na obrázku výměna zkušeností
na Opavsku. Kogenerační jednotku na biomasu WAVE v Mikolajicích představuje
starosta Martin Krupa.
Energetické komunity vznikají po celé republice. Na obrázku výměna zkušeností na Opavsku. Kogenerační jednotku na biomasu WAVE v Mikolajicích představuje starosta Martin Krupa.

Na začátek je nutno mnoho vysvětlovat, vyhledávat a ukazovat příklady dobré praxe. Především je potřeba změnit zažité stereotypy myšlení a zvolit nový úhel pohledu na to, odkud, kam, jak a za kolik mohou energie proudit. Sami vidíme, že za roky, kdy byly energie velice levné a nevyplatilo se nad nimi nijak zvlášť přemýšlet, nám unikly zásadní trendy a přestali jsme vnímat i bezpečnostní rizika. S krizovým scénářem se však velice rychle mění i naše zažité představy a mizí předsudky či mýty o energiích. Pomoci si při řešení energetických problémů můžeme také sami. Stačí si uvědomit, že dnes zásluhou technologického pokroku a s rozvojem obnovitelných zdrojů:

  • může být každý spotřebitelem i výrobcem energie,
  • výrobu a spotřebu energie je možno decentralizovat a přiblížit lidem,
  • lidé, obce, podniky si mohou energii mezi sebou sdílet (komunitní energetika),
  • lokální energetické komunity mohou být méně závislé na dodavatelích energií (sami si mohou určovat své ceny a fixace),
  • energie se může stát zajímavým zdrojem příjmů občanů, komunit, obcí i zemědělců.

Z čeho vycházíme a co nás čeká?

Základy pro strategické plánování energetické spolupráce v rámci opavského venkova položila Místní akční skupina Opavsko, která se tématům úspor energií a využívání lokálních zdrojů čisté energie věnuje již více než 12 let. První zkušenosti s moderními energetickými řešeními a tzv. chytrými technologiemi mají na Opavsku obec Mikolajice (kogenerační jednotka WAVE), město Budišov nad Budišovkou (SMART GRID) či městys Litultovice (testování softwaru ČEZ pro komunitní energetiku). Díky těmto a dalším realizovaným projektům se z Opavska stal takový experimentální energetický polygon. Opavský venkov dlouhodobě využívá řadu obnovitelných zdrojů energie jako je slunce, voda, vítr, biomasa a očekává další masivní budování obnovitelných zdrojů.

Také potenciál úspor energií není v území zdaleka vyčerpán. Pro úspory existuje prostor v oblasti bydlení (rodinné i bytové domy), na úrovni obcí (obecní úřady, školy, kulturní, sportovní, sociální zařízení, veřejné osvětlení, veřejná doprava atd.), na úrovni soukromého sektoru (zemědělské i nezemědělské podnikání) i na úrovni technické infrastruktury (distribuce, akumulace, měření a regulace). Mnoho objektů v soukromém i veřejném sektoru je hodnocena jako nehospodárná. Investice do úspor mohou dlouhodobě přinášet zajímavé výsledky a ušetřit rozpočty obcí, podniků i rodin, a přispět ke zmírnění klimatické krize.

Souběžně s naplňováním potenciálu úspor by mělo docházet v regionu k postupnému přechodu na obnovitelné zdroje energie. Právě na venkově k tomu máme více než vhodné podmínky. Řada obcí vlastní lesy (energeticky využitelná biomasa – dřevo, štěpka), stále není naplněn potenciál rychle rostoucích energetických dřevin na půdách nižší bonity, využívat je možno i produkty zemědělské výroby (bioplynové stanice), venkov i města disponují množstvím vhodných střech a ploch pro fotovoltaické elektrárny a v neposlední řadě je k dispozici i energie vody na řekách. Mimo cenné pohledové partie krajiny se nabízí i rozumné využití síly větru. Podle strategické vize MAS Opavsko nazývané VENUS (Vize energeticky úsporného regionu) by v regionu mohly být v první fázi (tj. do roku 2030) instalovány stovky MWp obnovitelných zdrojů elektrické energie. Zjednodušeně tento cíl prezentujeme jako instalace 1 kWp (instalovaného výkonu) na každého občana.

Pro úspory a efektivní využívání OZE je potřeba věnovat pozornost také organizačním inovacím, mezi které patří zejména profesionální energetický management a spolupráce energetických komunit. Návazným efektem komunitní energetiky může být podpora lokální ekonomiky, zvýšení resilience (odolnosti) území a tvorba pracovních míst.

Inspirací pro vznik energetické komunity na Opavsku byly podobné spolky a družstva v západní Evropě. „Spolupracujeme například s belgickým spolkem REScoop s 60 tisíci členy“, doplnil Jiří Krist s tím, že očekává masivní zrod komunitní energetiky i v ČR. Ale ani v ČR to není nic úplně nového. U zrodu elektrifikace 1. republiky stály před více než 100 lety právě spolky a energetické komunity. „Když to zvládli naši pradědečci, tak to snad zvládneme i my,“ zakončuje Jiří Krist.

Petr Chroust, Místní akční skupina Opavsko, z. s.