Vláda změny pro budoucnost představila svůj program

7. 3. 2022 OF 1/2022 Ostatní

Nová vláda České republiky předložila svůj program Poslanecké sněmovně Parlamentu a požádala o důvěru, kterou získala 13. ledna. V úvodu programového prohlášení se uvádí, že procházíme dobou, která bez nadsázky patří mezi nejsložitější a nejnáročnější období naší novodobé historie. Vláda se bude muset vyrovnat s řadou problémů, z nichž mezi hlavní řadí vysokou inflaci, epidemii covidu-19 i důsledky energetické krize.

Vedle zvládnutí těchto aktuálních výzev chce nová vláda usilovně pracovat na celé řadě dlouhodobých témat a projektů. Vývoj světové ekonomiky a politiky Evropské unie zároveň přináší řadu výzev a příležitostí, které bude muset Česká republika v nastávajícím období zvládnout. Vláda je si této skutečnosti vědoma a přináší program, který je souhrnem hlavních kroků koaličního programu pěti vládnoucích stran.

Prioritami vlády změny pro budoucnost jsou:

 • Stabilizace veřejných financí
 • Orientace na EU a NATO
 • Penzijní reforma
 • Vzdělávání
 • Podpora svobodného trhu
 • Životní prostředí
 • Bydlení
 • Digitalizace
 • Věda a výzkum
 • Moderní státní správa a
 • Odpovědnost k voličům a politická kultura

Jde o velmi obsáhlý a ambiciózní program, který ve vymezeném prostoru nemůžeme celý představit. S ohledem na zájmy čtenářů tohoto periodika proto představíme výběr z částí programu, které se vztahují k územní veřejné správě – veřejné finance, veřejná správa, regionální rozvoj a životní prostředí.

Veřejné finance

Ozdravení veřejných financí a obnovení důvěry občanů ve spravedlivý a férový stát jsou dva klíčové úkoly, které stojí před vládou České republiky v oblasti ekonomiky.

V zájmu zdravého hospodaření státu proto nedopustíme žádné další zbytečné zadlužování a připravíme taková opatření, která umožní průběžně snižovat rozpočtové schodky. Naším cílem je, aby rozpočtové úspory nezhoršily situaci občanů, kteří se bez podpory ze strany státu neobejdou.

Zkrácený výběr hlavních cílů:

 • Posílíme kapitálové výdaje s ohledem na možnosti jejich čerpání a maximálně zapojíme zdroje z EU.
 • Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v ČR.
 • Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz.
 • Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, stejně tak hranici využití paušální daně.
 • Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění.
 • Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body.
 • Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET.
 • Zavedeme jednotné inkasní místo a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu.
 • Zavedeme možnost odečíst si z daní do určitého limitu platby za pečovatelské služby.
 • Rozšíříme možnosti obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti.
 • Obce, kraje i stát získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. Pamatovat budeme i na přilehlé obce.
 • Zjednodušíme a zlepšíme využívání evropských fondů, které mohou významně přispět k hospodářskému růstu.
 • Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací ze státního rozpočtu.
 • Prosadíme pravidla doložení skutečných majitelů společností, které čerpají dotace, investiční pobídky a získávají veřejné zakázky.
 • Provedeme komplexní revizi systému kontrol veřejných prostředků s důrazem na posílení prvků hospodárnosti, efektivity a účelnosti a na snižování administrativní zátěže na straně kontrolovaných osob.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra bude nejen ministerstvem bezpečí, ale také efektivní, moderní a profesionální veřejné správy. Veřejná správa musí být dostupná jak v území, tak prostřednictvím digitálních služeb. Významnou součástí veřejné správy je také územní samospráva. Je nezbytné zajišťovat podmínky pro její kvalitní výkon a chránit samosprávu před nedůvodnými nebo nepřiměřenými dopady nové právní regulace.

 • Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2022 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst. Zbytečné úřední úkony zrušíme.
 • Upravíme služební zákon tak, aby úřady fungovaly efektivněji a posilovaly svou kompetenci.
 • Zhodnotíme a zjednodušíme strukturu státní správy.
 • Uděláme revizi platových tabulek, aby mohla veřejná správa zaměstnávat špičkové odborníky.
 • Zavedeme měření výkonu a efektivity státních (veřejných) služeb pomocí benchmarkingu.
 • Zachováme smíšený model veřejné správy – přenesená působnost zůstane v obcích a krajích s adekvátním příspěvkem na výkon státní správy.
 • Zpřehledníme a zjednodušíme povinnosti občanů a podnikatelů vůči státu.
 • Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.
 • Budeme sjednocovat a koordinovat činnost kontrolních orgánů a snižovat zátěž obcí a krajů kontrolami. Vyloučíme duplicitní kontroly. Zajistíme sdílení poznatků mezi kontrolními orgány.
 • Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.
 • Zjednodušíme veřejné zadávání, zvýšíme transparentnost, vydáme metodické pokyny k zadávání pro jednotlivé druhy komodit a služeb.
 • Součástí veřejné správy bude silná centrální autorita s potřebnou pravomocí v oblasti ICT, která bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy.

Regionální a místní rozvoj

Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost i digitální konektivitu. Budeme řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí. Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné čerpání evropských fondů.

Dostupnost bydlení pro občany bude vláda řešit jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení včetně bydlení sociálního. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů.

 • Při plánování strategických investic státu vždy zohledníme úroveň rozvoje a potřeby regionů tak, aby docházelo ke snižování nerovností mezi regiony. Zajistíme posílení spolupráce vlády s kraji a obcemi.
 • Úspěšně dočerpáme fondy EU z programového období 2014–2020 a zajistíme hladký rozjezd čerpání z období 2021–2027. Podpoříme strukturálně postižené regiony při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.
 • Udržíme stávající financování obcí a změníme RUD krajů na základě shody s AK ČR a navýšení celkové alokace. Do finančního zajištění místních projektů více zapojíme Národní rozvojovou banku.
 • Naší vizí je moderní, konkurenceschopný venkov, který překonal období intenzivního zemědělství a rozvíjí se v něm místní řemesla a rodinné farmy. Je třeba zastavit odchod lidí z venkova, a zajistit potřebnou infrastrukturu a služby. Podpoříme dostupnost zdravotní péče a dojíždění do práce a školy, zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
 • Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí a napojíme potřebné financování.
 • Pro zlepšení životních podmínek a služeb ve městech a obcích využijeme plně koncepci Smart Cities.
 • Zlepšíme fungování malých obcí (posílení meziobecní spolupráce, metoda LEADER/CLLD, Místní agendy 21 aj.). Nebudeme obce slučovat, ale propojovat na základě dobrovolnosti.
 • Budeme rozvíjet přeshraniční spolupráci. V oblastech s horší dostupností zdravotní péče umožníme obyvatelům příhraničí využívat nemocnice na obou stranách hranice.
 • Podporujeme rozvoj všech typů bydlení, aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci.
 • Během prvních dvou let volebního období připravíme zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů pro řešení bytové situace.
 • Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů, aby se na konci volebního období mohlo stavět 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc.
 • V 1. pololetí roku 2022 předložíme úpravu nového stavebního zákona, aby bylo zajištěno stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka. Ve spolupráci se samosprávami a kraji (SMO ČR, SMS ČR a AK ČR) zákon změníme a zachováme stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí. Začne fungovat specializovaný stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.
 • Posílíme metodickou podporu stavebních úřadů tak, aby byl dostupný jednoznačný výklad stavebního zákona.
 • Posílíme pravomoci samospráv v oblasti územního plánování. Pro velká města zachováme možnost tvorby vlastních stavebních předpisů.
 • V návaznosti na novelu stavebního zákona během volebního období zrealizujeme projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování.
 • Přesuneme více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a regeneraci brownfieldů pro účely bydlení, včetně rekonstrukcí.
 • V průběhu první poloviny volebního období zahájíme práci na tvorbě cenové mapy pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP.
 • Uvolníme vhodné pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem výstavby bytů a infrastruktury.
 • V návaznosti na konsolidaci veřejných financí snížíme DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů.
 • Nejpozději v roce 2023 zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení.
 • Prosadíme jasná pravidla pro sdílené ubytování.
 • Předložíme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek a rozšíříme metodickou podporu.
 • Do konce roku 2023 představíme zákon o cestovním ruchu. Zlepšíme koordinaci mezi resorty, samosprávami a profesními organizacemi.
 • Podpoříme restart celého odvětví (včetně oživení lázeňství) účinnou kampaní na podporu příjezdového i domácího cestovního ruchu.
 • Zdigitalizujeme správu v oblasti cestovního ruchu např. systémem e-Turista (od 2024), který sníží administrativní zátěž podnikatelů i obcí a zefektivní výběr ubytovacích poplatků.

Životní prostředí

Vláda bude usilovat o zmírňování dopadů klimatických změn a přispívat k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Green Deal je příležitostí, jak investicemi modernizovat ekonomiku a zlepšit životní prostředí. Na národní úrovni se zaměříme na omezení negativních dopadů klimatické změny, návrat vody do krajiny, ochranu biodiverzity a přechod na oběhové hospodářství.

 • Jednoznačnou prioritou je zadržení vody v krajině a obnova přirozeného vodního režimu. Podpoříme tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, péče o cenné biotopy, výsadby zeleně, zlepšení skladby lesů či revitalizace vodních toků.
 • Výrazně dotačně podpoříme budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, propojování vodárenských soustav, systémů vsakování a využití dešťových vod, technologií úpravy pitné vody, kanalizací a systémů čištění odpadních vod.
 • Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.
 • Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním. Legislativně ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu.
 • Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu. V roce 2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
 • Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do roku 2030.
 • Podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.
 • Podpoříme snížení množství produkovaného odpadu přechodem na oběhové hospodářství. Podpoříme rozvoj technologií pro třídění, recyklaci a kompostování bioodpadu.
 • Podpoříme zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek.
 • Prioritou vlády je i dobrá kvalita ovzduší a snižování zdravotních rizik spojených se znečištěným ovzduším. Urychlíme přípravy vysokorychlostních železničních tratí a dokončení obchvatů měst. Vláda především zajistí dostatek finančních prostředků na podporu výměny neekologického vytápění v domácnostech za bezemisní a nízkoemisní zdroje tepla.
 • Podpoříme významný rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a další čisté alternativní pohony vozidel a přispějeme tak ke zlepšení kvality ovzduší ve městech.