Jmelí bílé – aktuální přístupy k řešení problému

21. 5. 2020 OF 1/2020 Životní prostředí

Jmelí – poloparazitický keřík, vyrůstající v menších či větších skupinách v korunách listnatých (ale i jehličnatých) stromů, je velmi zajímavý fenomén. Můžeme se setkat s přístupy, zahrnujícími dva extrémy – s obdivnými reakcemi a dokonce s aktivním šířením této rostliny, ale i s aktivním bojem proti jeho šíření.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

K tomuto polarizovanému pohledu na věc jistě přispívá pozitivní vnímání této rostliny jako léčivky a jako součásti vánoční atmosféry. Jistou nevyváženost odráží i fakt, že i přes to, že je kolonizace stromů jmelím v části republiky dlouhodobě vnímaná jako zásadní problém, v Červeném seznamu chráněných organismů najdeme poddruhy Viscum album subsp. abietis v kategorii C3 (ohrožené druhy) a Viscum album subsp. austriacum v kategorii C4a (vyžadující pozornost).

Obecně lze tedy konstatovat, že zatímco jmelí rostoucí na listnatých stromech (Viscum album subsp. album) je vnímané spíše jako hrozba, poddruhy vyskytující se na jehličnatých stromech dosud nepovažujeme za riziko, které by bylo nutné řešit a limitovat.

Některé obce a města jsou vlastníky lesů, ale v každé obci a v každém městě jsou zcela jistě stromy rostoucí mimo les, a o ty je třeba také pečovat. Proto se s jmelím blíže seznámíme včetně možných metod jeho eliminace.

Popis rostliny a její šíření

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jedná se o dvoudomý keřík s velmi typickým vidličnatým větvením, tvořící kulovité trsy až 1 m v průměru. Listy jsou vstřícné, zpravidla 4–6 cm dlouhé a 1–2 cm široké. Listy na zimu neopadávají, což jmelí zásadně odlišuje od podobného keříku – ochmetu evropského – který kolonizuje zejména duby a je opadavý.

V rozsochách a na vrcholech větví vykvětají vidlany dvoudomých květů. Bobule jsou kulovité, majiě 6–10 mm v průměru, bílé. Právě plody daly jmelí základ odborného názvu, protože obal semen je lepkavý (z lat. viscosus = lepkavý, přilnavý). Tato semena aktivně šíří ptáci a to buď tak, že je zkonzumují a následně roznášejí v trusu, nebo záměrným vylupováním semen z bobulí a jejich nalepováním na okolní větve. Semena jako taková jsou totiž pro ptáky nestravitelná a atraktivní je pro ně pouze dužnina a slupka bobule.

Přilnutí semene ke kůře stromu, které je základním předpokladem k jeho úspěšnému vyklíčení, umožňuje lepkavé oplodí s vicsinovou vrstvou. Klíčení začíná v březnu nebo dubnu při plném osvětlení. Po celý první rok je rostlina bez kořenů, dochází k příjmu vody jen přes kůru hostitelské dřeviny. Na jaře příštího roku na spodní straně přichycovacího terčíku vyroste kuželovitá přísavka (primární pohružovák), jež vrůstá radiálně do větve hostitele a proniká buněčnými vrstvami druhotné kůry, dokud nenarazí na dělivé pletivo. Ve třetím roce začnou do kůry napadeného stromu podélně vrůstat korové provazce. Z nich posléze radiálně vyrážejí modifikované kořínky druhotných pohružováků (haustoria), které pronikají lýkem až ke kambiu. Zde se cévy pohružováků připojí k cévním svazkům nejmladšího letokruhu na povrchu dřeva, odkud posléze odebírají vodu s minerálními živinami.

Oslabení a zánik stromů

Kulovitý tvar keříku s dokonalým rozložením lístků umožňují jmelí mnohem efektivněji fotosyntetizovat, protože její asimilační aparát je mnohem lépe exponovaný světlu než listy hostitelského stromu. Dochází tak k paradoxní situaci, že v rámci soutěže o zdroje vody a živin vedené cévami kmene a větví jsou přednostně zásobované právě keříky jmelí, protože ve srovnání s listy jsou efektivnější a vytváří tak z pohledu řídících mechanismů stromu hodnotnější „investici“. Důsledkem je postupné odumírání listů a celých partií koruny stromu. Vlivem fyziologického oslabení stromů může dojít k jejich sekundárnímu napadení dalšími chorobami a škůdci. V průběhu času se projevuje jejich úplný zánik.

Stromy pod kontrolou

Monitoringem rozsahu kolonizace stromů jmelím se dlouhodobě zabývá řada pracovišť. Cílený průzkum, zaměřený na hodnotné stromy v mimolesním prostředí proběhl komunitou profesionálních arboristů, využívajících oborový portál www.stromypodkontrolou.cz. Sledování zasažených stromů zde probíhá v rámci evidence doprovodných organismů na jedincích, registrovaných v rámci dendrologických průzkumů. Metodika, kterou využíváme na oborovém portále k detekci rozsahu napadení jmelím je následující:

 • R – (rare) ojedinělý výskyt jmelí, zejména na tenkých větvích periferie koruny. Do 5 % objemu asimilačního aparátu.
 • O – (occasional) – výskyt na periferii i v centrální části koruny na tenkých i silných větvích (průměr nad 10 cm). Mezi 6 a 10 % objemu asimilačního aparátu.
 • F – (frequent) významná kolonizace objemu koruny s růstem jmelí i na silných větvích a kmeni stromu. Mezi 11 a 30 % objemu asimilačního aparátu.
 • A – (abundant) kolonizace větší části objemu koruny mezi 31 až 50 % objemu asimilačního aparátu.
 • D – (dominant) nadpoloviční objem koruny kolonizovaný jmelím. Jmelí obrůstá kosterní větve a kmen.
Graf 1. Kolonizace korun stromů jmelím ve vazbě na jejich fyziologické stáří
Graf 1. Kolonizace korun stromů jmelím ve vazbě na jejich fyziologické stáří

Výsledky této analýzy byly prezentované v loňském článku v časopise Ochrana přírody (Cristini, 2018), ale již v letech 2014–2015 se staly základem pro sestavení nové metody managementu jmelí, kterou vytvořilo Centrum aplikovaného výzkumu společnosti SAFE TREES, s.r.o. Jádrem této metody se staly metody využívané k potlačování jiných druhů jmelí v USA (U.S. Forest Service) včetně praktických zkušeností kolegů – arboristů ze Spojených států.

Možné metody řešení

Vlastní postup možných řešení sestává z následujících kroků:

 1. Provedení udržovacího řezu. Stromy s mírným rozsahem napadení je možné efektivně řešit pomocí některé z technologií řezů, popsaných ve standardu A02 002 – Řez stromů. Jedná se zejména o řezy:
  • Výchovné (S-RV)
  • Zdravotní (S-RZ).

  V této fázi napadení lze provést velmi efektivní zásah, kterým můžeme jmelí zcela eliminovat vč. jeho kořenového systému. Odběr asimilačního aparátu hostitelského stromu zpravidla není významný a nedochází tak k jeho podstatnějšímu oslabení. Rizikem zde zůstává fakt, že je snadné přehlédnout drobné vyrůstající keříky jmelí, zejména pokud se zásahy provádí v jejich optimální době – tedy v období vegetace. Řez musí zůstat v intencích udržovacích řezů – tedy s odstraněnou částí koruny do 20 % objemu asimilačního aparátu a maximálním průměrem odstraňovaných větví 10 cm. U intenzivnějších řezů dochází k dalšímu stresování hostitelského stromu a odstraněný objem jmelí se velmi rychle opět obnovuje.

 2. Chemické ošetření. Jediný chemický preparát, který je díky aktivitám společnosti SAFE TREES schválený Ústředním kontrolním ústavem zemědělským pro použití při managementu jmelí je CERONE 480 SL s aktivní složkou ethephonem. Jedná se o regulátor růstu uvolňující ethylen, působící chlorózu a v optimálním případě kompletní rozpad nadzemní části keříku. Ethephon bohužel nezabije kořenový endofytický systém jmelí a keř tak může znovu regenerovat. Stojí ho to ale mnoho zásobních látek a hostitelská dřevina má časový prostor na částečné potlačení keříků a regeneraci svého vlastního asimilačního aparátu. Limitace chemickým ošetřením zpožďuje produkci semen jmelí, které odloží šíření parazita od 2 do 4 let. Tento typ ošetření lze použít při jakékoli intenzitě kolonizace. Dosud nebyly pozorované žádné známky negativního ovlivnění hostitelského stromu či jiných organismů.
 3. Kontrola, návrh opakovaného zásahu. Je naivní si představovat, že atak jmelí lze vyřešit jediným zásahem. Při obou typech popsaných pěstebních postupů dochází k regeneraci nebo k opakovanému roznosu jmelí a vzniku nových ložisek napadení. Po určitém čase (optimálně 2 roky) je tedy třeba provést opakovanou revizi hodnocení a doporučení nového cyklu pěstebních opatření.

Využití růstových regulátorů

Novinkou oproti dříve realizovaným opatřením jsou právě chemické zásahy s využitím růstových regulátorů. Na základě realizovaného monitoringu a zhodnocení impaktu na životní prostředí, analyzovaného Státním zdravotním ústavem bylo v roce 2018 uděleno povolení využívat prostředek CERONE 480 SL i pro účely managementu jmelí. Současně byl na celý systém využívání chemické obrany pro účely limitace výskytu jmelí společnosti SAFE TREES udělen užitný vzor č. 32 841. Společnost SAFE TREES ve spolupráci s národním certifikačním centrem Arboristická akademie poskytuje realizačním firmám licenci a komplexní podporu pro realizaci tohoto typu ošetření a nadále se stará o výzkum a podporu této oblasti arboristických prací.

V rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 bylo v rámci aktivity 4.2.3 (Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) možné žádat o přímou podporu na zpracování studií a zadání realizačních projektů na limitaci kolonizace jmelí. Tyto projekty jsou již zadané a jejich realizace bude dokončena během roku 2020. Je pravděpodobné, že v rámci následných podpůrných období tato podpora bude pokračovat.

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.