Voda v krajině 2021 – Jihomoravský kraj o možnostech boje proti suchu

Voda v krajině 2021 1.

12. 8. 2021 OF 2–3/2021 Životní prostředí

Protierozní opatření, větrolamy, biocentra, hospodaření se srážkami, mokřady – desítky projektů z jihu Moravy a ostatních regionů, rozhovory se starosty, typy a inspiraci obsahuje publikace s výmluvným názvem Voda v krajině 2021.

Jihomoravský kraj

Publikace je určená především představitelům měst, obcí, spolků, škol nebo místních akčních skupin. Jsou v ní rozepsané možnosti letošního dotačního programu kraje na podporu boje proti suchu, následné péče o zeleň a zadržování vody v krajině. Na ten kraj letos vyčlenil 20 milionů korun.

Jihomoravský kraj dlouhodobě patří mezi ty regiony, které jsou změnou klimatu a postupujícím suchem ohroženy nejvíce. A to i přesto, že letošní srážky jsou zatím nad průměrem posledního období.

„V boji proti suchu jsme všichni v první linii. Starostové a starostky, hejtmani, zemědělci, vlastníci půdy a mnozí další. Je na nás, jakou krajinu předáme dalším generacím. I proto jsme i v těchto ekonomicky těžkých dobách nesáhli ke škrtům v oblasti podpory boje proti suchu a přicházíme s dotačním programem, který má jedinou ambici. Inspirovat všechny starosty a starostky, aby se do boje proti suchu zapojili i další z nich,“ řekl k publikaci hejtman Jan Grolich.

Jeho 1. náměstek Lukáš Dubec považuje uvedený dotační program za jeden z nejdůležitějších, které má kraj k dispozici. „Z celkové částky 20 milionů je v něm vyčleněno 12 milionů na zadržení vody v krajině. Na podporu péče o zeleň putují tři miliony a čtyři miliony jsou určeny na projektovou dokumentaci těchto aktivit. A milionem korun chceme podpořit vznik koncepčních dokumentů,“ hovoří o podrobnostech Lukáš Dubec.

Podpora přípravy koncepčních dokumentů v boji proti suchu je v dotačním programu novým prvkem. „Chceme obce povzbudit v tom, aby se pustily do komplexnějšího uvažování. Cílem je, aby pro obec existoval dokument, který nachystá možná opatření v boji proti suchu a změnám klimatu na daném území například na deset let,“ vysvětluje záměr náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Publikace bude posílá zejména obecním úřadům, a to v tištěné i digitální formě. V následujícím textu představíme jednotlivé dotační tituly dotačního programu Jihomoravského kraje na podporu boje proti suchu, následné péče o zeleň a zadržování vody v krajině a dále uvedeme několik inspiračních příkladů dobré praxe v této oblasti, a to nejenom z Jihomoravského kraje.

Zadržení vody v krajině – Dotační titul 1

Tento titul je pro všechny žadatele, kteří už jsou připravení „kopnout do země“. Zaměřuje se na podporu hospodaření s vodou v území, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu a protierozní opatření. Patří sem tak výstavba, rekonstrukce a oprava malých vodních nádrží, mokřady, tůně, terénní úpravy drobných vodních toků, obnova říčních ramen v nivě, průlehy, travní pásy, větrolamy i výsadba zeleně k zadržení vody v krajině a další projekty.

  • Příjemci podpory obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek dotačního programu.
  • Podmínky – výše podpory na jeden projekt 25–400 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 50 %. Celkem je nachystáno 12 milionů korun.

Následná péče o zeleň – Dotační titul 2

Výsadba zeleně je jenom první část, pak je taky potřeba se o ni odborně starat, aby to nepřišlo vniveč. A pro tyhle účely je tady následující dotační titul. Patří sem péče o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné řezy, dosadby stromů i keřů, zalévání v době sucha nebo nákup a použití zavlažovacích vaků v intravilánech. Zkrátka vše, co je potřeba, aby stromy a keře přežily a plnily svou funkci. Celkem jsou nachystány tři miliony korun.

  • Příjemci podpory – obce, dobrovolné svazky obcí, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace.
  • Podmínky – výše podpory na jeden projekt 25–50 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 30 %. Celkem jsou připraveny 3 miliony korun.

Projektová dokumentace – Dotační titul 3

Žadatel, který už ví, co chce dělat a kde, stojí jen krůček před realizací aktivit, které krajině pomůžou lépe zadržet vodu. Předtím než se začne něco budovat, je nutný projekt, který podpoří tento dotační titul.

  • Příjemci podpory – obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje.
  • Podmínky – výše podpory na jeden projekt 25–100 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 40 %. Celkem jsou k dispozici 4 miliony korun.

Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadu klimatických změn – Dotační titul 4

Opatření, která přírodě mohou pomoci jsou desítky. Aby to však mělo opravdový efekt, který skutečně ovlivní mikroklima a vodohospodářskou situaci na daném území, je potřeba vše promyslet, projednat s obyvateli a pořádně to naplánovat se zdravým selským rozumem. Proto vznikl tento nový dotační titul na tvorbu komplexního dokumentu, jenž by měl zhodnotit, která opatření v daném místě mají význam a předurčit kdy, kde a co udělat, a hlavně za kolik, aby váš kousek jižní Moravy zůstal zelený a plný života.

  • Příjemci podpory – obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje.
  • Podmínky – výše podpory na jeden projekt 25–60 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 40 %. Celkem je dispozici milion korun.
Společné informace

podle publikace Voda v krajině, kterou vydal Jihomoravský kraj

Seriál Voda v krajině 2021
  1. Voda v krajině 2021 – Jihomoravský kraj o možnostech boje proti suchu, 12. 8. 2021 (právě čtete)
  2. Voda v krajině 2021 – Dobré příklady pro inspiraci, 19. 8. 2021